Mik­si alue­vaa­leis­sa kan­nat­taa äänestää?

Äänes­tä­jien innos­tus ja kiin­nos­tus his­to­rian ensim­mäi­siä alue­vaa­le­ja koh­taan on ollut var­sin vai­sua. Alue­vaa­lien äänes­tys­pro­sen­tin pelä­tään jää­vän alhai­sek­si. Mik­si näin, vaik­ka vaa­leis­sa vali­taan päät­tä­jät alue­val­tuus­toi­hin, jot­ka päät­tä­vät kai­kil­le tär­keis­tä ter­vey­teen liit­ty­vis­tä palveluista?

Vii­me euro­vaa­leis­sa äänes­tys­pro­sent­ti oli 43 ja vii­me kesä­kuun kun­ta­vaa­leis­sa pääs­tiin kaut­ta aiko­jen keh­noim­paan 55 pro­sent­tiin. Onko kysees­sä tila­päi­nen not­kah­dus, vai onko ihmis­ten kiin­nos­tus äänes­tää ja vai­kut­taa rapautumassa?

Ran­ta­poh­ja kysyi kol­mel­ta alu­een koke­neel­ta vete­raa­ni­po­lii­ti­kol­ta ja vai­kut­ta­jal­ta, mik­si nyt oli­si tär­ke­ää äänes­tää ja miet­tei­tä sote-uudistuksesta.

Vas­taa­ji­na:

Tyt­ti Iso­hoo­ka­na-Asun­maa, Kel­lo, kes­kus­ta, synt. 1947.

• Toi­mi­nut kun­nal­lis­po­li­tii­kas­sa, kan­san­edus­ta­ja­na ja ministerinä.

Val­tio­tie­tei­den toh­to­ri, dosent­ti, yli­opis­to­leh­to­ri. His­to­rioit­si­ja, tietokirjailija.

• Luot­ta­mus­toi­mia mm. puheen­joh­ta­ja­na Mart­ta­lii­tos­sa, Edis­tyk­sel­li­ses­sä­sä tie­de­lii­tos­sa ja Suo­men nuo­ri­son lii­tos­sa, toi­mi­nut pit­kään Suo­men ja Ruot­sin kulttuuriyhteistyössä.

Lii­sa Jaa­kon­saa­ri, Oulu, SDP, synt. 1945.

• Toi­mi­nut kun­nal­lis­po­li­tii­kas­sa Oulun kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu­na, kan­san­edus­ta­ja­na, minis­te­ri­nä ja euro­par­la­men­taa­rik­ko­na. Edus­kun­nan pit­kä­ai­kai­sim­pia nais­kan­san­edus­ta­jia. Toimittaja.

• Oli mm. vara­pu­heen­joh­ta­ja EU:n ja Venä­jän par­la­men­taa­ri­ses­sa yhteistyövaliokunnassa.

• Nykyi­sin mm. Oulun yli­opis­ton hallituksessa.

Esko Kur­vi­nen, Oulun­sa­lo, kokoo­mus., synt. 1952. Nivalassa.

• Toi­mi­nut Oulun kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­ja­na, kan­san­edus­ta­ja­na kol­me kaut­ta sekä luot­ta­mus­teh­tä­vis­sä mm. Suo­men Kun­ta­lii­tos­sa, Poh­jois-Poh­jan­maan lii­tos­sa ja Poh­jois-Poh­jan­maan sairaanhoitopiirissä.

• Insi­nöö­ri, yrittäjä.

—–

Tyt­ti Iso­hoo­ka­na Asun­maa, kesk: Alu­eel­li­nen pää­tök­sen­te­ko on välttämätöntä

Tyt­ti Isohookana-Asunmaa.

Mik­si nyt oli­si tär­ke­ää äänes­tää alue­vaa­leis­sa? Mik­si alue­vaa­lit eivät kiin­nos­ta? Miten kan­sa­lai­set saa­tai­siin innos­tu­maan vaaleista?

– Kes­kus­ta on tavoi­tel­lut maa­kun­ta­hal­lin­toa kym­me­niä vuo­sia ja puo­lu­een kan­nat­ta­jat pää­se­vät nyt vih­doin toteut­ta­maan alu­eel­lis­ta pää­tök­sen­te­koa. Kyse on mer­kit­tä­väs­tä aske­lees­ta koh­ti todel­lis­ta maa­kun­ta­hal­lin­toa, joten uskon vaa­lien kiinnostavan.

Uudis­tuk­sel­la vah­vis­te­taan myös demo­kra­ti­aa, joka toteu­tuu vain vaa­lien kaut­ta. Ei ole yhden­te­ke­vää, kuka päät­tää ja miten yhteis­ten varo­jem­me käy­tös­tä. Sik­si kou­lu­jen ja median­kin oli­si jat­ku­vas­ti muis­tu­tet­ta­va kan­sa­lai­sia äänes­tä­mi­sen suu­res­ta merkityksestä.

Oli­si­ko vaa­lit pitä­nyt siir­tää koro­na­ti­lan­teen takia?

