Val­tuus­toa­loi­te läm­mön turvaamisesta

Läm­mön­tuo­tan­non tur­vaa­mi­ses­ta Kui­va­nie­men kes­kus­taa­ja­mas­sa sijait­se­viin asun­toi­hin on teh­ty val­tuus­toa­loi­te. Har­ri Sanak­se­na­ho (kesk.) esit­tää, että kun­ta ryh­tyy pikai­ses­ti toi­men­pi­tei­siin läm­mön­tuo­tan­non tur­vaa­mi­sek­si kun­nan omis­ta­miin ja hal­lin­noi­miin kiin­teis­töi­hin sekä neu­vot­te­lee myös mui­den kau­ko­läm­mön toi­mi­vuu­des­ta riip­pu­vais­ten yhtei­sö­jen kans­sa mah­dol­li­ses­ta yhteistyöstä.

Aloit­tees­sa tode­taan, että Kui­va­nie­men kes­kus­taa­ja­mas­sa on kau­ko­läm­mön tuo­tan­nos­sa jat­ku­via ongel­mia ja puut­tei­ta. Kun­nan ulko­puo­li­nen läm­mön­toi­mit­ta­ja ei ole pys­ty­nyt tuot­ta­maan tasai­ses­ti riit­tä­vää läm­pöä eri kiin­teis­töi­hin. Iin kun­ta omis­taa ja hal­lin­noi Kui­va­nie­mel­lä usei­ta kiin­teis­tö­jä, joi­ta läm­mön­tuo­tan­to-ongel­mat kos­ket­ta­vat. Näi­tä ovat esi­mer­kik­si kun­nan omis­ta­man Iin vuo­kra­ta­lot Oy:n omis­ta­mat rivi­ta­lot, ter­veys­a­se­ma, van­hus­ten­ta­lo, pal­ve­lua­sun­not, hoi­va­ko­ti ja Kuivaniemi-talo.

Val­tuus­ton kokouk­ses­sa aloit­teen poh­jal­ta käy­dys­sä kes­kus­te­lus­sa huo­li todet­tiin aiheel­li­sek­si. Useam­pi val­tuu­tet­tu tote­si, että asi­aan on saa­ta­va paran­nus­ta ennen ensi talvea.