Lei­po­mo­ti­lat tuplan­nut Putaan Pul­la suun­taa kat­seen jo tulevaan

Putaan Pulla uudistui oikeaan aikaan.

43 vuot­ta toi­mi­neen Putaan Pul­lan lei­po­mon his­to­rian suu­rin inves­toin­ti, lei­po­mon laa­jen­nus lai­te­uu­dis­tuk­si­neen, on vii­meis­te­ly­jä vail­le val­mis. Mar­tin­nie­men­tien var­res­sa Sepän­tiel­lä sijait­se­vat toi­mi- ja tuo­tan­to­ti­lat tupaan­tui­vat aiem­mas­ta noin 1600 neliös­tä 3200:een.

Laa­jen­nuk­sen ohel­la koko lei­po­mo­kiin­teis­töä on uudis­tet­tu sisäl­tä, raken­nuk­sen ulko­vuo­raus on uusit­tu kaut­taal­taan ja se on saa­nut uuden ilmeen ja väri­tyk­sen. Hank­kee­seen on sisäl­ty­nyt myös lei­po­mo­lait­teis­toa ja kiin­teis­tö­tek­niik­kaa on uusit­tu esi­mer­kik­si ilman­vaih­don ja läm­mi­tys­jär­jes­tel­män osal­ta. Hank­keen koko­nais­kus­tan­nuk­set ovat rei­lut nel­jä mil­joo­naa euroa, jos­ta kiin­teis­tön osuus on noin 2,5 ja konei­den ja lait­tei­den osuus 1,5 mil­joo­naa euroa.

Putaan Pul­lan yrit­tä­jät toi­ses­sa pol­ves­sa, sisa­ruk­set Hel­mi Tyy­ki­luo­to, Ant­ti Tyy­ki­luo­to ja Jan­ne Tyy­ki­luo­to ovat tyy­ty­väi­siä, sil­lä pit­kään suun­nit­teil­la ollut han­ke on toteu­tu­nut. Bud­jet­ti piti ja tilois­ta tuli sel­lai­set, kuin ne itse toi­mi­vik­si suun­ni­tel­tiin pal­ve­le­maan niin nykyi­siä kuin tule­via tarpeita.

Men­nyt vuo­si on ollut mie­len­kiin­toi­nen ja haas­ta­va, mut­ta sii­tä on sel­vit­ty var­sin hyvin. Uudet tilat ovat val­mis­tu­neet ja tule­vai­suus näyt­tää var­sin valoi­sal­ta, iloit­se­vat Putaan Pul­lan yrit­tä­jät Ant­ti Tyy­ki­luo­to (oik.), Hel­mi Tyy­ki­luo­to ja Jan­ne Tyykiluoto.

Raken­nus­töi­den ajan lei­po­mon tuo­tan­to on ollut koko ajan käyn­nis­sä, mikä on vaa­ti­nut kai­kil­ta val­ta­vas­ti veny­mis­tä, mis­tä kuu­luu iso kii­tos koko hen­ki­lös­töl­le, kiit­tä­vät yrit­tä­jät. Hyvää on jak­sa­nut odottaa!

Raken­nus­hank­keen alkaes­sa syk­syl­lä 2019 sii­hen toi haas­tet­ta ensin pit­kään jat­ku­neet vesi­sa­teet ja sit­ten var­hai­set kovat pak­ka­set. Kevät­tal­ven koro­na­sul­ku vai­kut­ti niin raken­nus­töi­hin kuin tuo­tan­toon­kin. Lii­ke­vaih­to not­kah­ti kol­man­nek­sen alas­päin, mut­ta juhan­nuk­sel­ta läh­det­tiin jo kipua­maan ylös­päin. Nyt tilan­ne näyt­tää jo var­sin hyväl­tä ja tule­vai­suus jopa valoisalta.

Ries­ko­ja läh­dös­sä kul­je­tuk­seen ja kaup­poi­hin. Lei­piä lait­ta­mas­sa Min­na Petäjäkangas.

Hil­jai­sem­mat ajat lei­po­mol­la voi­tiin käyt­tää hyö­dyk­si raken­nus­hank­keen ja muu­tos­töi­den vie­mi­sek­si eteen­päin. Kun edel­leen ele­tään rajoi­tus­ten aikaa, ovat lei­po­mon isom­mat tilat enem­män kuin tar­pee­seen, sil­lä toi­min­taa on voi­tu jär­jes­tel­lä etäi­syy­det huo­mioi­den. Työn­te­ki­jöil­le on val­mis­tu­nut uudet sosi­aa­li­set tilat, joi­den kaut­ta tul­laan työ­pai­kal­le. Puku­ti­lo­jen, uusien toi­mis­to­ti­lo­jen ja lei­po­mon tuo­tan­to­ti­lo­jen kes­kel­lä on koko hen­ki­lö­kun­nan kah­vi­huo­ne, “lei­po­mon sydän”. Sitä tosin ei vie­lä ole otet­tu suun­ni­tel­lus­sa tar­koi­tuk­ses­sa käyt­töön val­lit­se­vas­ta tilan­tees­ta johtuen.

