Suu­ta­ri­lii­ke avat­tiin Haukiputaalla

Suutari Virpi Mäkikangas pitelee käsityönä tehtävien kenkien valmistamisessa tarvittavaa puulestiä. Pöydällä mittatilaustyönä syntyneet miesten nahkakengät.Suutari Virpi Mäkikangas pitelee käsityönä tehtävien kenkien valmistamisessa tarvittavaa puulestiä. Pöydällä mittatilaustyönä syntyneet miesten nahkakengät.

Hau­ki­pu­taal­la on otet­tu ilol­la vas­taan uusi suu­ta­ri­lii­ke. Ken­kä­pa­ja Les­ti ava­si oven­sa kes­kus­tas­sa Kirk­ko­tiel­lä maa­nan­tai­na. Suu­ta­ri Vir­ve Mäki­kan­gas tut­kai­li yri­tyk­sel­leen sopi­vaa paik­kaa, jok­si vali­koi­tui väes­tö­poh­jal­taan tar­peek­si iso ja sijain­nil­taan lähel­lä Oulua ja Iitä sijait­se­va Haukipudas.

– Hyvä lii­ke­ti­la­kin löy­tyi Kirk­ko­tie 4:stä, tähän on help­po tul­la ja park­ki­paik­ko­ja on edus­tal­la, sum­maa yrittäjä.

Vir­ve Mäki­kan­gas on läh­töi­sin Kai­nuus­ta ja aina­kin tois­tai­sek­si hän asuu puo­li­son­sa kans­sa Kemis­sä. Lap­set ovat jo iso­ja. Hän alkoi tun­tea vetoa suu­ta­rin ammat­tiin ja käsi­työ­hön ja ryh­tyi opis­ke­le­maan ammat­tiin Kan­kaan­pääs­sä eri­kois­tuen orto­pe­di­aan. Sitä ennen hän oli toi­mi­nut yrit­tä­jä­nä 25 vuot­ta urhei­lu­hie­ro­ja­na ja näh­nyt työs­sään myös kuin­ka suu­ri mer­ki­tys jal­ko­jen ter­vey­del­lä ja sopi­vil­la jal­ki­neil­la on niin taval­li­ses­sa arjes­sa kuin lii­kun­nas­sa. Oma urhei­lu­taus­ta pai­non­nos­ta­ja­na on tuo­nut myös lisää tietämystä.

Suu­ta­ri­no­pin­not vei­vät Vir­ve Mäki­kan­kaan täy­sil­lä men­nes­sään. Kun suo­nis­sa vir­taa yrit­tä­jä­ver­ta ja “siu­nat­tua hul­lun­roh­keut­ta”, hän päät­ti perus­taa oman suu­ta­ri­liik­keen, kun toi­se­na vaih­toeh­to­na oli men­nä vie­raan pal­ve­luk­seen. Ete­läm­pä­nä oli­si voi­nut olla sau­maa, mut­ta hän halusi pysyä poh­joi­sen ihmis­ten paris­sa. Suu­ta­rit ovat isois­sa kau­pun­geis­sa usein kaup­pa­kes­kus­ten yhtey­des­sä, ja mie­lui­sam­pa­na vaih­toeh­to­na hän näki maa­seu­tu­mai­sen ja rau­hal­li­sem­man ympäristön.

Hau­ki­pu­taal­la hän on jo ilok­seen koke­nut, että ovi on käy­nyt ja uusi pal­ve­lu on löy­det­ty. Suu­ta­rin pal­ve­lui­hin kuu­lu­vat alan kor­jaus- ja käsi­työt sekä ken­kien val­mis­ta­mi­nen mit­ta­ti­laus­työ­nä. Lisäk­si on avain­pal­ve­lu, johon kuu­lu­vat perus­a­vai­met. Myyn­nis­sä on myös laa­ja vali­koi­ma veto­ket­ju­ja, sol­kia, nah­ka­hih­no­ja ja eri­lai­sia nip­pe­lei­tä ja nap­pe­lei­ta myös kotitarpeisiin.

Suu­ta­rin työs­sä tar­vit­ta­vat koneet ja työ­ka­lut Mäki­kan­gas sai han­kit­tua käy­tet­tyi­nä Rova­nie­mel­tä. Ala on van­ha ja perin­tei­nen, ja lai­te­puo­lel­la koke­mus on osoit­ta­nut, että mitä van­hem­pi kone, sitä parem­pi. Suun­ni­tel­mis­sa on hank­kia myö­hem­min ali­pai­nepräs­si, joka mah­dol­lis­taa yksi­löl­lis­ten poh­jal­lis­ten val­mis­ta­mi­sen. Poh­jal­li­sil­la voi­daan kor­ja­ta tar­vit­taes­sa jalan virheasentoja.

Nah­ka­tuot­tei­den kuten lauk­ku­jen val­mis­ta­mi­nen omal­la tuo­te­mer­kil­lä on myös kaa­vai­luis­sa. Samoin kehit­te­lys­sä on yksi­löl­lis­ten, suo­ri­tuk­seen sopi­via painonnostokenkiä.

