Navet­ta­kan­kaal­le suun­ni­tel­laan tuu­li­voi­ma­puis­toa – Han­ke sai alkun­sa tien­hoi­to­kun­nan ja yhteis­met­sän yhteydenotosta

Navettakankaan tuulivoimapuiston alustava hankealue Kaskisten Tuulivoima Oy:n kartalla. Sijoitteluluonnoksen suunnittelun lähtökohtana oli muun muassa se, että kaikkeen asutukseen on yli 1,5 kilometriä ja voimalat sijoitellaan mahdollisuuksien mukaan olemassa olevien tielinjojen yhteyteen. Hankkeen kaavoitusprosessi ei ole vielä käynnistynyt, vaan parhaillaan käydään neuvotteluja maanomistajien kanssa.Navettakankaan tuulivoimapuiston alustava hankealue Kaskisten Tuulivoima Oy:n kartalla. Sijoitteluluonnoksen suunnittelun lähtökohtana oli muun muassa se, että kaikkeen asutukseen on yli 1,5 kilometriä ja voimalat sijoitellaan mahdollisuuksien mukaan olemassa olevien tielinjojen yhteyteen. Hankkeen kaavoitusprosessi ei ole vielä käynnistynyt, vaan parhaillaan käydään neuvotteluja maanomistajien kanssa.

Kas­kis­ten Tuu­li­voi­ma Oy suun­nit­te­lee enin­tään yhdek­sän voi­ma­lan suu­ruis­ta tuu­li­voi­ma­puis­toa Hau­ki­pu­taan Navet­ta­kan­kaal­le. Alue sijait­see Nelos­tien itä­puo­lel­la, Joki­ky­län poh­jois­puo­lel­la, lähel­lä Iin kun­nan rajaa.

Kysei­nen tuu­li­voi­ma­han­ke on saa­nut alkusy­säyk­sen Jout­ten­kan­kaan met­sä­au­to­tien hei­kos­ta kun­nos­ta ja tie­kun­nan halus­ta löy­tää asi­aan rat­kai­su. Yksi­tyis­tien lähei­syy­des­sä, Iin kun­nan puo­lel­la, on käyn­nis­sä Kova­sin­kan­kaan tuu­li­voi­ma­puis­to­han­ke, jol­la on ongel­mia puis­ton kul­ku­yh­tey­den kans­sa. Tie­kun­nan puheen­joh­ta­ja Lau­ri Kaup­pi­la ker­too, että asian havait­tu­aan tie­kun­nas­sa herä­si aja­tus, että maa­no­mis­ta­jat ehdot­tai­si­vat tuu­li­voi­mayh­tiöl­le kul­ku­yh­teyk­sien jär­jes­tä­mi­ses­tä ete­län suun­nas­ta. Samal­la yksi­tyis­tie tuli­si kun­nos­tet­tua ja myö­hem­min yllä­pi­det­tyä­kin tuu­li­voi­mayh­tiön toi­mes­ta. Asia on tie­no­mis­ta­jil­le iso.

– Kun tätä kes­kus­te­lua yhtiön kans­sa käy­tiin, nousi esil­le, että myös Navet­ta­kan­kaan alu­eel­le voi­si olla mah­dol­lis­ta teh­dä oma tuu­li­voi­ma­puis­to, Kaup­pi­la kertoo.

Jou­lu­kuun alus­sa jär­jes­tet­tiin ensim­mäi­nen maa­no­mis­ta­ja­ta­paa­mi­nen, johon oli Kas­kis­ten Tuu­li­voi­ma Oy:n Anne-Mari Lep­pi­sen mukaan kut­sut­tu kaik­ki maa­no­mis­ta­jat, joi­den yhteys­tie­dot oli saa­ta­vis­sa Maan­mit­taus­lai­tok­sel­ta. Tuo tapaa­mi­nen jär­jes­tet­tiin sekä live­nä että seu­raa­val­la vii­kol­la etä­nä. Ennen jou­lua maa­no­mis­ta­jia lähes­tyt­tiin info­pa­ke­til­la, ja seu­raa­va pala­ve­ri jär­jes­tet­tiin tammikuussa.

Alu­eel­la sijaitseeHaukipudas–Onkamonselän yhteis­met­sä, jon­ka pin­ta-ala on noin 2 300 heh­taa­ria, ja sii­nä on rei­lut 100 osa­kas­ta. Tuu­li­voi­man han­kea­lu­eel­la yhteis­met­sän mai­ta on noin 30 hehtaaria.

