Oulu2026-hank­keel­le esi­te­tään 20 mil­joo­nan euron rahoitusta

Oulu juhli kesäkuussa valintaansa vuoden 2026 kulttuuripääkaupungiksi. Hanketta toteuttamaan perustetaan Oulun kulttuurisäätiö.(Kuva: Teea Tunturi)Oulu juhli kesäkuussa valintaansa vuoden 2026 kulttuuripääkaupungiksi. Hanketta toteuttamaan perustetaan Oulun kulttuurisäätiö.(Kuva: Teea Tunturi)

Oulu valit­tiin Euroo­pan kult­tuu­ri­pää­kau­pun­gik­si vuo­del­le 2026. Han­ket­ta toteut­ta­maan perus­te­taan säätiö.

Kau­pun­gin­hal­li­tus käsit­te­li Oulun kult­tuu­ri­sää­tiön pää­omit­ta­mis­ta ja rahoi­tus­ta kokouk­ses­saan. Se esit­ti Oulun kult­tuu­ri­sää­tiöl­le 500 000 euron perus­pää­omaa ja lähet­ti asian pää­tet­tä­väk­si kau­pun­gin­val­tuus­tol­le. Lisäk­si kau­pun­gin­hal­li­tus esit­ti kau­pun­gin­val­tuus­tol­le hyväk­syt­tä­väk­si 20 mil­joo­nan euron rahoi­tuk­sen kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki­toi­min­taan vuo­sil­le 2021–2027. Tähän rahoi­tuk­seen sisäl­tyy myös peruspääoma.

Perus­pää­oman luo­vut­ta­mi­sen lisäk­si sel­vi­te­tään, luo­vut­taa­ko kau­pun­ki sää­tiön hal­lin­taan Valis­tus­ta­lo­ra­has­ton pää­oman vuo­den 2022 aikana.

Euroo­pan kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki on yksi tun­ne­tuim­pia Euroo­pan unio­nin brän­de­jä. Se tuo esiin kau­pun­kien mer­ki­tys­tä kult­tuu­rie­lä­män kes­kuk­si­na. Oulu2026:n pää­tee­ma on kult­tuu­ri-ilmas­ton­muu­tos ja kult­tuu­rioh­jel­man visio on olla innos­ta­va, kes­tä­vä ja eurooppalainen.

– Kysees­sä on usean vuo­den kau­pun­ki­ke­hit­tä­mi­sen koko­nai­suus, jol­la halu­taan lisä­tä alu­eel­le elin­voi­maa sekä kult­tuu­ria ja asuk­kai­den hyvin­voin­tia, tote­aa Oulu2026-joh­ta­ja Piia Ran­ta­la-Kor­ho­nen.

Oulun kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki­pro­jek­tin menoik­si arvioi­daan noin 50 mil­joo­naa euroa vuo­si­na 2021–2027. Val­tio osal­lis­tui Suo­men aiem­pien kult­tuu­ri­pää­kau­pun­kien Hel­sin­gin (2000) ja Turun (2011) toi­min­ta­ku­lui­hin yhtä suu­rel­la sum­mal­la kuin nimi­tet­ty kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki. Oulun koh­dal­la odo­te­taan val­tion nou­dat­ta­van samaa rahoitusperiaatetta.

Oulu2026-haku­kir­jan rahoi­tus­suun­ni­tel­man mukai­ses­ti 10 mil­joo­naa euroa on tar­koi­tus rahoit­taa muun muas­sa EU-han­ke­ra­hoi­tuk­sen ja yri­ty­syh­teis­työn kautta.