Nuor­ten Popil­le lah­joi­tus frisbeegolfareilta

Pasi Kerkkänen (vas.) ja Toni Salminen (oik.) HCDC:stä kävivät luovuttamassaa lahjoituksen Nuorten Popille. Vastaanottamassa Katja Havana ja Mika Ilola. Kuva: Nuorten PoppiPasi Kerkkänen (vas.) ja Toni Salminen (oik.) HCDC:stä kävivät luovuttamassaa lahjoituksen Nuorten Popille. Vastaanottamassa Katja Havana ja Mika Ilola. Kuva: Nuorten Poppi

Hau­ki­pu­taan asu­kas­tu­val­la toi­mi­va Nuor­ten Pop­pi sai mie­lui­san muis­ta­mi­sen kun fris­beeglf­seu­ra HCDG lah­joit­ti nuor­ten toi­min­taan 850 euroa.

– Meil­lä piti olla tou­ko­kuus­sa fris­bee­gol­fin hyvän­te­ke­väi­syys­ki­sa Oulun alu­eel­la eri radoil­la, mut­ta koro­na­ti­lan­ne sot­ki suun­ni­tel­mat ja kisat jou­dut­tiin peru­maan. Kisaan oli ilmoit­tau­tu­nut jo lähes 150 lajin har­ras­ta­jaa. Kisa­mak­sun mak­sa­neet halusi­vat antaa rahan hyvään tar­koi­tuk­seen, mis­tä kuu­luu iso kii­tos lajin har­ras­ta­jil­le, ker­too Pasi Kerk­kä­nen HCDG:stä.

Niin­pä hän yhdes­sä Toni Sal­mi­sen kans­sa kävi luo­vut­ta­mas­sa HCDG:n ja Oulun seu­dun fris­bee­gol­fin har­ras­ta­jien puo­les­ta lah­joi­tuk­sen Nuor­ten Popil­le. Lah­joi­tuk­sen vas­taa­not­ti­vat alus­ta asti Pop­pia vetä­nyt Kat­ja Hava­na ja uute­na vapaa­eh­toi­se­na aloit­ta­nut Mika Ilo­la.

– Oli ilo huo­ma­ta, että lah­joi­tus meni todel­la­kin tar­pee­seen ja hyvään tar­koi­tuk­seen. Täy­sin vapaa­eh­tois­voi­min ja lah­joi­tus­va­roin pyö­ri­vä Nuor­ten Pop­pi on kun­nioi­tet­ta­vaa toi­min­taa. On hie­noa, että löy­tyy ihmi­siä, jot­ka halua­vat pitää huol­ta mei­dän kaik­kien tule­vai­suu­des­ta eli nuo­ris­ta, kiit­te­li Kerkkänen.

Nuor­ten Pop­pi on toi­mi­nut pian pari vuot­ta ja toi­min­taa on jär­jes­tet­ty siten miten koro­na­ti­lan­ne on sal­li­nut. Popis­sa mie­ti­tään nyt poru­kal­la miten lah­joi­tus­sum­ma käytetään.

– Jokin ret­ki tai reis­su var­maan­kin teh­dään, uskoo Kat­ja Havana.

Tal­vel­la Nuor­ten Pop­pi tar­jo­si Hau­ki­pu­taan kou­lun pien­ryh­mil­le reis­sun MegaZo­neen, kun koro­na esti isom­man ylei­sen reis­sun, ker­too Havana.

Pasi Kerk­kä­nen toi­voo, että HCDG:n ja Nuor­ten Popin toi­min­ta herät­tää aja­tuk­sen teke­mään hyvää eri tahoil­la, joil­la on sii­hen mah­dol­li­suus. Koh­tei­ta on pal­jon, jois­sa tar­vi­taan apua ja meil­lä on avai­met käsis­sä, tar­vit­see vain yhdes­sä ojen­taa ne, sanoo Kerkkänen.

Hau­ki­pu­taan Nuor­ten Popin toi­min­taa tuke­vat sään­nöl­li­sin lah­joi­tuk­sin muun muas­sa Putaan Pul­la ja Hau­ki­pu­taan S‑market. Hau­ki­pu­taan yrit­tä­jät ovat teh­neet myös lah­joi­tuk­sen Popille.