His­to­ri­aa ja tari­noi­ta Hau­ki­pu­taan perinnepolulla

Haukiputaan kotiseutumuseo 2021

Hau­ki­pu­das-seu­ra on saa­nut 70-vuo­ti­sen toi­min­tan­sa juh­la­vuon­na val­miik­si Hau­ki­pu­taan kir­kon­seu­dus­ta ker­to­van opas­kir­jan Hau­ki­pu­taan perin­ne­po­lul­la. Idean tämän­kal­tai­ses­ta oppaas­ta on jo vuo­sia sit­ten esit­tä­nyt seu­ran kun­nia­jä­sen Mart­ti Asun­maa. Nyt juh­la­vuo­den kun­niak­si se toteu­tet­tiin ja kult­tuu­ri­his­to­rial­li­ses­ti arvok­kaa­seen ympä­ris­töön on hel­pom­pi tutustua.

Seu­ra toi­voo, että oppaas­ta oli­si hyö­tyä niin pai­kal­li­sil­le asuk­kail­le kuin mat­kai­li­joil­le­kin ja sitä voi­tai­siin hyö­dyn­tää myös opetuksessa.

Opas­kir­jas­sa esi­tel­lään sanoin ja kuvin tapu­li vai­vai­suk­koi­neen, kirk­ko ja kirk­ko­pi­ha, kirk­ko­ran­ta, Kir­konn­nie­men kou­lu, seu­ra­kun­ta­kes­kus, van­ha hau­taus­maa ja museo. Lisäk­si tutus­tu­taan kol­meen alu­eel­la vai­kut­ta­nee­seen hen­ki­löön. He ovat 1700-luvun kap­pa­lai­nen Erik Fros­te­rus, 1800-luvul­la elä­neet wei­suu­ti­reh­töö­ri Ben­ja­min Snell­man ja ensim­mäi­nen kan­sa­kou­lun­opet­ta­ja Char­lot­ta Kuja­la.

Lee­na Hap­po­nen ja Han­nu Lie­vet­mur­su ovat teh­neet dro­ne­ku­vauk­sen kir­kon­seu­dus­ta. Video löy­tyy opas­kir­jas­sa ole­val­la QR-koo­dil­la ja Hau­ki­pu­das seu­ran koti­si­vul­ta. Sivuil­ta löy­tyy myös van­ho­ja kuvia alueesta.

Oppaa­na perin­ne­po­lul­la kir­jas­sa toi­mii vai­vai­suk­ko­hah­mo, jon­ka on piir­tä­nyt yli­op­pi­las Maria Bog­da­noff. Teks­tis­tä vas­taa­vat Lii­sa Ervas­ti-Jul­ku ja Outi Hir­ve­lä. Ulkoa­sun ovat suun­ni­tel­leet Lee­na Holms­töm ja Pirit­ta Pietilä-Litendahl.

Rahal­lis­ta tukea jul­kai­suun on saa­tu Val­to Per­nun sää­tiöl­tä. Yli 50-sivui­sen opas­kir­jan hin­ta on 5 euroa ja sitä on saa­ta­vis­sa Hau­ki­pu­taan Oulu10:sta (Joke­lan­tie 1) ja hei­nä­kuus­sa koti­seu­tu­museol­ta. Hau­ki­pu­taan koti­seu­tu­museo ava­taan tors­tai­na 1. hei­nä­kuu­ta. Opas­kir­jaa on tar­koi­tus hyö­dyn­tää Oulun Val­ta­kun­nal­lis­ten koti­seu­tu­päi­vien yhtey­des­sä elo­kuus­sa, jol­loin Hau­ki­pu­taan kir­kon­seu­tu on yksi retkikohteista.

Hau­ki­pu­das-seu­ran toi­min­taa juh­lis­te­taan 17.9. lukion audi­to­rios­sa jär­jes­tet­tä­väs­sä Koti­seu­tu yläil­mois­ta käsin ‑tilai­suu­des­sa. Siel­lä esi­te­tään dro­ne­ku­vauk­set, jois­sa mat­ka­taan Kii­min­ki­jo­kea pit­kin Ase­ma­ky­läs­tä Kir­kon­ky­län kaut­ta Mar­ti­nie­meen ja Halosenniemeen.

Hau­ki­pu­das-seu­ra ry on perus­tet­tu 1951. Toi­min­nan tavoit­tee­na on lisä­tä koti­seu­tu­tie­tout­ta ja vai­kut­taa eli­nym­pä­ris­töön ja koti­seu­tuun teke­mäl­lä kan­nan­ot­to­ja ja aloit­tei­ta. Seu­ran puheen­joh­ta­ja on Ilpo Väi­sä­nen.

Hau­ki­pu­taan koti­seu­tu­museo on avoin­na hei­nä­kuus­sa tiis­tais­ta per­jan­tai­hin kel­lo 10–16 ja lau­an­tai­na kel­lo 10–14. Maa­nan­tai­na koti­seu­tu­museo on sul­jet­tu. Museoon on vapaa pääsy.

Tie­toa Hau­ki­pu­das-seu­ras­ta ja toi­min­nas­ta: https://haukipudasseura.yhdistysavain.fi/

”Meis­tä pojis­ta nuo kirk­ko­py­hät oli­vat jän­nit­tä­viä. Kir­kon­ky­lä oli kuin muu­ra­hais­pe­sä. Osa väes­tä tuli veneil­lä alas Kii­min­ki­jo­kea, toi­set pur­jeh­ti­vat ran­ni­kon talois­ta. Kirk­ko­ran­nas­sa luk­ka­ri­lan ala­puo­lel­la oli venei­tä vie­ri vie­res­sä. Tal­vel­la oli­vat kir­kon edes­sä ole­vat lumi­ki­nok­set täyn­nä suk­sia. Isoim­mis­ta talois­ta tul­tiin hevo­sil­la, joi­ta oli kirk­ko- pihal­la useita.”

- Albert Snell­man 1850-luku. Ote Hau­ki­pu­taan perin­ne­po­lul­la ‑oppaas­ta.