Hau­ki­pu­taal­la ei halu­ta jää­dä takapajulaksi

Haukiputaan tulevaisuudesta keskustelemassa yrittäjä tapaamisen jälkeen Tuulia Salmela (oik.), Jussi Tukiainen, Seppo Pekkala ja BusinessOulun Jarmo Lauronen ja Mari Rautiainen sekä kunnallisissa luottamustehtävissä toimiva Mirja Vehkaperä.

Miten paran­taa Hau­ki­pu­taan kes­kus­tan hou­kut­te­le­vuut­ta yri­tys­toi­min­nal­le? Tämä Busi­nes­sOu­lun tahol­ta esi­tet­ty kysy­mys oli läh­tö­lau­kaus vilk­kaal­le kes­kus­te­lul­le, joka syn­tyi hau­ki­pu­taa­lai­sil­le yrit­tä­jil­le jär­jes­te­tys­sä tapaa­mi­ses­sa vii­me viikolla.

Pai­kal­li­sil­ta toi­mi­joil­ta halut­tiin kuul­la, mikä on yri­tys­ten toi­mi­ti­lo­jen tar­ve Hau­ki­pu­taal­la. Samal­la saa­tiin tie­toa Busi­nes­sOu­lun ja Oulun kau­pun­gin tont­ti- ja toi­mi­ti­la­tar­jon­nas­ta, yrit­tä­jil­le suun­na­tuis­ta pal­ve­luis­ta ja alu­een asu­kas­mää­rän näkymistä.

Sel­väk­si tuli, että Hau­ki­pu­taan veto­voi­maa halu­taan lisä­tä ja ylei­sil­met­tä kohen­taa niin yri­tys­toi­min­nan puit­tei­den kuin asuk­kai­den viih­tyi­syy­den paran­ta­mi­sek­si. Hau­ki­pu­taal­la ei halu­ta jää­dä kuih­tu­vak­si taka­pa­ju­lak­si ja pus­sin­pe­räl­le, sanoi Tuu­lia Sal­me­la Hau­ki­pu­taan yrit­tä­jäyh­dis­tyk­sen hallituksesta.

– Ellei sit­ten Hau­ki­pu­taas­ta halu­ta teh­dä Oulun Lenin­gra­dia, joka oli­si tie­ten­kin näh­tä­vyys sinän­sä, hän heitti.

Hau­ki­pu­taan pal­ve­lut ovat vii­me vuo­si­na pak­kau­tu­neet Hau­ki­pu­taan­tien län­si­puo­lel­le. Aiem­min vilk­kaam­pi itäi­nen puo­li on kuin sii­vu van­haa Neu­vos­to­liit­toa, sanoi Salmela.

– Itäi­sen puo­len kehit­tä­mis­tä suh­teen ei ole tapah­tu­nut mitään 15 vuo­teen, jat­koi yrit­tä­jä Kim­mo Kal­lio.

– On sel­vää, että pai­kal­li­set yri­tyk­set ja pal­ve­lut lisää­vät Hau­ki­pu­taan veto­voi­maa. Jos pal­ve­lui­ta ei ole, hakeu­du­taan asu­maan nii­den lähel­le, sanoi Kallio.

Kes­kus­te­luis­sa tuo­tiin esil­le, että uusien asuk­kai­den ja lap­si­per­hei­den veto­voi­ma­te­ki­jä­nä ovat yri­tys­ten tar­joa­mien pal­ve­lui­den ohel­la myös muut pal­ve­lut kuten kou­lut ja päi­vä­ko­dit, viih­tyi­sä ympä­ris­tö ja har­ras­tus­mah­dol­li­suu­det. Hau­ki­pu­taan toria­lue voi­si olla Hau­ki­pu­taan sydän, ja se tuli­si saa­da kuntoon.

Hau­ki­pu­taan tori voi­si olla Hau­ki­pu­taan sydän.

Pel­ko­na on, että tori kyt­ke­tään virei­sen kun­nan­vi­ras­ton pai­kan raken­ta­mi­sen aika­tau­luun. Näyt­tää sil­tä, että pai­kan vuo­kran­neen ja raken­nus­lu­van saa­neen yri­tyk­sen suun­ni­tel­mat kah­des­ta ker­ros­ta­los­ta kun­nan­vi­ras­ton ton­til­le eivät läh­de toteu­tu­maan. Vuo­den 2019 kevääl­lä Oulun PM-Raken­nus Oy:lle myön­net­ty raken­nus­lu­pa on voi­mas­sa kol­me vuot­ta. Kun­nan­vi­ras­to puret­tiin 2016.

Kau­pun­gin omis­ta­mas­ta toria­lu­ees­ta on jo ole­mas­sa eril­li­set suun­ni­tel­mat ja niis­tä on aika­naan kysyt­ty ja saa­tu mie­li­pi­tei­tä ja lausun­to­ja pai­kal­li­sil­ta tahoil­ta. Toria­lu­eel­le on kaa­vail­tu muun muas­sa esiin­ty­mis­la­vaa. Herä­si myös aja­tus, voi­si­ko kun­nan­vi­ras­ton tont­tia käyt­tää esi­mer­kik­si tapah­tu­mien jär­jeäs­tä­mi­seen, kun­nes suun­ni­tel­mat selkenevät?

