Kor­ven­ky­lä – Kii­min­ki ‑tie­o­suu­den paran­ta­mi­sen suun­nit­te­luun rahoitus

Kuusamontien turvallisuus on puhuttanut pitkään ja parantamistoimia odotetaan. Arkistokuva: Teea Tunturi.

ELY-kes­kuk­sel­le on myön­net­ty rahoi­tus Kor­ven­ky­lä – Kii­min­ki ‑välin kehit­tä­mi­sen yleis­suun­ni­tel­maan ja hank­keen ympä­ris­tön­vai­ku­tus­ten arvioin­nin teke­mi­seen. Tie­o­suus sijait­see val­ta­tie 20:lla eli Kuusamontiellä.

– Kysees­sä on on suun­nit­te­lu­han­ke, jos­sa ver­tail­laan kehit­tä­mis­vaih­toeh­to­jen vai­ku­tuk­sia (YVA-pro­ses­si) sekä laa­di­taan vali­tun vaih­toeh­don yleis­suun­ni­tel­ma. ELY-kes­kuk­sen tavoit­tee­na on käyn­nis­tää suun­nit­te­lu tule­vaan kesään men­nes­sä, ker­too esi­suun­nit­te­lu­vas­taa­va Mar­jo Paa­vo­la Poh­jois-Poh­jan­maan ELY-keskuksesta.

ELY-kes­kus tie­dot­taa asias­ta enem­män, kun itse suun­nit­te­lu­han­ke käyn­nis­tyy eli kesä­lo­mien jälkeen.

Paran­ta­mis­töi­den toteu­tuk­sen aika­tau­lu on vie­lä avoin, kos­ka väy­lä­ver­kon inves­toin­tioh­jel­mas­sa rahoi­tus­ta raken­ta­mi­sel­le ei ole osoi­tet­tu. Lisäk­si toteu­tus­suun­ni­tel­miin tar­vi­taan Paa­vo­lan mukaan vie­lä run­saas­ti rahaa sekä aikaa suun­ni­tel­mien laatimiseen.