Seu­ra­kun­ta­vaa­lien ehdo­kas­a­set­te­lu käynnissä

Ehdo­kas­a­set­te­lu evan­ke­lis-lute­ri­lai­sen kir­kon seu­ra­kun­ta­vaa­lei­hin on käyn­nis­sä. Ehdok­kaak­si voi aset­tua 15. syys­kuu­ta men­nes­sä. Ehdok­kaak­si sovel­tuu kon­fir­moi­tu kir­kon jäsen, joka täyt­tää 18 vuot­ta vii­meis­tään vaa­li­päi­vä­nä eli 20.11.2022. Myös valit­si­jayh­dis­tyk­siä voi perus­taa vie­lä per­jan­tai­hin saakka.

Tule­vat luot­ta­mus­hen­ki­löt päät­tä­vät esi­mer­kik­si sii­tä, mihin seu­ra­kun­tien raho­ja käy­te­tään, mit­kä ovat seu­ra­kun­tien työn ja toi­min­nan pain­opis­teet ja kei­tä seu­ra­kun­nat palk­kaa­vat työntekijöikseen.

Vaa­leis­sa valit­ta­vien seu­ra­kun­nan luot­ta­mus­hen­ki­löi­den neli­vuo­ti­nen toi­mi­kausi alkaa vuo­den 2023 alus­sa. Seu­ra­kun­ta­vaa­lien ennak­ko­ää­nes­tys jär­jes­te­tään 8.–12.11.