– Vaa­le­ja ei oli­si pitä­nyt siir­tää, kos­ka kos­ka tur­val­li­nen äänes­ty­sym­pä­ris­tö kye­tään varmistamaan.

Uskot­te­ko sote-uudis­tuk­sen nyt vih­doin toteu­tues­saan tuo­van paran­nus­ta pal­ve­lui­hin? Saa­vu­te­taan­ko säästöjä?

– Uudis­tuk­sen onnis­tu­mi­nen riip­puu päät­tä­jien sitou­tu­mi­ses­ta etsiä ennak­ko­luu­lot­to­mas­ti kul­le­kin alu­eel­le sopi­vat käy­tän­teet. Kun ote­taan käyt­töön uusia ideoi­ta mm. koti­hoi­toon ja keven­ne­tään mer­kit­tä­väs­ti ras­kas­ta ja moni­por­tais­ta hal­lin­toa, sääs­tö­jä var­mas­ti syn­tyy. Myös työ­paik­ka­kou­lu­tus­ta tar­vi­taan nyt, jot­ta luot­ta­mus työn­te­ki­jöi­den itse­näi­seen osaa­mi­seen vahvistuisi.

Mitä aja­tuk­sia täs­sä het­kes­sä ja alue­vaa­lei­hin liittyen?

– Koro­na­kuu­kau­det ovat osoit­ta­neet käy­tän­nös­sä miten alu­eel­li­nen pää­tök­sen­te­ko on vält­tä­mä­tön­tä. Hel­sin­gis­sä teh­ty pää­tös ei sovel­lu vaik­ka­pa Ran­ta­poh­jan alu­eel­le, jos­sa koro­na­ti­lan­ne on aivan toi­sen­lai­nen kuin suu­ris­sa kau­pun­geis­sa. Vas­taa­va tilan­ne on sosi­aa­li- ja ter­vey­sa­lal­la sekä palo- ja pelas­tus­toi­mes­sa. Seu­raa­va­na odot­taa työl­li­syys- elin­kei­no- ja kou­lu­tusa­la uudistusta.

 

Lii­sa Jaa­kon­saa­ri, SDP:

Lii­sa Jaakonsaari.

Tur­haa vas­tak­kai­na­set­te­lua eri alueil­la ei pidä synnyttää

Mik­si nyt oli­si tär­ke­ää äänes­tää alue­vaa­leis­sa? Mik­si alue­vaa­lit eivät kiin­nos­ta? Miten kan­sa­lai­set saa­tai­siin innos­tu­maan vaaleista?

– Kysy­mys on sii­tä pää­sem­me­kö lää­kä­riin, saam­me­ko ikäih­mi­se­nä hoi­vaa ja hoi­toa. Saam­me­ko elä­män eri­lai­sis­sa krii­seis­sä tar­peel­lis­ta tukea. Kysy­mys, miten jär­jes­täm­me pal­ve­lut väes­tön ikään­tyes­sä ilman veroas­teen nousua on olennainen.

– Innos­tus­ta vaa­le­ja koh­taan saa­tai­siin lisät­tyä siten, että vie­lä on mah­dol­lis­ta puhua enem­män itse asias­ta eli miten tur­va­ta ter­veys- ja sosi­aa­li­pal­ve­lut tasa.arvoisesti. Eri alueil­la on eri­lai­sia ongel­mia. Uuden alue­val­tuus­ton pitää tämä ymmär­tää ja tutus­tua mah­dol­li­sim­man hyvin eri aluei­den ongel­miin, jot­ta tur­haa vas­tak­kai­na­set­te­lua ei syn­ny eikä synnytetä.

Oli­si­ko vaa­lit pitä­nyt siir­tää koro­na­ti­lan­teen takia?

– Vaa­lit­han siir­ret­tiin jo ker­ran eikä kukaan pys­ty­nyt ennus­ta­maan viruk­sen liik­kei­tä. Kun kävin itse ennak­koon äänes­tä­mäs­sä, kaik­ki sujui hyvin ja terveysturvallisesti.

Uskot­te­ko sote-uudis­tuk­sen nyt vih­doin toteu­tues­saan tuo­van paran­nus­ta pal­ve­lui­hin? Saa­vu­te­taan­ko säästöjä?

– On onnis­tu­mi­sen pak­ko. Sääs­töt eivät ole täs­sä tär­kein asia, vaan uudis­ta­mal­la käy­tän­tö­jä voi­daan paran­taa pal­ve­lu­ja sekä aikaan­saa­da sääs­tö­jä. Hen­ki­lö­kun­nan hyvin­voin­ti ja jak­sa­mi­nen on esi­mer­kik­si asia, mihin voi­daan vaikuttaa.

– Jos uudis­tuk­sen perus­idea toteu­tuu, tulee myös sääs­tö­jä. Miten nopeam­min saa lää­kä­ri­na­pua, hoi­toa ja hoi­vaa, sen enem­män tulee myös sääs­tö­jä. Var­hai­ses­sa vai­hees­sa hoi­toon pää­se­mi­nen tuo aina säästöjä.

