Poh­teen suun­ni­tel­mis­sa kesä­sul­ku­ja terveyspalveluihin

Poh­jois-Poh­jan­maan hyvin­voin­tia­lu­een Poh­teen suun­ni­tel­mis­sa on kesä­sul­ku­ja ter­veys­pal­ve­lui­hin kesän ajal­le ja hei­nä­kuuk­si. Esi­mer­kik­si Oulun alu­eel­la Hau­ki­pu­taan, Kii­min­gin, Kaak­ku­rin ja Oulun­sa­lon akuut­ti­vas­taa­no­tot oli­si­vat kiin­ni näil­lä näky­min nel­jä viik­koa hei­nä­kuus­sa, jol­loin akuut­ti­vas­taan­ot­to kes­ki­te­tään Tui­raan ja Kon­tin­kan­kaal­le Ouluun.

Kii­ree­tön­tä sai­raan­hoi­ta­ja­vas­taan­ot­toa ja supis­tet­tua lää­kä­rin­vas­taan­ot­toa pyri­tään kui­ten­kin jär­jes­tä­mään Hau­ki­pu­taal­la ja Kii­min­gis­sä 3.–30.7. Myös neu­vo­la, koti­sai­raan­hoi­to ja pal­ve­lu­ko­dit hoi­de­taan supis­te­tus­ti. Suun ter­vey­den­huol­to Oulun alu­eel­la suun­ni­tel­laan kes­ki­tet­tä­vän Dentopolikseen.

Yli-Iin ja Yli­kii­min­gin hyvin­voin­ti­pis­teet oli­si­vat avoin­na supis­te­tul­la aukio­lol­la jo tou­ko­kuun alus­ta läh­tien 2.5.–27.7 tiis­tais­ta tors­tai­hin ja sul­jet­tu­na koko­naan 26.6.–6.8.

Hoi­to­tar­vi­ke­ja­ke­lu kes­ki­te­tään hei­nä­kuus­sa Rau­ta­tie­ka­dul­le Ouluun, sil­lä hoi­to­tar­vi­ke­ja­ke­lun sivu­pis­teet muun muas­sa Hau­ki­pu­taal­la ja Kii­min­gis­sä on suun­ni­tel­mis­sa sul­kea heinäkuuksi.

Säh­köi­sis­sä pal­ve­luis­sa chat aio­taan sul­kea 5.6.–27.8. Oma­hoi­to­vies­tien vas­te­ai­ka muu­te­taan sama­na ajan­jak­so­na kol­mes­ta päi­väs­tä viiteen.

Hyvin­voin­tia­lu­een kesän ajan toi­min­nan aika­tau­lut ja päi­vä­mää­rät tar­ken­tu­vat kevään mit­taan ja niis­tä tie­do­te­taan asuk­kail­le niin Oulun kuin Oulun­kaa­ren­kin alu­een pal­ve­lu­jen osal­ta. Pal­ve­lut tar­ken­tu­vat, kun Poh­teel­la on las­ket­tu ja tie­dos­sa on käy­tös­sä ole­vat resurs­sit tule­va­na kesäkautena.

Alue­val­tuu­tet­tu Juha Rich­ter on huo­lis­saan kesä­sul­ku­jen vai­ku­tuk­sis­ta, jot­ka hei­ken­tä­vät lähi­pal­ve­lu­ja ennestään.

– Jär­ke­väm­pää oli­si, että pie­nel­lä mie­hi­tyk­sel­lä toi­min­ta jat­kui­si myös kesä­ai­kaan pie­nil­lä hyvin­voin­tia­se­mil­la. Nime­no­maan akuut­ti­vas­taa­ot­toa pitäi­si pyr­kiä alueil­la jär­jes­tä­mään kesälläkin.

Rich­ter kuu­li Poh­teen suun­nit­te­le­mis­ta suluis­ta ja sai tar­kem­paa tie­toa Poh­teel­ta tie­to­pyyn­nöl­lä. Saa­mien­sa vas­taus­ten mukaan kesä­sul­ku­jen tar­ve perus­tuu alu­een toi­mi- ja tila­pal­ve­luil­la teh­tyyn tilan­near­vioon. Sijai­sia on tar­koi­tus pal­ka­ta mää­rä­ra­ho­jen puit­teis­sa ja sijais­ten tar­ve tar­ken­tuu vie­lä laa­di­tun kesä­suun­ni­tel­man poh­jal­ta. Suun­ni­tel­ma on teh­ty huo­mioi­den pal­ve­lu­jen tarve.

Pää­tök­set hyvin­voin­ti­kes­kus­ten ja ‑ase­mien kesä­ajan pal­ve­luis­ta teke­vät toi­mia­lue­joh­ta­jat pal­ve­lua­lue­joh­ta­jien ja vas­tuu­alue­pääl­li­köi­den esi­tyk­sen poh­jal­ta. Asias­sa kuul­laan alue­hal­li­tus­ta ja alue­hal­li­tuk­sen evästystä.

Toi­mi­paik­ko­jen kesä­suun­ni­tel­mat oli­vat esil­lä alue­hal­li­tuk­sen kokouk­ses­sa 21. helmikuuta.