Oulus­sa mas­ki­suo­si­tus myös kou­lui­hin, ter­veys­tur­val­li­suut­ta tehos­tet­ta­va ulkoilmatapahtumissa

Koro­na­tar­tun­to­jen mää­rä on Oulus­sa kas­vus­sa. Koro­na­ro­ko­tuk­set ovat eden­neet Oulus­sa hyvin. Kau­pun­gin joh­to­ryh­mä kokoon­tui tänään kes­ki­viik­ko­na 4.8. lin­jaa­maan koro­na­ra­joi­tuk­sia ja suo­si­tuk­sia Oulun kaupungissa.

Joh­to­ryh­mä lin­jaa, että mas­ki­suo­si­tus on Oulus­sa tois­tai­sek­si voi­mas­sa kai­kis­sa sisä­ti­lois­sa kodin ulko­puo­lel­la. Mas­ki­suo­si­tus tulee voi­maan Oulun perus­kou­luis­sa (6.-luokkalaiset ja sitä van­hem­mat) ja toi­sen asteen oppi­lai­tok­sis­sa kou­lu­jen alkaes­sa. Suo­si­tus on voi­mas­sa toistaiseksi.

Lisäk­si kau­pun­ki suo­sit­te­lee etä­työn teke­mis­tä niil­le, kenel­le se on mahdollista.

Kau­pun­ki muis­tut­taa, että ter­veys­tur­val­li­suu­des­ta on huo­leh­dit­ta­va isois­sa ulkoil­ma­ta­pah­tu­mis­sa, kuten tule­van vii­kon­lo­pun Var­jo Fes­ti­vaa­lis­sa, Var­jo Pik­ni­kis­sä ja Pri­de-tapah­tu­man puis­to­juh­las­sa. Oulun kau­pun­gin ter­veys­vi­ran­omai­set ja tapah­tu­mien jär­jes­tä­jät teke­vät yhteis­työ­tä tapah­tu­mien tur­val­li­suu­den edistämiseksi.

Oulun kau­pun­gin joh­to­ryh­mä muis­tut­taa myös, että käsi­hy­gie­nias­ta, riit­tä­vis­tä tur­va­vä­leis­tä (vähin­tään 2 met­riä) ja mas­kien käyt­tä­mi­ses­tä on edel­leen huo­leh­dit­ta­va kai­kis­sa tilanteissa.

Joh­to­ryh­mä suo­sit­te­lee kai­kil­le koro­na­ro­kot­teen ottamista.