Kii­Ri koti­voit­toon Kokkolasta

KiiRin pistenikkari Teemu Linna (32) harhauttelee Pantterien Matshouda Bakadiasaa. Takana ovat Anthony Daw Ring ja valkopaitainen Juho Teppo (7).KiiRin pistenikkari Teemu Linna (32) harhauttelee Pantterien Matshouda Bakadiasaa. Takana ovat Anthony Daw Ring ja valkopaitainen Juho Teppo (7).

Pit­kän ja tus­kal­li­sen koro­na­tauon jäl­keen Kii­min­gin Rien­non kori­pal­lo­jouk­kue pää­si tosi­toi­miin koti­hal­lis­saan Lai­va­kan­kaan kou­lul­la. Kii­Rin Tee­mu Lin­nan sanoin ”lem­pi­sa­lis­sa” sun­nun­tai­na pela­tus­sa alue­sar­jan otte­lus­sa Kii­Ri kukis­ti Kok­ko­lan Pant­te­rit sel­väs­ti korein 77–46 (42–15).

Vie­rai­den pelaa­jien esit­te­lyn luke­mi­ses­sa kuu­lut­ta­ja Kari Näp­pä sai olla tark­ka­na. Jouk­ku­ees­sa pela­si­vat nimit­täin Matshou­da Baka­dia­sa, Oleg Agins­ki, Ant­ho­ny Wegye, Balat Aro­pe, Wla­ly Kun­lual, Daw Ring, Emin Basa­lak, Efran Garcia ja Jenish Pou­del. Monel­la oli­si saat­ta­nut jää­dä luke­mat­ta, mut­ta ei Näpällä.

Peli alkoi Kii­Rin komen­nos­sa, vaik­ka tum­ma­hi­piäi­set vie­raat juok­si­vat pal­jon. Tuo­re yli­op­pi­las Kons­ta Mar­jo­maa teki heti ensi het­kil­lä komean korin ja sen jäl­kei­nen vapa­ri­kin uppo­si. Kel­ta­mus­tat vie­raat jäi­vät jäl­keen korin­te­ko­tai­dois­sa, mut­ta kyl­lä Kii­Rin puo­lus­tus­kin oli tiukka.

Val­men­ta­ja Lau­ri Val­ka­ma valit­te­li, kun kol­me pit­kää mies­tä oli poissa.

– Sor­rin Tuu­kal­la oli työ­es­te, Panu Kaner­vo ja Juha­ni Kata­ja­mä­ki oli­vat esty­nei­tä. Mut­ta saim­me kui­ten­kin kak­si tasa­päis­tä vii­sik­koa kentälle.

Näl­kää pelaa­jil­la oli pääs­tes­sään kir­maa­maan tauon jäl­jil­tä pal­lon perään. Kon­ka­ri Tee­mu Lin­na naput­te­li kore­ja tasai­seen tah­tiin yhteen­sä 16 ja pok­ka­si myös jouk­ku­een­sa ykkös­pal­kin­non. Vii­me vuo­den väliin jät­tä­nyt tark­ka­kä­ti­nen Mat­ti Aho­la heit­ti usei­ta kol­mo­sia pääs­ten myös 16 pisteeseen.

– En ole kesäl­lä juos­sut pal­joa­kaan, mitä nyt kalas­tel­lut jon­kin ver­ran, lohi­mes­ta­ri Lin­na vähät­te­li omaa kuntoaan.

Val­ka­man kah­den ken­täl­li­sen tak­tiik­ka puri hyvin vie­rai­siin kol­men jak­son ver­ran. Vii­mei­nen kymp­pi meni yllät­täen Pant­te­reil­le korein 12–20.

– Kol­me kymp­piä meni parem­min kuin uskal­sin odot­taa. Myös puo­lus­tus oli tiuk­kaa – aluk­si. Mut­ta mitä ihmet­tä tapah­tui vii­mei­sel­lä kym­pil­lä. Peli läsäh­ti koko­naan. Asen­ne­mit­ta­ri puto­si 70 pro­sent­tiin ja sil­loin­han ei tule mitään. Kok­ko­la huo­ma­si tämän ja käyt­ti lep­sui­lua oitis hyväk­seen. Meil­le tuli paho­ja har­ha­syöt­tö­jä suo­raan vas­tus­ta­jal­le, Val­ka­ma harmitteli.

Koro­nan vai­ku­tuk­set näkyi­vät kat­so­mos­sa­kin. Kii­Ri tar­jo­si kai­kil­le mas­kin ja käsi­de­siä oli käy­tös­sä. Myös Anja Val­ka­man kuu­lui­sa Cafe Anja oli koke­nut muu­tok­sia, mut­ta väliin tar­joi­lua hän ei jätä.

Paras Pant­te­ri oli nel­jän­nen jak­son takaa-ajos­sa kun­nos­tau­tu­nut Oleg Agins­ki, vaik­ka peli­pai­dan seläs­sä luki ihan jotain muu­ta. Pis­te­sal­do oli 9.

Par­haat pis­te­mie­het: Kii­Ri: Tee­mu Lin­na 16, Mat­ti Aho­la 16, Kar­ri Oika­ri­nen 13, Juho Tep­po 10 ja Jon­ne Erk­ki­lä 7. Pant­te­rit: Oleg Agins­ki 9, Wla­ly Kun­lual 6 ja Ant­ho­ny Wegye 6.