Ant­ti Tyy­ki­luo­to ker­too, että tilan idea­na on, että koko talon väki koh­taa sii­nä toi­sian­sa päi­vän aika­na ja voi vaih­taa kuu­lu­mi­sia. Aikoi­naan yri­tyk­sen perus­ta­ja, isä Rei­no Tyy­ki­luo­to muis­tut­ti, että täl­lai­nen yhtei­söl­li­nen ja kes­kei­nen paik­ka pitää yri­tyk­ses­sä olla.

Per­hey­ri­tyk­se­nä toi­mi­val­la Putaan Pul­lal­la on täl­lä het­kel­lä liki 40 vaki­tuis­ta ja saman ver­ran osa-aikai­sia työn­te­ki­jöi­tä. Kym­men­kun­taa tuo­te-esit­te­li­jää ei har­mik­si nyt voi­da työl­lis­tää, sil­lä rajoi­tus­ten vuok­si esit­te­lyt kau­pois­sa ovat tauolla.

Lei­po­moa­la on edel­leen­kin työ­voi­ma­val­tai­nen ala, vaik­ka auto­ma­ti­soin­tia hyö­dyn­ne­tään monis­sa vaiheissa.

– Ilman käsi­pa­re­ja lei­pää ja pul­laa ei val­mis­tu, sanoo Ant­ti Tyykiluoto.

Käsi­työ on Putaan Pul­lal­la edel­leen mer­kit­tä­väs­sä roo­lis­sa, esi­mer­kik­si perin­tei­nen rusi­na­pit­ko leti­te­tään käsin. Lei­po­mon brän­di­nä on perin­tei­sen lei­po­mi­sen ohel­la poh­joi­nen pai­kal­li­suus ja koti­mai­nen, lähel­lä kas­va­nut vilja.

Opis­ke­li­ja ja työ­har­joit­te­li­ja Pin­ja Turu­nen lait­ta­mas­sa pus­si­tet­tu­ja kau­ra-pork­ka­na Nap­po­sia kuljetuslaatikoihin.

Tuot­teet lei­vo­taan pää­asias­sa Kin­nusen Myl­lyn jauhoista.

Työ­voi­man saa­ta­vuus on yrit­tä­jien mukaan hyvä, mihin vai­kut­taa alu­een hyvä väes­tö­poh­ja ja kau­pun­gin lähei­syys. Työ­voi­maa on vapau­tu­nut myös muis­ta lei­po­mois­ta, jot­ka ovat lopettaneet.

Putaan Pul­lal­la ollaan tyy­ty­väi­siä myös lei­po­mon sijain­tiin hyvien kul­ku­yh­teyk­sien var­rel­la. Logis­tiik­ka pelaa niin ete­lään kuin poh­joi­seen. Kun nelos­tien paran­nus saa­daan val­miik­si Kemiin saak­ka, tilan­ne para­nee entuu­des­taan. Ja mitä posi­tii­vi­sia vai­ku­tuk­sia Kemin uusi sel­lu­teh­das tuo vie­lä koko poh­joi­sen alu­eel­le, aika näyttää.

Putaan Pul­lan lei­po­mo­tuot­tei­den mark­ki­na-alu­ee­na on nyt puo­li Suo­mea Kok­ko­la-Pie­tar­saa­ri ‑lin­jal­ta Kai­nuuseen ja aivan Suo­men poh­joi­sim­paan kolk­kaan asti. Poh­joi­sen kau­pois­ta tuot­tei­ta menee myös Nor­jan puo­lel­le. Ete­lä-Suo­men asuk­kail­le Putaan Pul­la on tul­lut tutuk­si poh­joi­sen hiih­to­kes­kus- ja loma­paik­ka­kun­nil­la, ja kyse­ly­jä nii­den saa­ta­vuu­des­ta tulee usein lei­po­mol­le. Mat­kan var­rel­la saa­te­taan poi­ke­ta­kin Martinniemessä.

Nyt lei­po­mon uudis­tuk­sen myö­tä yrit­tä­jät pitä­vät tuo­tan­non ja mark­ki­noi­den laa­jen­ta­mi­sen mah­dol­li­se­na, mikä mer­kit­see myös sitä, että työn­te­ki­jöi­tä tar­vi­taan lisää – puku­kop­pe­ja­kin on vie­lä tyhjillään.

