Tie­to­vi­sa 11.12.

Kysy­myk­set
1.    a) Mikä on lute­ri­lai­ses­sa kir­kos­sa adven­tin väri? b) jou­lun väri
2.    Min­kä nimi­nen on tie­na­po­jis­sa täh­den­pyö­rit­tä­jä?
3.    Mis­sä on jou­lu­lau­lun mukaan tont­tu­jen koti­ko­lo?
4.    Mikä jär­jes­tö  toi Suo­meen advent­ti­ka­lan­te­ri -perin­teen?
5.    Minä vuon­na Yle aloit­ti jou­lu­ka­len­te­ri -ohjel­mat? a) 1963, b) 1966, c) 1969, d) 1972
6.    Kenen idea oli alun­pe­rin se, että jou­lu­puk­ki asuu Kor­va­tun­tu­ril­la?
7.    Kenen kir­joit­ta­ma on klas­si­nen Jou­lu­ta­ri­na?
8.    Mikä, yksi Suo­men tun­ne­tuim­mis­ta jou­lu­lau­luis­ta, on oulu­lai­sen Lee­vi Made­to­jan sävel­tä­mä?
9.    a) Mikä on maa­il­man ylei­sin jou­lu­kuk­ka? b) Mis­tä maas­ta se on peräi­si­sin?
10.    Mis­tä kie­les­tä tulee suo­men­kie­leen sana rosol­li? a) ita­lia, b) ruot­si, c) sak­sa, d) venä­jä

Vas­tauk­set
1. a) vio­let­ti, b) val­koi­nen
2.    Mänk­ki
3.    Sil­lan alla (Soih­dut sam­muu…)
4.    Par­tio­lai­set
5.    a) 1963
6.    Radio­toi­mit­ta­ja Mar­kus Rau­tion (Mar­kus-setä)
7.    Char­les Dic­ken­sin
8.    Arki­huo­le­si kaik­ki hei­tä
9.    a) Jou­lu­täh­ti, b) Mek­si­kos­ta
10.    d) venä­jä