Ook­ko nää kuul­lu: Ruo­kaa, juo­maa ja musiikkia

Ran­ta­poh­jas­ta 28.8.1980:  Äiti ja isä istui­vat puu­tar­has­sa sun­nun­tai-illas­ta naut­tien. Ylä­puo­lel­la kier­te­li lok­ki ja lok­kien tapaan se yhtäk­kiä pääs­ti val­koi­sen ruik­kauk­sen ja kuin­ka olla­kaan se ruik­kaus puto­si suo­raan äidin syliin.

Isä pomp­pa­si pys­tyyn ja sanoi: ”Minä juok­sen hake­maan vessapaperia”.

– Mitä hul­lu­ja, äiti muti­si itsek­seen, ennen kuin se ehtii tuo­da sitä pape­ria on lok­ki len­tä­nyt jo monen kilo­met­rin pää­hän. H.L. Oulu

Ada­lar uudis­tui ja laajensi.

Uudis­te­tun ravin­to­lan eri­koi­suuk­siin kuu­luu mata­la pöy­tä, jos­sa istu­taan tyy­ny­jen päällä.

Jo vuo­si­kym­me­nen Hau­ki­pu­taal­la toi­mi­nut ravin­to­la Ada­lar tupla­si asia­kas­paik­kan­sa ja ava­si laa­jen­nuk­sen myö­tä myös teras­sin. Juh­la­vuo­del­le suun­ni­tel­lut kak­ku­kah­vit asiak­kail­le piti peruut­taa koro­nan vuok­si, mut­ta koro­nan aika­na ravin­to­la sai yli vuo­den kes­tä­neen remon­tin valmiiksi.

Ravin­to­lan yrit­tä­jä Meh­met Cevi­rel ker­too asia­kas­paik­ko­ja ole­van nyt 120 ja lisäk­si he raken­si­vat ravin­to­laan kabi­ne­tin, mihin mah­tuu 16–20 hen­ki­löä. Lap­sil­le on myös uudis­te­tus­sa ravin­to­las­sa oma leik­ki­nurk­kaus. WC-tilat koki­vat myös muo­don­muu­tok­sen remon­tin yhteydessä.

–Tah­dom­me ottaa ravin­to­las­sam­me huo­mioon kaik­ki asiak­kaat. Niin per­heen pie­nim­mät, nuo­ri­son kuin aikui­set­kin. Kabi­ne­tis­sa on hyvä jär­jes­tää synt­tä­rei­tä, kokouk­sia ja juh­lia. Teras­sil­le­kin pais­taa aurin­ko koko päivän.

Uudis­te­tus­sa ravin­to­las­sa on pal­jon yksi­tyis­koh­tia. Koro­tet­tu tila, jos­sa on mata­la pöy­tä, jon­ka ympä­ril­lä istu­taan tyy­ny­jen pääl­lä, on oikea kat­seen­van­git­si­ja. Turk­ki­lai­sen kult­tuu­rin voi ais­tia ravin­to­las­ta. Tun­nel­ma on rau­hal­li­nen ja sisus­tus on mie­tit­ty tark­kaan. Yrit­tä­jä ker­too­kin, että haas­ta­vis­ta­kin ajois­ta huo­li­mat­ta aina on suun­ta eteen­päin. Uusia ideoi­ta ei yrit­tä­jäl­tä puu­tu, tule­vai­suu­des­ta puhut­taes­sa esiin nousee sau­na­ti­lat, joi­ta voi­si tar­jo­ta käy­tet­tä­väk­si kai­ken­lai­sis­sa illanistujaisissa.

–Vaik­ka Suo­mes­sa täl­lä het­kel­lä yrit­tä­jyys on vai­ke­aa kai­kil­le, täy­tyy jak­saa kat­soa tule­vai­suu­teen. Kiin­teis­tön olles­sa oma, sii­tä ei ole onnek­si niin pal­jon kulu­ja, kuin oli­si vuo­kral­la. Olem­me kii­tol­li­sia pai­kal­li­sil­le, jot­ka tuke­vat oman kylän yrityksiä.

Meh­met Cevi­rel ker­too viih­ty­vän­sä Hau­ki­pu­taal­la per­heen­sä kans­sa todel­la hyvin. Alu­een rau­hal­li­suus ja ihmis­ten ystä­väl­li­syys ovat per­heen mie­les­tä paras­ta alu­ees­sa. Per­he on asu­nut Hau­ki­pu­taal­la rei­lut kuusi vuot­ta, ja vii­me vuon­na per­he osti oman talon alu­eel­ta, jota nyt myös remontoivat.