Lei­po­mos­sa kehi­te­tään myös paras­ta aikaa uusia tuot­tei­ta “salai­ses­sa koe­lei­po­mos­sa”, pal­jas­taa Hel­mi Tyy­ki­luo­to. Teh­tä­vä on haas­ta­va, sil­lä vai­ke­aa on rat­kais­ta, voi­daan­ko jota­kin entis­tä tut­tua tuo­tet­ta jät­tää vali­koi­mas­ta pois.

Täl­lä het­kel­lä eni­ten menek­kiä on vaa­leil­la lei­vil­lä ja säm­py­löil­lä. Kovaa kysyn­tää selit­tää se, että nyt kun ollaan pal­jon koto­na, säm­py­lä on help­po myös väli­pa­la­na. Kau­ra­tuot­teet ovat myös lei­pät­ren­din hui­pul­la. Ylei­ses­ti ottaen lei­väl­lä on nyt hyväs­ti kysyn­tää, toi­sin kuin yhte­nä tovi­na aikaa sit­ten, kun karp­paus tuli muo­tiin ja hii­la­rit julis­tet­tiin pannaan.

Lei­po­mon raken­nus­han­ke toteu­tet­tiin oma­na urak­ka­na pai­kal­li­sia tai lähi­seu­dun ali­hank­ki­joi­ta käyt­täen. Hank­keen eri vai­heis­sa lan­gat oli­vat Jan­ne Tyy­ki­luo­don käsissä.

Kiin­teis­tös­sä on huo­mioi­tu ener­gia­ta­lou­del­li­suus. Raken­nus läm­pe­nee käy­tän­nös­sä lei­väl­lä, sil­lä tuo­tan­to­pro­ses­seis­sa syn­ty­vä läm­pö­ener­gia hyö­dyn­ne­tään kiin­teis­tön läm­mi­tyk­ses­sä. Ilman­vaih­toon on kiin­ni­tet­ty eri­tyis­tä huo­mio­ta kiin­teis­tön eri osis­sa, mikä lei­po­mos­sa on tärkeää.

– Kesäl­lä teh­dään piha­työt lop­puun asfal­toin­tei­neen. Myös ulko­sei­niin tulee vie­lä joi­ta­kin kylt­te­jä, ker­too Jan­ne Tyykiluoto.

Lei­po­mon pää­dyn uusi iso ja näyt­tä­vä valo­mai­nos on saa­nut pal­jon kehu­ja, samoin kuin koko raken­nuk­sen uudis­tu­nut ulkoa­su valais­tuk­si­neen ja ympäristöineen.

Putaan Pul­lan lei­po­mo­myy­mä­lä ja lou­nas­kah­vi­la siir­tyi raken­nu­töi­den alkaes­sa Vers­tas­mut­kaan Tsem­pin vie­reen muu­ta­man sadan met­rin pää­hän lei­po­mos­ta. Tämä­kin rat­kai­su osoit­tau­tui hyväk­si, sil­lä suo­si­tun myy­mä­län toi­min­ta saat­toi jat­kua. Väliai­kai­ses­sa pai­kas­sa lei­po­mo­myy­mä­lä toi­mii vie­lä jat­kos­sa­kin sii­hen saak­ka, että uudet viih­tyi­sät tilat lei­po­mon yhtey­des­sä voi­daan ava­ta asiak­kail­le koro­na­ti­lan­teen niin sal­lies­sa. Rat­kai­sul­la halu­taan tur­va­ta lei­po­mon tuo­tan­non tur­val­li­suus. Yrit­tä­jien mukaan asiak­kaat ovat ymmär­tä­neet hyvin tilan­teen, vaik­ka uuden myy­mä­län avaa­mis­ta odo­te­taan jo kovasti.

Vie­lä ei myös­kään tie­de­tä, voi­daan­ko lei­po­moon pal­ka­ta kesä­työn­te­ki­jöi­tä, vaik­ka kysyn­tää jo oli­si. Koro­na­ti­lan­ne vai­kut­taa kaik­kien arkeen ja yri­tys­ten toi­min­taan, ja tule­vaa on vai­kea ennus­taa. Hyvä­nä puo­le­na on kui­ten­kin, että nyt on jo koke­mus­ta sii­tä, miten poik­keuk­sel­li­se­na aika­na toi­mi­taan, poh­ti­vat yrittäjät.

Mar­ja Remes ja Jan­ne Tyy­ki­luo­to uusis­sa ava­ris­sa toimistotiloissa.

Rusi­na­pit­kot leti­te­tään käsin. Vasem­mal­ta Eeva Mat­ti­la, Suvi Lepik­kö ja Mar­kus Hau­ta­jär­vi työn­tou­hus­sa. Kuva on Putaan Pul­lan omas­ta kuva-arkis­tos­ta ja se on otet­tu ennen korona-aikaa.

Har­ri Häy­ry­nen teke­mäs­sä raa­ka-aine­ti­lauk­sia toimistossa.