Osekk käyn­nis­tää koko hen­ki­lös­töä kos­ke­vat yt-neuvottelut

Ran­ta­poh­ja Oulun seu­dun kou­lu­tus­kun­tayh­ty­män hal­li­tus on päät­tä­nyt aloit­taa koko Osek­kin hen­ki­lös­töä kos­ke­vat YT-neu­vot­te­lut, jot­ka aloi­te­taan tam­mi­kuus­sa 2018. YT-neu­vot­te­lut päät­ty­vät maa­lis­kuun lop­puun men­nes­sä. Oulun aikuis­kou­lu­tus­kes­kuk­sen (OAKK) kou­lu­tus­toi­min­nan ja hen­ki­lös­tön siir­ty­mi­nen Oulun seu­dun kou­lu­tus­kun­tayh­ty­mään (Osekk) vaa­tii yhteis­toi­min­ta­lain mukai­set neu­vot­te­lut. Neu­vot­te­luis­sa toteu­te­taan Osek­kin hal­li­tuk­sen tie­dot­teen mukaan muun muas­sa hen­ki­lös­tön nimik­kei­den synk­ro­ni­soin­ti, työ­pis­tei­den osoit­ta­mi­nen ja peda­go­gis­ten toi­mien yhden­mu­kais­ta­mi­nen. Neuvotteluissa… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus