Roko­tus­paik­ko­ja lisää Ran­ta­poh­jan alu­eel­le lop­piai­sen jäl­keen – Oulu ei kerää alu­eel­lis­ta tie­toa roko­tuk­sis­ta ja tartunnoista

Koro­na­ro­ko­tuk­sia ollaan levit­tä­mäs­sä laa­jem­min Oulus­sa myös Ran­ta­poh­jan alu­eel­le. Roko­tuk­sia on saa­ta­vil­la Hau­ki­pu­taan hyvin­voin­ti­kes­kuk­ses­sa ajan­va­rauk­sen kaut­ta lau­an­tai­na 18.12. kel­lo 9–16 ja Hau­ki­pu­taan asu­kas­tu­val­la ilman ajan­va­raus­ta tiis­tai­na 18.1. kel­lo 8.30–15.30.

Kii­min­gis­sä on saa­ta­vil­la koro­na­ro­ko­tuk­sia ajan­va­rauk­sel­la lau­an­tai­na 18.12. kel­lo 9–16. Yli­kii­min­gin hyvin­voin­ti­pis­teel­lä roko­te­taan kes­ki­viik­ko­na ilman ajan­va­raus­ta 12.1. kel­lo 8.30–15.30 ja Yli-Iin hyvin­voin­ti­pis­teel­lä tors­tai­na 13.1. kel­lo 8.30.–15.30.

– Täl­lä het­kel­lä ei ole sovit­tu Hau­ki­pu­taan alu­eel­le mui­ta roko­tus­päi­viä tai ‑paik­ko­ja, mut­ta nii­tä on suun­nit­te­lus­sa tar­peen mukaan myös ensi vuo­del­le. Tavoit­tee­na on, että roko­tuk­set oli­si­vat mah­dol­li­sim­man hel­pos­ti saa­ta­vil­la, ker­too pal­ve­lu­pääl­lik­kö Nina Kin­nu­nen Hau­ki­pu­taan hyvinvointikeskukselta.

Hänen mukaan­sa eril­li­set roko­tus­ta­pah­tu­mat ovat vetä­neet todel­la hyvin ihmi­siä. Hau­ki­pu­taan hyvin­voin­ti­kes­kuk­ses­sa lau­an­tai­na 4.12 influens­sa­ro­ko­tuk­sia annet­tiin noin 730 ja koro­na­ro­ko­tuk­sia noin 300. Hau­ki­pu­taan asu­kas­tu­val­la koro­na­ro­ko­tuk­sis­sa kävi 7.–8.12 yhteen­sä noin tuhat hen­ki­löä. Ilman ajan­va­raus­ta ole­vis­sa tapah­tu­mis­sa on syn­ty­nyt myös ruuh­kaa ja jono­tusa­jat ovat piden­ty­neet. Tämän takia 18.12 roko­tus­päi­vä on siir­ret­ty ajan­va­rauk­sel­li­sek­si, jot­ta roko­tuk­set suju­vat jou­he­vas­ti ilman ruuh­kais­ta jonottamista.

– Vaik­ka roko­tuk­sis­sa on ollut ruuh­kaa, niin kävi­jät ovat anta­neet myös myön­teis­tä palau­tet­ta roko­tus­ten jär­jes­tä­mi­ses­tä Hau­ki­pu­taal­la. Lisäk­si toi­vei­ta on tul­lut jär­jes­tää roko­tuk­sia myös Kel­lon ja Mar­tin­nie­men alueella.

Kii­min­gin hyvin­voin­ti­kes­kuk­sen vs. pal­ve­lu­pääl­lik­kö Jaa­na Pent­ti­lä ker­too, että heil­le ei ole tul­lut Yli­kii­min­gin ja Yli-Iin lisäk­si muil­ta alueil­ta pyyn­tö­jä mah­dol­li­sis­ta uusis­ta rokotuspaikoista.

Koro­na­ro­ko­tus­ten tai ‑tar­tun­to­jen alu­eel­lis­ta mää­rää ei Oulun kau­pun­gis­sa enää erik­seen tark­kail­la. Vas­taa­va tar­tun­ta­lää­kä­ri Jark­ko Huus­ko ker­too, että raport­te­ja ajet­tiin aiem­min sekä tar­tun­nois­ta että roko­tuk­sen ottamisista.

– Todet­tiin, että alu­eel­li­nen ero sai­ras­ta­mi­ses­sa ei ker­ro meil­le tar­peel­lis­ta tie­toa. Roko­tus­ten osal­ta kat­soim­me kesäl­lä sen, mihin pop-up pis­tei­tä ohjelmoidaan.

Oulu on edel­leen epi­de­mian leviä­mi­sa­luet­ta. Tilan­ne on vaka­va, ja kau­pun­gin joh­to­ryh­mä veto­aa oulu­lai­siin, jot­ta epi­de­mian kas­vu saa­daan kat­kais­tua. Sai­raa­la­hoi­don tar­ve kas­voi vii­me vii­kol­la eri­kois­sai­raan­hoi­don osal­ta 28 poti­laa­seen, ja perus­ter­vey­den­huol­lon sai­raa­lan osal­ta 13 poti­laa­seen. Roko­te­kat­ta­vuus nousee kai­kis­sa ikä­ryh­mis­sä edel­leen samaa tah­tia ensim­mäis­ten ja tois­ten rokot­tei­den osal­ta kuin edel­li­si­nä­kin viikkoina.

Kol­mos­ro­kot­teen otta­jien mää­rä kas­voi huo­mat­ta­vas­ti kun roko­tuk­sen otta­mi­sen kri­tee­re­jä muu­tet­tiin. Vii­kol­la 49 roko­tet­tiin 10 834 hen­ki­löä, mikä on noin 33 pro­sent­tia enem­män kuin edel­li­sel­lä vii­kol­la. Vii­me vii­kol­la roko­te­tuis­ta oli 1 231 ykkös­ro­ko­tet­ta, 924 kak­kos­ro­ko­tet­ta ja 8 679 kol­mos­ro­ko­tet­ta. Oulun yli 12-vuo­ti­aas­ta väes­tös­tä 88,4 pro­sent­tia on saa­nut ykkös­ro­ko­tuk­sen, 82,8 pro­sent­tia kak­kos­ro­ko­tuk­sen ja 12,3 pro­sent­tia kolmosrokotuksen.

TUTUSTU RANTAPOHJAN TILAUSTARJOUKSIIN TÄSTÄ.