–  Han­ke kiin­nos­taa laa­jas­ti maa­no­mis­ta­jia. Se herät­tää etu­pääs­sä myön­tei­siä tun­tei­ta. Kes­kus­te­lu jär­jes­te­tyis­sä tilai­suuk­sis­sa on ollut vil­kas­ta ja moni­puo­lis­ta, tote­aa yhteis­met­sän puheen­joh­ta­ja Erk­ki Tor­ve­la.

Yhteis­met­sän osak­kaat ovat puheen­joh­ta­ja Tor­ve­lan ja vara­pu­heen­joh­ta­ja Heik­ki Aar­ni­pu­ron mukaan halun­neet hoi­to­kun­nan sel­vit­tä­vän tuu­li­voi­man mah­dol­li­suuk­sia yhteis­met­sän mail­la. Myös muut maa­no­mis­ta­jat ovat perus­ta­mas­sa omaa neuvotteluryhmäänsä.

Anne-Mari Lep­pi­sen mukaan mal­li, jos­sa han­ke­toi­mi­ja neu­vot­te­lee maa­no­mis­ta­jien valit­se­man ryh­män kans­sa hank­keen ete­ne­mi­ses­tä on erit­täin hyvä.

– Se sel­keyt­tää neu­vot­te­lu­ja ja lisää vuo­ro­vai­ku­tus­ta ja avoi­muut­ta, Lep­pi­nen sanoo.

Yhteis­met­sän näkö­kul­mas­ta han­ke on läh­te­nyt käyn­tiin hyvin ja nopeas­ti, vaik­ka­kin koro­na on aiheut­ta­nut omat haasteensa.

– Ensim­mäi­sen kokouk­sen tiuk­ka aika­tau­lu joh­tui osal­taan tilus­jär­jes­te­lyn yhtey­des­sä tapah­tu­nei­den yhteis­met­sään liit­ty­mis­ten aika­tau­lun takia. Halusim­me liit­ty­jien tie­tä­vän tuu­li­voi­ma­hank­keen vireil­le tule­mi­sen, ennen kuin he teki­vät lopul­li­sen pää­tök­sen liit­ty­mi­ses­tä, Tor­ve­la kertoo.

Täl­lä het­kel­lä neu­vot­te­lut maa­no­mis­ta­jien ja yhtiön kes­ken jat­ku­vat, jon­ka jäl­keen edes­sä on vie­lä usei­ta eri vai­hei­ta, ennen kuin raken­ta­mi­nen voi käyn­nis­tyä. Mitään pää­tök­siä ei ole vie­lä teh­ty, eikä Navet­ta­kan­kaan tuu­li­voi­ma­puis­ton kaa­voi­tus­pro­ses­sia ole vie­lä aloi­tet­tu. Yhtiön tavoit­tee­na on pääs­tä par­haas­sa tapauk­ses­sa raken­ta­maan voi­ma­loi­ta vuo­den 2024 alussa.

Kas­kis­ten Tuu­li­voi­ma Oy

• 2012 perus­tet­tu kau­ha­jo­ki­nen yri­tys, jol­la on kym­me­nen vuo­den koke­mus tuu­li­voi­ma­pro­jek­tien kehit­tä­mi­ses­tä, raken­ta­mi­ses­ta, rahoi­tuk­sis­ta, säh­kön­myyn­ti­so­pi­muk­sis­ta ja tuu­li­voi­ma­loi­den suun­nit­te­lus­ta ja valmistamisesta.

• Yhtiö on kehit­tä­nyt raken­ta­mi­seen saak­ka Suo­mes­sa yli 300 MW tuu­li­voi­maa ja on omis­ta­ja­na kol­mes­sa tuu­li­voi­ma­tuo­tan­nos­sa ole­vas­sa yhtiössä.

• Ran­ta­poh­jan alu­eel­la yhtiöl­lä on täl­lä het­kel­lä kehi­tyk­sen alla Kova­sin­kan­kaan tuu­li­voi­ma­pro­jek­ti Iis­sä sekä Pah­ka­kos­ken Ener­gia Oy:n raken­ta­mis­vai­hees­sa ole­van hank­keen laa­jen­nus Yli-Iis­sä Iso-Pihlajasuolla.

TUTUSTU RANTAPOHJAN TILAUSTARJOUKSIIN TÄSTÄ.