Hau­ki­pu­taan kes­kus­tan kehit­tä­mi­ses­tä tar­vi­taan yrit­tä­jäyh­dis­tyk­sen Heik­ki Luh­ta­sen mie­les­tä sel­keä suun­ni­tel­ma­kart­ta sii­tä, mitä teh­dään, mil­loin ja mit­kä ovat väes­tö­en­nus­teet, jot­ka luo­vat poh­jaa tule­val­le kehi­tyk­sel­le ja veto­voi­mal­le niin yri­tys­toi­min­nan kuin asu­kas­mää­rän­kin suhteen.

Asian­tun­ti­ja Sei­ja Haa­pa­lai­nen Busi­nes­sOu­lus­ta sanoi, että tar­vi­taan alu­een asuk­kai­den, yrit­tä­jien ja mui­den toi­mi­joi­den yhtei­nen vah­va tah­to­ti­la ja visio tule­vas­ta, jota läh­de­tään vie­mään eteen­päin yhdes­sä “jump­paa­mal­la”. Busi­nes­sOu­lu voi olla muka­na poru­kan koonnissa.

Hau­ki­pu­taan yrit­tä­jien puheen­joh­ta­ja Sep­po Pek­ka­la sanoi, että yrit­tä­jät ovat val­mii­ta tähän, mut­ta tar­vi­taan tie­toa ketä tähän “jump­pa­ryh­mään” on tär­ke­ää saa­da mukaan myös kau­pun­gin tahol­ta. Usein ongel­mak­si koe­taan, ettei ole tie­toa keneen ollaan yhtey­des­sä ja mihin esi­tyk­set osoi­te­taan, jot­ta ne etenevät.

Hau­ki­pu­taal­la on aktii­vis­ta kylä- ja asu­kas­toi­min­taa eri kylil­lä ja pal­jon asioi­ta on saa­tu­kin aikaan.

Pal­ve­lu­pääl­lik­kö Mari Rau­tiai­nen Busi­nes­sOu­lus­ta lupa­si sel­vit­tää ketä kau­pun­gin kaa­voi­tuk­ses­ta ja yhdys­kun­ta­pal­ve­luis­ta on hyvä kut­sua mukaan yhtei­seen pala­ve­riin. Sei­ja Haa­pa­lai­sen mukaan yrit­tä­jien lisäk­si muka­na on hyvä olla asu­ka­syh­dis­tyk­siä, kiin­teis­tö­jen omis­ta­jia ja myös päät­tä­jiä. Hän on vakuut­tu­nut sii­tä, että viran­hal­ti­joi­den tah­to­na on toi­mia aluei­den ja asuk­kai­den par­haak­si, mut­ta alu­eel­ta tar­vi­taan esityksiä.

Yrit­tä­jä Jus­si Tukiai­nen hok­saut­ti, että kol­man­nen sek­to­rin toi­mi­joi­ta ei pidä unoh­taa tär­keä­nä lenk­ki­nä kokonaisuudessa.

Tukiai­nen on koke­nut han­ka­luu­te­na miten saa­da esi­tyk­set ja vies­tit peril­le kau­pun­gin suu­res­sa orga­ni­saa­tios­sa ja asioi­den pal­lot­te­lun tahol­ta toi­sel­le. Posi­tii­vis­ta­kin on tapah­tu­nut, nimit­täin äsket­täin Nie­me­län­tör­män viral­li­sel­la uima­ran­nal­la teh­tiin nopeas­ti kun­nos­tus­töi­tä kun hän lait­toi infoa tar­peis­ta kau­pun­gin verk­ko­si­vu­jen palau­te­pal­ve­lun kautta.

Kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu ja kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­ja Mir­ja Veh­ka­pe­rä täh­den­si myös pai­kal­lis­ten asuk­kai­den ja toi­mi­joi­den yhtei­söl­lis­tä aktii­vi­suut­ta, mil­lä voi­daan vai­kut­taa kehi­tyk­seen. Ensi vuot­ta aja­tel­len esi­tyk­sil­lä on jo kii­re, sil­lä jo syk­syl­lä sor­va­taan talousarviota.

Miten Hau­ki­pu­das koe­taan ja näh­dään yrit­tä­jien, asuk­kai­den ja vie­rai­li­joi­den silmin?

Hau­ki­pu­taal­ta löy­tyy kau­nii­ta rait­te­ja kuten kir­kon seu­dul­la, kun­han iso tie- ja vesi­huol­to­työ saa­daan pää­tök­seen ensi kesä­nä. Kii­min­ki­jo­ki ympä­ris­töi­neen on ainut­laa­tui­nen. Revon­tie on uudis­tet­tu ja kau­pun­ki­mai­nen, mut­ta näyt­tää samal­ta kuin min­kä tahan­sa kylän kes­kus­ta. Kek­sit­täi­siin­kö Hau­ki­pu­taal­le jota­kin omaleimaista?

