Oppia van­ho­jen ikku­noi­den kun­nos­tuk­seen Kellonkartanossa

Mik­si van­haa kor­ja­taan, mik­si van­ha on arvo­kas­ta, kysy­tään Kel­lon­kar­ta­non vii­kon­lop­pu­kurs­sil­la 17.–19.9. Vii­kon­lo­pun aika­na saa­daan vas­tauk­sia ja käy­tän­nön opas­tus­ta ja kon­kreet­ti­ses­ti ohjaus­ta van­ho­jen ikku­noi­den kor­jaa­mi­seen työ­vai­heit­tain. Ohjel­mas­sa on myös luen­to­ja. 20 tai 15 euron osal­lis­tu­mis­mak­suun sisäl­tyy ope­tus ja tarjoilut.

Asian­tun­ti­joi­na pai­kal­la ovat Rai­mo Tik­ka Poh­jois-Poh­jan­maan museos­ta ja Timo Ham­mar Nuut­ti Ay:stä. Kurs­sil­le voi­vat osal­lis­tua kaik­ki aihees­ta ja van­ho­jen ikku­noi­den kun­nos­ta­mi­ses­ta kiin­nos­tu­neet. Ope­tuk­sen run­ko­na on Museo­vi­ras­ton ohjeistus.

Aihe on ajan­koh­tai­nen Kel­lon­kar­ta­non kris­til­li­ses­sä kurs­si­kes­kuk­ses­sa, sil­lä toi­mi­pai­kas­sa on teh­ty mit­ta­via sanee­raus­töi­tä, jot­ka jat­ku­vat ikku­noi­den kunnostamisella.

– Mah­dol­li­suus on jat­kos­sa osal­lis­tua ikku­noi­den kun­nos­ta­mi­seen Kel­lon­kar­ta­nos­sa, ker­too Anja Röpe­li­nen Kel­lon­kar­ta­non Ystä­vät ry:stä.

Ilmoit­tau­tu­mi­set vii­kon­lop­pu­kurs­sil­le toi­vo­taan säh­kö­pos­tit­se Anja Röpe­li­sel­le osoit­tee­seen aropelin@gmail.com vii­meis­tään sun­nun­tai­na 12.9.

Kurs­si alkaa per­jan­tai­na 17.9. illansuussa.

Kel­lon­kar­ta­non kiin­teis­tö on Suo­men Raa­mat­tuo­pis­ton Sää­tiön omis­ta­ma, mut­ta toi­min­nas­ta vas­taa pai­kal­li­nen yhdis­tys Kel­lon­kar­ta­non ystä­vät ry. Kel­lon­kar­ta­no sijait­see Hau­ki­pu­taan­tien var­res­sa Kel­lon Hols­tin­mäel­lä. Kes­kuk­ses­sa jär­jes­te­tään kris­til­li­siä lei­re­jä ja vii­kon­lop­pu­ta­pah­tu­mia. Sun­nun­tai­sin Kel­lon­kar­ta­non kap­pe­li-kirk­ko­sa­lis­sa toi­mi­te­taan jumalanpalveluksia.

Kiin­teis­tö on raken­net­tu vuon­na 1911 ja kris­til­li­seen käyt­töön se on muu­tet­tu vuon­na 1962. Kel­lon­kar­ta­non mit­ta­va perus­kor­jaus ja remon­toi­mi­nen ympä­ri­vuo­ti­seen käyt­töön alkoi syk­syl­lä 2019. Hank­kee­seen on kuu­lu­nut myös uusi talous­ra­ken­nus ja vie­mä­ri­pump­paus­jär­jes­tel­män uusiminen.