Maria Bur­row kehot­taa otta­maan oppia kilpikonnista

Maria Burrowin kirja Mindfulnesseläin syntyi, kun hän huomasi kuinka voi yhdistää siihen kilpikonnat ja mindfulnessin. Kirjassa on sijansa myös Kiviniemen luonnolla. (Kuva: Janne Maljanen)Maria Burrowin kirja Mindfulnesseläin syntyi, kun hän huomasi kuinka voi yhdistää siihen kilpikonnat ja mindfulnessin. Kirjassa on sijansa myös Kiviniemen luonnolla. (Kuva: Janne Maljanen)

Ihmis­ten oli­si syy­tä ottaa oppia kil­pi­kon­nis­ta. Tätä miel­tä on kil­pi­kon­nis­ta ja mind­ful­nes­sis­ta kir­joit­ta­nut Kel­lon Kivi­nie­mes­sä asu­va Maria Bur­row.

Kil­pi­kon­nil­ta voi Bur­rowin mukaan oppia ennen kaik­kea rau­hal­li­suut­ta ja mind­ful­nes­sia, eli nyky­het­keen keskittymistä.

– Kii­reen ja tehok­kuu­den kes­kel­lä on välil­lä hyvä pysäh­tyä. Kil­pi­kon­na on mind­ful­nes­se­läin. Sitä hoi­taes­sa tai sitä taka­pi­hal­la vah­ties­sa tulee oltua läs­nä ja kes­ki­tyt­tyä het­keen. Mie­li ei ole sil­loin tule­vas­sa tai menneisyydessä.

Mind­ful­ness on aut­ta­nut Bur­rowia itse­ään uupu­muk­ses­ta selviytymisessä.

– Uuvuin ja masen­nuin van­hem­man poi­kam­me vau­va-aika­na. Sain itse apua mindfulness-harjoituksista.

Bur­row on kou­lu­tuk­sel­taan filo­so­fian mais­te­ri, min­kä lisäk­si hän on opis­kel­lut elä­män­tai­to­val­men­ta­jak­si, life coac­hik­si. Hän työs­ken­te­lee äly­sor­muk­sia val­mis­ta­vas­sa Oura Health Oy:ssä sisäl­lön­tuot­ta­ja­na ja tek­ni­se­nä asiantuntijana.

Bur­row ker­too kir­joit­ta­neen­sa aina. Jo pie­ne­nä kou­lu­lai­se­na hän kir­joit­ti ystä­vän­sä kans­sa kir­jo­ja omas­ta koi­ras­taan. He sai­vat kol­man­nel­la luo­kal­la olles­saan kir­joi­tuk­sel­laan eri­tyis­mai­nin­nan kaik­kien aiko­jen ensim­mäi­ses­sä Napero-Finlandiassa.

Sit­tem­min hän on kir­joit­ta­nut dek­ka­ri­tyyp­pi­sen kir­jan ja mat­ka­kir­jan, jot­ka ovat kui­ten­kin jää­neet jul­kai­se­mat­ta. Nyt hän huo­ma­si kuin­ka voi yhdis­tää kil­pi­kon­nat ja mind­ful­nes­sin, joten jul­kais­ta­vak­si pää­ty­nyt kir­ja syn­tyi koh­tuul­li­sen hel­pos­ti parin vuo­den aikana.

Basam Book ‑kus­tan­ta­mon jul­kai­se­man Mind­ful­nes­se­läin-kir­jan kan­nes­sa on kil­pi­kon­na. Se näyt­te­lee­kin kir­jas­sa taval­laan pää­osaa. Kir­ja alkaa tari­nois­ta kil­pi­kon­nis­ta ja pit­kin kir­jaa on ripo­tel­tu kilpikonnaviisauksia.

– Meil­lä on suvus­sa kak­si perin­tö­nä kul­ke­vaa kil­pi­kon­naa, jot­ka ovat 60–70-luvulta. Toi­nen on läh­töi­sin hel­sin­ki­läi­ses­tä eläin­kau­pas­ta, toi­nen Teksasista.

Toi­nen perin­tö­kon­nis­ta on pää­ty­nyt Bur­rowin per­heen hoiviin.

– Haas­tan kir­jas­sa luki­jan poh­ti­maan asioi­ta ja teke­mään teh­tä­viä, joi­den avul­la voi löy­tää oman sisäi­sen mind­ful­nes­se­läi­men­sä. Eläi­met tuo­vat ihmi­sel­le tera­pi­aa ja hyvinvointia.

Kes­kei­nen sija Bur­rowin tari­nas­sa on myös Kivi­nie­men luon­nol­la. Bur­row on syn­ty­jään oulu­lai­nen ja asu­nut pit­kiä aiko­ja ulko­mail­la, mut­ta asu­nut per­hei­neen nyt 6,5 vuot­ta Kiviniemessä.

– Koen tämän ympä­ris­tön tera­peut­ti­se­na. Luon­to, meri ja hiih­to­la­dut ovat lähellä.

Bur­row ker­too kir­jas­saan avoi­mes­ti elä­mäs­tään ja tuntemuksistaan.

– Kun idea täs­tä kir­jas­ta tuli, ei minul­la ollut enää mui­ta vaih­toeh­to­ja, kuin aloit­taa kir­joit­ta­mi­nen. Nämä ovat minun koke­muk­sia­ni, joten minul­la on lupa ker­toa niis­tä. En koe, että masen­tu­mi­nen tai uupu­mi­nen oli­si ollut oma vika­ni, niin voi käy­dä kenel­le tahan­sa. Toi­von, että näis­tä asiois­ta ker­to­mal­la voin tuo­da hel­po­tus­ta myös toisille.

Mind­ful­nes­se­läin-kir­jan jul­kai­su sat­tui sopi­vaan aikaan.

– Koro­na-aika on tuo­nut monel­le hel­po­tus­ta kii­ree­seen, mut­ta toi­saal­ta se on tuo­nut monia haas­tei­ta ja myös mie­len­ter­vey­son­gel­mia. On voi­nut men­nä työ­paik­ka tai on jou­tu­nut koke­maan yksinäisyyttä.

Vaik­ka kir­jas­sa puhu­taan vaka­vis­ta asiois­ta, on sii­nä muka­na rap­sak­ka annos piki­mus­taa huu­mo­ria, kuten kir­jan esit­te­lys­sä luvataan.

– Huu­mo­ria piti lopul­ta jopa kar­sia kir­jas­ta, ettei sitä tule lii­kaa. Halusin kui­ten­kin teh­dä kir­jan, jota on haus­ka lukea ja joka viih­dyt­tää. Eten­kin synk­kyy­den kes­kel­lä pitää olla iloa, nau­rua ja huumoria.

Mind­ful­nes­se­läi­men jäl­keen Bur­row aikoo jat­kaa kirjoittamista.

– Seu­raa­va­kin kir­ja­ni liit­tyy var­maan­kin hyvinvointiin.

TUTUSTU RANTAPOHJAN TILAUSTARJOUKSIIN TÄSTÄ.