Mitä aja­tuk­sia täs­sä het­kes­sä ja alue­vaa­lei­hin liittyen?

– Äänes­tä­mi­nen kan­nat­taa aina. Pie­ni vai­va, iso mer­ki­tys koko Suo­mel­le. Kehit­tyy­kö yksi maa­il­man par­hais­ta mais­ta tasa-arvoi­seen suun­taan vaan sal­lim­me­ko sen, että raha rat­kai­see, saa­ko ihmi­nen tar­peel­lis­ta hoi­taa ja hoi­toa kuk­ka­ron pak­suu­des­ta riip­pu­mat­ta. On kysy­mys yhteis­kun­nan ja poli­tii­kan perus­ar­vois­ta ja perustavoitteista.

 

Esko Kur­vi­nen, kok: Työ pal­ve­lu­jen paran­ta­mi­sek­si on jatkuvaa

Esko Kur­vi­nen

Mik­si nyt oli­si tär­ke­ää äänes­tää alue­vaa­leis­sa? Mik­si alue­vaa­lit eivät kiin­nos­ta? Miten kan­sa­lai­set saa­tai­siin innos­tu­maan vaaleista?

– Nyt on Suo­men his­to­rian ensim­mäi­nen ker­ta, kun vali­taan suo­ral­la kan­san­vaa­lil­la maa­kun­ta­ta­son päät­tä­jät. Perus­te­taan täy­sin uusi Sote-pal­ve­lu­jen orga­ni­saa­tio, jol­le luo­daan uudet toi­min­ta­mal­lit ja käy­tän­nöt pal­ve­lu­jen tuot­ta­mi­seen, han­kin­toi­hin ja pää­tök­sen­te­koon. Ensim­mäi­sel­lä val­tuus­to­kau­del­la vai­ku­te­taan pit­kä­kes­toi­sem­min aisoi­hin kuin vain yhtä kaut­ta varten.

Oli­si­ko vaa­lit pitä­nyt siir­tää koro­na­ti­lan­teen takia?

– Virus on osoit­tau­tu­nut äkkiar­vaa­mat­to­mak­si ja nopea­liik­kei­sek­si, joten kukaan ei osaa sanoa mil­loin on oikea aika pitää vaalit.

Uskot­te­ko sote-uudis­tuk­sen nyt vih­doin toteu­tues­saan tuo­van paran­nus­ta pal­ve­lui­hin? Saa­vu­te­taan­ko säästöjä?

– Ei uudis­tus­ta kan­nat­tai­si teh­dä, jos ei uskoi­si nykyis­tä parem­paan lop­pu­tu­lok­seen. Nyt aina­kin perus­ter­vey­den­huol­to, sosi­aa­li­pal­ve­lut ja eri­kois­sai­raan­hoi­to tule­vat ole­maan samois­sa käsis­sä ja samo­jen hen­ki­löi­den vas­tuul­la. Talou­del­li­sia sääs­tö­jä ei tule, mut­ta kus­tan­nus­ten nousua voi­daan hil­li­tä uudis­tu­vil­la toi­min­ta­voil­la, jos päät­tä­jät uskal­ta­vat toi­mia ennak­ko­luu­lot­to­mas­ti. Kehi­tys­työ­tä pal­ve­lu­jen paran­ta­mi­sek­si on teh­tä­vä koko ajan myös tulevaisuudessa.

Mitä aja­tuk­sia täs­sä het­kes­sä ja alue­vaa­lei­hin liittyen?

– Toi­vo­tan kai­kil­le luki­joil­le tur­val­lis­ta äänes­tys­mat­kaa vaa­li­uur­nil­le. Demo­kra­ti­aa ja kan­san­val­taa kan­nat­taa vaa­lia, se on arvo­kas asia, joka ei kaik­kial­la ole itsestäänselvyys.

• Vaa­leis­sa 23.1. vali­taan aluevaltuustot.

• Poh­jois-Poh­jan­maan hyvin­voin­tia­lu­een alue­val­tuus­toon 79 jäsentä.

• Alue­val­tuus­to on hyvin­voin­tia­lu­een ylin päät­tä­vä elin.

• Ehdok­kai­ta yhteen­sä 638 hyvin­voin­tia­lu­een 30 kunnasta.

• Ehdok­kai­ta aset­ta­nut 18 puo­luet­ta ja valitsijayhdistystä.

• Val­tuus­tot aloit­ta­vat työn­sä maa­lis­kuus­sa 2022.

• Hyvin­voin­tia­luei­den toi­min­ta alkaa 2023.

• Hyvin­voin­tia­lu­een hoi­det­ta­vak­si siir­ty­vät sosi­aa­li- ja ter­vey­den­huol­lon ja pelas­tus­toi­men pal­ve­lut kun­nil­ta ja sariaanhoitopiireiltä.

• Suo­mi on jaet­tu 21 hyvinvointialueeseen.

TUTUSTU RANTAPOHJAN TILAUSTARJOUKSIIN TÄSTÄ.