Ran­ta­poh­jan tie­to­vi­sa 15.11.2020

Kysy­myk­set

 1. Mikä oli Yhdys­val­to­jen ensim­mäi­nen pää­kau­pun­ki ennen Washingtonia?
 2. Nimeä kol­me val­tio­ta, joi­den suo­men­kie­li­ses­sä nimes­sä ei ole yhtään samaa kir­jain­ta kuin sanas­sa Suomi.
 3. Mikä on toi­sek­si pisin Suo­men alu­eel­la ole­va joki Kemi­joen jälkeen?
 4. Fre­de­rik on teh­nyt tun­ne­tuk­si bii­sin Ii, siel­lä on se joki, mut­ta kenen sävel­lys ja sanoitus?
 5. Kenen runoi­le­ma on Suo­ma­lai­nen rukous eli ” Siu­naa ja var­je­le mei­tä kor­kein kädel­lä”? a) Eino Lei­no, b) Uuno Kai­las, c) V.A. Kos­ken­nie­mi, d) Aaro Hellaakoski
 6. HJK on voit­ta­nut vii­mei­sen kym­me­nen vuo­den aika­na seit­se­män Veik­kaus­lii­gan mes­ta­ruut­ta. Mil­le jouk­kueil­le on men­nyt kol­me muuta?
 7. Kenen fik­tii­vi­sen hen­ki­lön hevo­nen on Pikku-Ukko?
 8. Min­kä nimi­nen on vete­raa­ni-ikäis­ten her­ro­jen len­to­pal­lo­jouk­kue, jos­sa Mau­no Koi­vis­to­kin pelasi?
 9. Mikä yhdis­tää seu­raa­via nimiä: San­na Kan­nas ja Ali­sa Rasila?
 10. Mil­lä vuo­si­kym­me­nel­lä on kek­sit­ty ja otet­tu käyt­töön suk­ka­housut? a) 1930-luvul­la, b) 1940-luvul­la, c) 1950-luvul­la, d) 1960-luvulla

 

Vas­tauk­set

 1. Phi­la­delp­hia
 2. Enem­män­kin nii­tä on: Gha­na, Gre­na­da, Kana­da, Kap Ver­de, Nepal, Qatar, Venäjä
 3. Iijo­ki
 4. Juice Les­ki­sen
 5. b) Uuno Kailas
 1. SJK, IFK Marie­hamn, KuPS
 2. Pep­pi Pitkätossun
 3. Sika­ri­por­ras
 4. Ovat palindro­me­ja
 5. d) 1960-luvul­la