Busi­nes­sOu­lun Sari Haa­pa­lai­nen kysyi, onko kes­kus­tas­sa nykyi­sin asuk­kai­den yhtei­nen koh­taa­mis­paik­ka, jos­sa tava­taan ja vaih­de­taan kuulumisia.

Sel­lai­nen on Seo:n huol­toa­se­ma ja kah­vio. Tori voi­si olla myös elin­voi­mai­nen ja yhtei­söl­li­nen kohtaamispaikka.

Sep­po Pek­ka­la on kuul­lut toi­vei­ta, että kah­vi­la­toi­min­taa halut­tai­siin kes­kus­taan enem­män. Nuo­ret ovat tot­tu­neet käy­mään ja viet­tä­mään aikaa kah­vi­lois­sa. Lukio-opis­ke­li­joi­ta on Hau­ki­pu­taal­la suu­ri joukko.

Lii­ke­ti­lo­ja ja yri­tys­tont­te­ja on tarjolla

Hau­ki­pu­taan alu­een asu­kas­mää­räs­sä ei tapah­du ennus­tei­den mukaan suu­ria muu­tok­sia kulu­val­la vuo­si­kym­me­nel­lä. Täl­lä het­kel­lä enti­sen Hau­ki­pu­taan kun­nan alu­een asu­kas­mää­rä on hie­man alle 19 000, ja plus­san puo­lel­la pysy­tään jat­kos­sa­kin, ker­toi ker­toi kaa­voi­tusark­ki­teh­ti Han­na Pöy­tä­kan­gas.

Asuk­kai­den kes­ki-ikä on nyt 38,7 vuot­ta, mut­ta ylei­sen suun­tauk­sen mukai­ses­ti se nousee Haukiputaallakin.

Kau­pun­gil­la on asun­to­jen tont­ti­tar­jon­taa eni­ten kir­kon­ky­län lähei­syy­des­sä Län­si­tuu­les­sa Niit­ty­hol­man alu­eel­la ja Kel­los­sa Leton­ran­nas­sa. Asun­to­tont­te­ja on tai nii­tä on tulos­sa Mar­tin­nie­men Vah­to­laan, Muu­ra­kor­peen, Kaar­na­tiel­le ja Kel­lon kes­kus­taan. Hau­ki­pu­taan suur­alu­eel­la yksi­tyi­sil­lä on tyh­jil­lään ole­via oma­ko­ti­ta­lo­tont­te­ja 130, jois­ta 66 Mar­tin­nie­men alueella.

Teol­li­suus­tont­te­ja on saa­ta­vil­la Hols­tin­mäel­lä, Anna­lan­kan­kaal­la ja Ase­ma­ky­läl­lä, mis­sä sijait­se­vat teol­li­suu­den ja työ­paik­ko­jen keskittymät.

Hau­ki­pu­taan kes­kus­tas­sa on var­sin hyvin tar­jol­la tyh­jil­lään ole­via lii­ke- ja toi­mis­to­ti­lo­ja, ker­toi Aar­no Ran­ta­pel­ko­nen Busi­nes­sOu­lun Poten­tia­lin toi­mi­ti­la­pal­ve­luis­ta. Yri­tys- ja toi­mis­to­ti­lo­ja löy­tyy esi­mer­kik­si Ukon­kai­vok­ses­ta, Revon­tiel­tä, Kes­kus­ku­jal­ta ja Laattatieltä.

Vas­taa­vat­ko tyh­jil­lään ole­vat tilat yrit­tä­jien tarpeita?

Yrit­tä­jä Johan­na Rah­ka­lan mukaan Hau­ki­pu­taal­la on tar­vet­ta toi­mis­to­ho­tel­li­tyyp­pi­sil­le tiloil­le, yhden huo­neen vuo­kraa­mi­seen tai isom­man tilan jaka­mi­seen yhdes­sä useam­man pie­nen yrit­tä­jän kesken.

Kun­nan­ta­lon pai­kal­le suun­nit­teil­la olleen A‑talon ala­ker­taan oli tulos­sa uusi lii­ke­ti­la, mut­ta Yrit­tä­jä Kami­la Ber­na­siewicz sai sitä tie­dus­tel­lees­saan käsi­tyk­sen, ettei han­ke toteudu.

Herä­si­kin kes­kus­te­lua, pitäi­si­kö kun­nan­vi­ras­ton ton­tin suun­ni­tel­mia muut­taa koko­naan? Tar­vi­taan­ko pai­kal­le asuin­ker­ros­ta­lo­ja vai lisää ajan­mu­kai­sia lii­ke­ti­lo­ja? Vai jota­kin ihan muuta?

Hau­ki­pu­taan Revon­tie on siis­ti ja kau­pun­ki­mai­nen, mut­ta tyy­pil­li­nen ja ehkä peroo­na­ton — saman­lai­nen kuin mis­sä tahan­sa kylän keskustaajamassa.