Hau­Pan nais­ten kausi pää­tök­seen tasapelillä

HauPan naisten sijoitus sarjassa oli kauden päätteeksi kymmenes, mikä tarkoittaa, että myös ensi kesänä Haukiputaalla pelataan Naisten Ykköstä.HauPan naisten sijoitus sarjassa oli kauden päätteeksi kymmenes, mikä tarkoittaa, että myös ensi kesänä Haukiputaalla pelataan Naisten Ykköstä.

Hau­Pan nai­set pela­si­vat kau­den vii­mei­sen otte­lun­sa lau­an­tai­na 14.11 Hei­nä­pääs­sä IK Myra­nia vas­taan. Otte­lu päät­tyi lopul­ta 2–2 tasapeliin.

Kau­den vii­mei­seen otte­luun läh­ti voi­ton näl­kää täyn­nä ole­va koti­jouk­kue. Alun han­ka­lien vai­hei­den jäl­keen voi­ton­näl­kä alkoi näky­mään ken­täl­lä parem­min. Hau­Pan hyök­käys sai luo­tua hyviä tilan­tei­ta, jot­ka tuot­ti­vat tulos­ta otte­lun 32. minuu­til­la, kun pal­lo löy­si tien­sä Ter­hi Pät­sin jalas­ta maa­lin etu­kul­maan. Nel­jä minuut­tia ennen ensim­mäi­sen puo­lia­jan lop­pua vie­rai­li­ja IK Myran tuli kui­ten­kin kes­ki­tys­ti­lan­tees­ta tasoi­hin. Hau­Pa haki vie­lä joh­toa­se­maa ennen tau­koa, mut­ta IK Myran onnis­tui pitä­mään tilan­teen tasoissa. 

Toi­nen puo­liai­ka alkoi tasai­sen vään­nön mer­keis­sä. Vie­ras­jouk­kue sai noin 70 minuu­tin koh­dal­la luo­tua pai­net­ta koti­jouk­ku­een pää­hän, jon­ka vuok­si Hau­Pa-puo­lus­tus jou­tui rik­ko­maan ran­gais­tu­pot­kun arvoi­ses­ti. IK Myra­nin Pii­ta Kytö­laak­so lau­koi vie­rai­li­jat 11-met­ri­ses­tä joh­toon. Täs­tä sui­vaan­tu­nee­na Hau­Pa läh­ti hake­maan tasoi­tus­ta. Vain seit­se­män minuut­tia myö­hem­min vaih­dos­ta sisään tul­lut Jes­sica Kar­ja­lai­nen onnis­tuu ulko­syr­jä­lau­kauk­sel­laan tuo­maan koti­jouk­ku­een tasoihin. 

Tasoi­tuso­su­man jäl­keen Hau­Pa haki vie­lä voit­to­maa­lia. Lähim­mäs koti­jouk­kue pää­si Pät­sin läpia­jos­ta, jos­ta lau­kaus suun­tau­tui vain hie­man ohi etu­kul­man, sekä aivan pelin lop­pu­het­kil­lä Niia Huo­vi­sen vapaa­pot­kus­ta, jon­ka vie­rai­li­jat kui­ten­kin onnis­tui­vat sel­vit­tä­mään. Lop­pu­lu­ke­mik­si kir­jat­tiin 2–2 ja molem­mil­le jouk­kueil­le yksi pis­te vii­mei­ses­tä ottelusta.

Koti­jouk­ku­een tasoi­tus­maa­lin teh­nyt Jes­sica Kar­ja­lai­nen oli tyy­ty­väi­nen pelin loppuhetkiin.

– Tais­te­luil­meem­me säi­lyi ken­täl­lä aivan lop­puun asti ja ken­täl­lä oli muka­va pelata.

Tyy­lik­kään osu­man ja tuu­le­tuk­sen teh­nyt Kar­ja­lai­nen iloit­si myös osumastaan.

– Pää­sin pit­käs­tä aikaa kun­non teko­pai­kal­le ja sii­nä onnis­tu­mi­nen ja jouk­ku­een tuo­mi­nen tasoi­hin oli hyvä pää­tös täl­le kaudelle.

Hau­Pan par­haa­na pal­kit­tiin kau­neus­hoi­to­la Kidean pal­kin­nol­la koko kau­den ansiok­kaas­ti puo­lus­tus­lin­jas­sa pelan­nut Tiia Men­so­nen.

Hau­Pan sijoi­tus sar­jas­sa oli kau­den päät­teek­si kym­me­nes, mikä tar­koit­taa, että myös ensi kesä­nä Hau­ki­pu­taal­la pela­taan Nais­ten Ykköstä.