Lii­ken­ne palaa val­ta­tiel­le mar­ras­kuun vii­mei­sel­lä viikolla

Väliaikainen silta palautetaan käyttöönsä viikolla 48. (Arkisto: Auli Haapala)

Val­ta­tien 4 Kii­min­ki­joen ylit­tä­vä väliai­kai­nen sil­ta palau­te­taan pai­koil­leen ja lii­ken­ne siir­tyy takai­sin val­ta­tiel­le 4 vii­kol­la 48.

Syys­kyyn lopus­sa tul­van vau­rioit­ta­maan väliai­kai­seen sil­taan on teh­ty vii­me viik­ko­jen aika­na tar­vit­ta­vat kor­jauk­set. Kii­min­ki­joen veden­pin­ta on las­ke­nut tämän vii­kon aika­na siten, että myös pen­ge­ro­suuk­sien raken­ta­mis­ta on voi­tu teh­dä. Lii­ken­ne palau­te­taan val­ta­tiel­lä ole­val­le kier­to­rei­til­le uudel­leen vii­kol­la 48.

– Pidem­pi kier­to­tie on toi­mi­nut koh­tuul­li­sen hyvin, mut­ta var­sin­kin tule­vat tal­vi­ke­lit toi­si­vat haas­tei­ta nyt kier­to­tie­nä käy­tös­sä ole­vil­le pie­nem­mil­le maan­teil­le, kun lii­ken­ne­mää­rät ovat huo­mat­ta­vas­ti tavan­omais­ta vilk­kaam­pia, sanoo pro­jek­ti­pääl­lik­kö Juk­ka Päk­ki­lä.

Raken­teil­la ole­van sil­lan osal­ta työt ovat eden­neet ja kan­nen teli­ne sekä muot­ti­ra­ken­tei­den pur­ku­työt ovat käyn­nis­sä. Loka­kuun lopun tul­vat ja sil­lan teli­nei­den vau­rioi­tu­mi­nen kan­nen valun jäl­keen lisä­si­vät sil­lan beto­ni­ra­ken­tei­den tar­kis­tus­tar­vet­ta. Tavan­omais­ta tar­kem­mil­la tar­kis­tuk­sil­la var­mis­te­taan, ettei tul­va ole aiheut­ta­nut beto­ni­ra­ken­tei­siin sil­lan pit­kä­ai­kai­seen kes­tä­vyy­teen ja käyt­töi­kään vai­kut­ta­via vaurioita.

– Suun­nit­te­li­jat mal­lin­ta­vat ja tar­kis­ta­vat beto­ni­ra­ken­tei­den tilan­teen sekä mah­dol­li­ses­ti tar­vit­ta­vat muu­tok­set sil­lan jän­nit­tä­mi­seen. Tar­kis­tus­ten jäl­keen teh­dään vie­lä sil­lan vii­meis­te­ly­työt. Var­si­nai­sen sil­lan val­mis­tu­mi­sa­jan­koh­ta tar­ken­tuu tar­kis­tus­ten ede­tes­sä, ker­too Des­tian pro­jek­ti­joh­ta­ja Ris­to Lip­po.