– Nau­tin täs­sä työs­sä käsil­lä teke­mi­ses­tä, luo­mi­ses­ta, ongel­ma­koh­tien rat­kai­se­mi­ses­ta ja haas­teis­ta, hän summaa.

Jän­nä jut­tu Vir­ve Mäki­kan­kaal­le tapah­tui hänen tut­kies­sa suku­aan Kai­nuus­sa. Löy­tyi valo­ku­va vuo­del­ta 1925 ja ilme­ni, että isän puo­len suvus­sa oli suutari.

– Etsin ja löy­sin hänen aiko­naan val­mis­ta­mi­aan pui­sia les­te­jä, jot­ka ovat nyt minulla.

Suu­ta­rin amma­tin har­joit­ta­jat ovat tänä päi­vä­nä ikään­ty­mi­sen myö­tä vähe­ne­mään päin, eikä alal­le ole tun­kua. Posi­tii­vis­ta on kui­ten­kin se, että vas­tuul­li­sen kulut­ta­mi­sen ja kor­jaa­mi­sen arvos­tus on nousus­sa, miet­tii Mäki­kan­gas poh­ties­saan alan­sa tulevaisuutta.

Ken­kien val­mis­ta­mi­nen mit­ta­ti­laus­työ­nä alkaa jalan mit­to­jen mukai­sen pui­sen les­tin teke­mi­sel­lä. Sopi­vuus var­mis­te­taan ensik­si teh­tä­väl­lä sovi­tus­ken­gäl­lä. Mit­ta­ti­laus­ken­gät ovat joko ulko­näöl­tään per­soo­nal­li­sia ja toi­vei­den mukai­sia, perus­jal­ki­nei­ta tai les­til­tään ja muil­ta tar­vit­ta­vil­ta omi­nai­suuk­sil­taan tie­tyn­lai­sia. Esi­mer­kik­si dia­bee­ti­koil­la ei ken­gis­sä ole hyvä olla han­kaa­via sau­ma­koh­tia. Mit­ta­ti­laus­ken­kien hin­ta mää­räy­tyy käy­tet­tä­vien mate­ri­aa­lien ja käsi­työn mää­rän mukaan.

Oli­vat­pa ken­gät sit­ten val­mii­na oste­tut, tee­te­tyt tai min­kä­lai­set tahan­sa, tär­ke­ää on oikea koko ja jalal­le sopi­va les­ti. Jal­ka­poh­jat ovat ihmi­sen perus­ta ja ken­gil­lä on vai­ku­tus­ta myös lii­kun­ta­ky­kyyn. Jal­ka­poh­jas­sa on pal­jon her­mo­ja ja lihak­sia. Ihmi­nen hikoi­lee pal­jon jal­ka­poh­jien kautta.

Vir­ve Mäki­kan­gas puhuu nah­ka­ken­kien puo­les­ta, sil­lä nah­ka on orgaa­ni­nen, hen­git­tä­vä ja hygiee­ni­nen mate­ri­aa­li, joka kes­tää käy­tös­sä pit­kään. Ken­kiä kan­nat­taa huol­taa ja antaa nii­den välil­lä levä­tä. Sik­si käy­tös­sä kan­nat­tai­si olla useam­mat ken­gät. Hyvät ja sopi­vat ken­gät vai­kut­ta­vat koko­nais­val­tai­ses­ti koko ihmi­sen hyvin­voin­tiin. Tätä har­voin huo­ma­taan, ennen kuin ilmaan­tuu ongelmia.

Liik­ku­ma­ti­laa on hyvä olla ken­gäs­sä 1–1,5 sent­tiä, enem­pää ei “kas­vun­va­raa” tar­vi­ta. Nah­ka­ken­kä voi olla aluk­si napak­ka ja jäyk­kä, mut­ta ken­gät “aje­taan sisään” käyt­tä­mäl­lä, jol­loin ken­kä muok­kau­tuu jalal­le sopivaksi.

Val­lit­se­van tilan­teen joh­dos­ta Ken­kä­pa­ja Les­tis­sä ei jär­jes­te­tä ava­jais­ta­pah­tu­maa, mut­ta sen sijaan Vir­ve Mäki­kan­gas halu­aa tar­jo­ta asiak­kail­le tilai­suu­den tuo­da jal­ki­neet lan­kat­ta­vak­si hei­nä­kuun aika­na ja samal­la voi tutus­tua paik­kaan. Aukio­loai­ka on aina­kin tois­tai­sek­si maa­nan­tais­ta per­jan­tai­hin kel­lo 9–17.

– Aina voi tul­la vaik­ka vain kysy­mään, mitä teh­dä tai kan­nat­taa­ko jota­kin kor­ja­ta, tai kysy­mään neu­vo­ja vaik­ka nah­ka- tai mok­ka­tuot­tei­den hoi­dos­ta tai puh­dis­ta­mi­ses­ta. Ker­ron mie­lel­lä­ni, roh­kai­see Mäkikangas.

Mit­ta­ti­laus­työ­nä käsi­työ­nä teh­dyt mies­ten nahkakengät.