Kirp­pis ava­si ovensa.

SPR-kirp­pis Hau­ki­pu­taan Revon­tiel­lä avat­tiin maa­nan­tai­na koro­na­tauon jäl­keen. Kirp­pu­to­ri on avoin­na arki­päi­vi­sin kel­lo 11–16 ja lau­an­tai­na 10–15. Lahjoituksiakin

ote­taan jäl­leen vas­taan. Varas­to­ti­lo­jen pie­nuu­den vuok­si ei kui­ten­kaan voi­da ottaa tal­vi­vaat­tei­ta, huo­ne­ka­lu­ja eikä kodinkoneita.

Aknes­tik laval­le jälleen.

30–55-vuotiaille suo­ma­lai­sil­le hau­ki­pu­taa­lai­nen Aknes­tik on muu­ta­kin kuin jät­ti­hit­ti Suo­mi­rok­kia. Aknes­ti­kin keik­ka on kuin aika­ko­ne 90-luvul­le. Kei­koil­la ei koe­ta pyro­ja eikä temp­pu­ja, vaan klas­sis­ta kita­ra­pop­pia ja hittibiisejä.

Aknes­tik kipu­aa Club Teat­rian laval­le Oulus­sa lau­an­tai­na 26.9. Illan vie­raa­na on myös jo aktii­vi­sen keik­kai­lun lopet­ta­nut Sup­per­heads ja illan läm­mit­te­li­jä­nä toi­mii Raa­hes­ta kotoi­sin ole­va Eetu Vii­nik­ka & Vart­tu­neet ‑trio.

Liput kei­kal­le tuli­vat myyn­tiin juhan­nus­vii­kol­la Tic­ket­mas­te­riin ja Prismoihin.

– Vii­me syk­syn kak­si Aknes­ti­kin paluu­keik­kaa oli­vat hur­mok­sel­li­sia niin ylei­söl­le kuin yhtyeel­le­kin. Saa­vu­tim­me tavoit­teem­me myös musii­kil­li­ses­ti, Aknes­tik oli laval­la parem­pi kuin kos­kaan. Aja­tuk­se­na oli teh­dä muu­ta­ma fes­ta­ri­keik­ka kesäl­lä 2020. Sat­tu­nees­ta syys­tä ne eivät toteu­tu­neet, mut­ta muu­ta­ma klu­bi­keik­ka aio­taan kui­ten­kin teh­dä, ker­too Juk­ka Takalo.

Aknes­ti­kin eni­ten myy­neek­si albu­mik­si jäi “Hitit” ‑kokoel­ma, jota myy­tiin noin 15 000 kap­pa­let­ta. Vaik­ka Aknes­tik ei nous­sut kos­kaan maan ykkösbän­dik­si, lau­lut muis­te­taan. Useat lau­lut pää­si­vät laa­jem­paan jake­luun suo­si­tuil­la Suo­mi­rok­kia ‑kokoel­mil­la, joi­ta myy­tiin kuta­kin 50–90 tuhat­ta kap­pa­let­ta vie­lä vuo­si­tu­han­nen vaih­tees­sa. Aknes­ti­kin jäl­keen Juk­ka Taka­lo on teh­nyt soolouraa.

Aknes­tik esiin­tyy jäl­leen syk­syl­lä isol­la lavalla.

Tapu­li­kah­vi­la ava­taan ensi viikolla

Tapu­li­kah­vi­la Hau­ki­pu­taan kir­kon edus­tal­la ava­taan kes­ki­viik­ko­na 1.7. Hau­ki­pu­taan seu­ra­kun­nan mies­va­paa­eh­toi­set ovat jo käy­neet lait­ta­mas­sa kah­vi­lan puit­teet kun­toon. Pai­kal­li­set nuo­ret pitä­vät kah­vi­laa ja myyn­nis­sä on myös kort­te­ja ja käsi­töi­tä. Kah­vi­lan tuot­to menee lähe­tys­työl­le. Kah­vi­la on avoin­na 6.8. saakka.

Hau­ki­pu­taan kirk­ko on avoin­na tutus­tu­mis­ta ja hil­jen­ty­mis­tä var­ten arki­päi­vi­sin 29.6.–7.8. kel­lo 10–18, jol­loin myös kir­kon opas on paikalla.