Mir­jan ja Päi­vin virtuaalikahvit

Kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­ja Mir­ja Veh­ka­pe­rä ja kau­pun­gin­joh­ta­ja Päi­vi Laa­ja­la kut­su­vat oulu­lai­set vir­tu­aa­li­kah­veil­le kes­kus­te­le­maan kau­pun­gin talou­des­ta. Tilai­suu­den juon­taa yhteys­pääl­lik­kö Kar­ri Oika­ri­nen.

Kes­kus­te­lu­ti­lai­suus pide­tään Oulun kau­pun­gin Face­book-sivul­la kes­ki­viik­ko­na 20.10. kel­lo 18–19. Tilai­suus on vuo­ro­vai­kut­tei­nen ja oulu­lai­set voi­vat esit­tää kysymyksiä.

– Koro­na­ti­lan­teen vuok­si kau­pun­ki­lais­ten kas­vok­kai­nen tapaa­mi­nen on jää­nyt vali­tet­ta­van vähäi­sek­si. Haluam­me nyt paran­taa tilan­net­ta jär­jes­tä­mäl­lä pie­ni­muo­toi­sen vuo­ro­vai­kut­tei­sen vir­tu­aa­li­kah­vi­ti­lai­suu­den, sanoo kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­ja Mir­ja Vehkaperä.