Nuo­ri­so­ti­lo­ja suo­si­tel­laan avattavaksi

Nuo­ri­so­ti­lo­ja suo­si­tel­laan avat­ta­vak­si Poh­jois-Poh­jan­maal­la, lin­ja­si tänään tiis­tai­na kokoon­tu­nut alu­eel­li­nen koor­di­naa­tio­ryh­mä. Mui­ta suo­si­tuk­sia ja rajoi­tuk­sia pure­taan kevään ja kesän mit­taan vähi­tel­len ja hallitusti.

Alu­een suo­si­tuk­set ja rajoi­tuk­set säi­ly­vät tois­tai­sek­si pää­asias­sa ennal­laan. Muu­tok­se­na aikai­sem­paan ryh­mä lin­ja­si, että nuo­ri­so­ti­lat alu­eel­la voi­daan nyt avata.

Koro­nae­pi­de­mia on säi­ly­nyt Poh­jois-Poh­jan­maal­la kulu­neen vii­kon aika­na rau­hal­li­se­na. Alu­eel­li­nen koor­di­naa­tio­ryh­mä tote­si, että epi­de­mia on alu­eel­la edel­leen perus­ta­sol­la. Pää­siäi­sen aika näkyy pie­ne­nä nousu­na tar­tun­ta­mää­ris­sä, mut­ta tar­tun­ta­ket­jut ovat edel­leen hyvin hal­lin­nas­sa. Kulu­neen kah­den vii­kon aika­na tar­tun­to­ja on ollut Poh­jois-Poh­jan­maal­la yhteen­sä 83, ilmaan­tu­vuus on kah­den vii­kon seu­ran­ta­jak­sol­la nyt 20,2.

Lisäk­si ryh­mä kes­kus­te­li niin sano­tus­ta exit-suun­ni­tel­mas­ta, eli sii­tä, miten suo­si­tuk­sia ja rajoi­tuk­sia tul­laan kevään ja kesän aika­na hal­li­tus­ti pur­ka­maan. Poh­ja­na alu­eel­li­ses­sa suun­ni­tel­mas­sa toi­mi­vat alu­een epi­de­mia­ti­lan­teen lisäk­si kan­sal­li­set lin­jauk­set. Ensim­mäi­sek­si pyri­tään pur­ka­maan las­ten ja nuor­ten arkeen vai­kut­ta­via suo­si­tuk­sia. Esi­mer­kik­si etä­työ­tä, etä­ko­kouk­sia ja mas­kien käyt­töä kos­ke­vis­sa suo­si­tuk­sis­sa nou­da­tet­tai­siin val­ta­kun­nal­lis­ta aikataulua.

Alu­eel­li­sia pur­ku­toi­men­pi­tei­tä teh­täi­siin jat­kos­sa noin kah­den vii­kon välein, jol­loin nii­den vai­ku­tuk­sia epi­de­mia­ti­lan­tee­seen pys­ty­tään seu­raa­maan. Ensim­mäi­sek­si puret­tai­siin jul­kis­ten tilo­jen, kuten museoi­den, kir­jas­to­jen ja uima­hal­lien aukio­loa rajoit­ta­via suosituksia.

Näil­lä näky­min tilat voi­si­vat avau­tua vai­heit­tain huh­ti-tou­ko­kuun aika­na. Muil­ta osin suun­ni­tel­maa tar­ken­ne­taan kevään ede­tes­sä ja kan­sal­lis­ten lin­jaus­ten tarkentuessa.