“Pal­ve­lui­ta ei tule kes­kit­tää suuryksiköihin”

Vasemmistoliitolla on Pohjois-Pohjanmaalla 98 ehdokasta.Vasemmistoliitolla on Pohjois-Pohjanmaalla 98 ehdokasta.

Ran­ta­poh­ja kysyi sote-uudis­tuk­ses­ta ja alue­vaa­leis­ta edus­kun­ta­puo­luei­den Poh­jois-Poh­jan­maan pii­rin puheen­joh­ta­jil­ta. Vas­taa­ja­na Poh­jois-Poh­jan­maan Vasem­mis­ton puheen­joh­ta­ja Olli Koho­nen.

Pal­ve­lui­den paran­ta­mi­nen ja nii­den tasa­ver­tai­nen saa­ta­vuus ovat uudis­tuk­sen läh­tö­koh­ta. Miten ne saa­daan toteu­tu­maan har­vaan asu­tuil­la alueilla?

– Olen­nai­sin­ta on taa­ta hyvät sote-pal­ve­lut kai­kil­le nime­no­maan perus­ta­sol­la, ja nii­tä ei tule kes­kit­tää suu­ryk­si­köi­hin. Ammat­ti­lai­sia voi­daan kui­ten­kin lii­ku­tel­la alueil­la pal­ve­lui­ta tar­vit­se­vien luok­se, eivät­kä sei­nät ole mie­les­tä­ni mikään itseis­tar­koi­tus. Esi­mer­kik­si suun ter­vey­den­huol­to voi liik­kua pyö­ril­lä ihmis­ten luo Poh­jois-Poh­jan­maal­la­kin. Kun ihmi­set pää­se­vät pal­ve­lui­hin nopeas­ti myös har­vaan asu­tuil­la seu­duil­la, eivät vai­vat pahe­ne ja vaa­di kal­liim­pia ja ras­kaam­pia hoi­to­ja. Sote-uudis­tuk­ses­sa on myös aja­tuk­se­na siir­tää pain­opis­tet­tä ennal­taeh­käi­syyn. Etä­vas­taa­no­tois­ta ja digi­pal­ve­luis­ta on otet­ta­va hyö­ty irti, mut­ta äly­pu­he­lin­kon­tak­ti ei kor­vaa inhi­mil­lis­tä kontaktia.

Mikä on Poh­jois-Poh­jan­maal­la sote-uudis­tuk­sen suu­rin haas­te ja miten se ratkaistaan?

– Väes­tö ikään­tyy kovaa vauh­tia myös Poh­jois-Poh­jan­maal­la ja tätä myö­ten pal­ve­lu­tar­ve kas­vaa sosi­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lui­den osal­ta. Sel­vää on esi­mer­kik­si se, että mei­dän on jär­jes­tet­tä­vä myös mum­moil­le ja papoil­le inhi­mil­li­set pal­ve­lut. Tämä kui­ten­kin hei­jas­tuu osal­taan myös kus­tan­nus­pai­nei­siin alu­eel­lam­me ja mei­dän näin ollen on kehi­tet­tä­vä uuden­lai­sia toi­min­ta­ta­po­ja vas­taa­maan haas­teet. On tot­ta kai niin, että kai­kil­le sitä tar­vit­se­vil­le on taat­ta­va lai­tos­paik­ka, mut­ta myös koti­hoi­don toi­mi­vuu­des­ta on pidet­tä­vä huo­li. Suu­ri urak­ka on myös saa­da tän­ne osaa­vaa ja kou­lu­tet­tua sote-alan työn­te­ki­jöi­tä. Esi­mer­kik­si sosi­aa­li­työn­te­ki­jöis­tä ja hoi­ta­jis­ta on huu­ta­va pula. Hei­dän työ­olo­suh­tei­taan on paran­net­ta­va ja toi­von todel­la­kin, että tule­vis­sa työ­mark­ki­na­rat­kai­suis­sa myös lik­so­ja saa­daan parannettua.

Tar­vi­taan­ko alue­val­tuus­ton ja ‑lau­ta­kun­tien tuek­si esi­mer­kik­si kun­ta- tai pal­ve­lua­lue­koh­tai­sia neu­vot­te­lu­kun­tia var­mis­ta­maan alu­een äänen kuu­lu­mi­nen päätöksenteossa?

– Alu­eel­li­sia neu­vot­te­lu­kun­tia on itse asias­sa tulos­sa Poh­jois-Poh­jan­maan hyvin­voin­tia­lu­eel­le neu­voa-anta­vik­si eli­mik­si, joi­den tar­koi­tuk­se­na on var­mis­taa kaik­kien aluei­den vies­tin välit­ty­mi­nen alue­val­tuus­toon. Tämä osal­taan var­mis­taa demo­kra­tian toteutumista.

Veik­kauk­se­si äänestysprosentiksi.

– Toi­von sen ole­van mah­dol­li­sim­man kor­kea, kos­ka se on olen­nais­ta kai­kis­ta tär­keim­mis­tä pal­ve­luis­ta vas­taa­vien hyvin­voin­ti­pal­ve­lui­den man­daa­tin kan­nal­ta. Tark­kaa pro­sent­ti­lu­ke­maa en halua läh­teä veikkaamaan.

TUTUSTU RANTAPOHJAN TILAUSTARJOUKSIIN TÄSTÄ.