Teks­ta­rit

Sinul­le, joka hiip­pai­lit Por­kan­nie­mel­lä ja ammuit koti­kis­san piha-alu­eel­la. Toi­vo­tam­me synk­kää ja mus­taa jou­lua ja uut­ta vuotta.
Jou­lu ilman ystävää

Maa­il­mas­sa koh­taam­me pal­jon rasis­mia. Emme voi esi­mer­kik­si vali­ta syn­ty­pe­rääm­me, suku­puol­tam­me tai väriäm­me. Kaik­kia tuli­si koh­del­la sama­nar­voi­si­na ihmi­si­nä. Kukaan meis­tä ei voi vali­ta ihon­vä­riäm­me tai sitä syn­nym­me­kö köy­hiin tai vau­rai­siin oloi­hin. Emme voi päät­tää pää­sem­me­kö kou­luun, tai saam­me­ko min­kään­lais­ta kou­lu­tus­ta. On tär­ke­ää, että koh­te­li­sim­me toi­siam­me tasa-arvoi­ses­ti. Tämän tuli­si näkyä myös kou­lu­maa­il­mas­sa. Kaik­ki tuli­si hyväk­syä kave­ri­po­ruk­kaan. Jos jo ala­luo­kil­la oppi­sim­me hyväk­sy­mään toi­sem­me niin aikui­suu­des­sa rasis­mi tuli­si vähe­ne­mään. Tuli­si huo­ma­ta, että lap­set otta­vat aikui­sis­ta mallia.
Niko

Ehdo­tam­me Maa­rit Tihis­tä uudek­si kun­nan­joh­ta­jak­si. Hän tie­tää Iin ja lähia­lu­eet laa­jas­ti. On ollut pal­jon mones­sa muka­na. Oli­si todel­la nai­nen pai­kal­laan. Otta­kaa­pa täl­lai­nen ehdo­tus huo­mioon vali­tes­san­ne uut­ta kun­nan­joh­ta­jaa. Jää­dään odottamaan.
Me

Kau­nis kii­tos Lions Club Hau­ki­pu­das lelu­jen lahjoituksesta.
Proo­mu­puis­ton päi­vä­ko­din lap­set ja aikuiset

Onko Pos­til­la raha­pu­la? Jou­lu­kor­tis­ta puut­tuu postimerkki,peritään mak­si­kir­jeen lunas­tus­mak­su 4,85€ kun lunas­tat sen pos­tis­ta. Älkää hyvät ihmi­set men­kö lunas­ta­maan, jos saat­te Pos­tis­ta saa­pu­mi­sil­moi­tuk­sen, jos­sa ei ole lähet­tä­jän nimeä.
Häm­mäs­ty­nyt

Mik­si ei vie­lä­kään ote­ta ter­vey­den­huol­lon yksi­tyis­tä sek­to­ria mukaan anta­maan koro­na­ro­ko­tuk­sia, poliit­ti­nen ideo­lo­gia ajaa ter­vey­den edelle!
Vaa­ku­na

TUTUSTU RANTAPOHJAN TILAUSTARJOUKSIIN TÄSTÄ.