Poh­jois-Poh­jan­maa on palan­nut epi­de­mian perustasolle

Koro­na­ti­lan­ne on kehit­ty­nyt vii­me viik­koi­na myön­tei­seen suun­taan Poh­jois-Poh­jan­maal­la, mis­sä on nyt palat­tu epi­de­mian perus­ta­sol­le. Jos tilan­ne säi­lyy hyvä­nä, suo­si­tuk­sia ja rajoi­tuk­sia pääs­tään pur­ka­maan lähiviikkoina.

Alu­eel­li­nen koor­di­naa­tio­ryh­mä lin­ja­si tiis­tai­na lie­ven­nyk­siä yksi­tyis- ja ylei­sö­ti­lai­suuk­sien osal­lis­tu­ja­mää­riin. Kool­la voi olla enin­tään 10 hen­ki­löä, kun aiem­pi suo­si­tus oli 6. Muut suo­si­tuk­set ja rajoi­tuk­set pide­tään tois­tai­sek­si ennal­laan 25.4. saakka.

Kau­pun­gin joh­to­ryh­mä päät­ti kes­ki­viik­ko­na kokouk­ses­saan, että se lin­jaa rajoi­tuk­sis­ta ja suo­si­tuk­sis­ta ensi vii­kon kes­ki­viik­ko­na 14.4., kun sai­raan­hoi­to­pii­ri on jul­kais­sut suun­ni­tel­man rajoi­tus­ten vai­heit­tai­ses­ta pur­ka­mi­ses­ta. Pääsiäi­sen mah­dol­li­nen vai­ku­tus tar­tun­ta­mää­riin ei ole vie­lä näky­vis­sä. Hyvin­voin­ti­lau­ta­kun­ta kokoon­tuu tors­tai­na 15.4. päät­tä­mään rajoi­tus­toi­mien jatkosta.

Joh­to­ryh­mä päät­ti, että kau­pun­gin päi­vit­täi­nen koro­na­tie­dot­ta­mi­nen pää­te­tään tois­tai­sek­si. Jat­kos­sa jul­kais­taan maa­nan­tai­sin viik­ko­koos­te. Aktii­vis­ta vies­tin­tää jat­ke­taan edel­leen rokot­ta­mi­ses­ta ja rajoi­tus­ten pur­ka­mi­ses­ta sekä muus­ta koro­naan liittyvästä.

Täl­lä vii­kol­la Oulus­sa on jaos­sa 5000 roko­tet­ta. Myös lau­an­tai­na 10.4. roko­te­taan Oulu­hal­lil­la. Lau­an­tai­na 17.4. on roko­tus mah­dol­li­suus saa­da Oulu­hal­lin lisäk­si myös Hau­ki­pu­taal­la ja Kii­min­gis­sä. Rokot­tee­na on AstraZeneca.

Täl­lä vii­kol­la Oulus­sa roko­te­taan pää­osin 70-vuo­tiai­ta ja sitä van­hem­pia hen­ki­löi­tä. Ensim­mäi­set ajan­va­rauk­set yli 68-vuo­tiail­le käyn­nis­ty­vät 8.4. Ris­ki­ryh­miin kuu­lu­vien alle 70-vuo­tiai­den roko­tusa­jan­va­raus on tois­tai­sek­si tauol­la. Nii­tä jat­ke­taan, kun yli 70-vuo­ti­aat on rokotettu.

Oulun kau­pun­gin uima­hal­lit, nii­den yhtey­des­sä ole­vat kun­to­sa­lit sekä joi­ta­kin mui­ta sisä­lii­kun­ta­paik­ko­ja ava­taan 65 vuot­ta täyt­tä­nei­den yksi­lö­lii­kun­taan maa­nan­tai­na 12.4. Lii­kun­ta­pai­koil­la ei ole ohjat­tua toimintaa.