Säh­kön­siir­ron hin­ta kuu­ma peruna

Sähkön hinta puhuttaa kuluttajia. Koko energia-ala on suuressa murroksessa.Sähkön hinta puhuttaa kuluttajia. Koko energia-ala on suuressa murroksessa.

MOT-ohjel­mas­sa 8.2. oli aihee­na säh­kön­siir­to otsi­kol­la: Koh­tuul­li­nen siir­to­hin­ta on koh­tuu­ton­ta. Nyt tois­ta­mi­seen kysei­ses­sä Yle:n tut­ki­van jour­na­lis­min ajan­koh­tais­oh­jel­mas­sa tar­kas­tel­tiin säh­kön jake­lu­verk­ko­yh­tiöi­den toi­min­taa ja perus­tei­ta pai­koin teh­tyi­hin rajui­hin­kin säh­kön­siir­ron hin­nan­ko­ro­tuk­siin. Mik­si ja miten joil­la­kin aluil­la säh­kön­siir­to­mak­su­ja on voi­tu korot­taa kulut­ta­jien kan­nal­ta koh­tuut­to­mas­ti? Hal­li­tus on puut­tu­nut hinn­an­nousuun esit­tä­mäl­lä laki­muu­tok­sia, joil­la voi­tai­siin hil­li­tä säh­kön siir­to­hin­to­ja ja mää­ri­tel­lä yhtiöil­le kohtuullinen… 

Vain Tilaa­jil­le

Olet­te kir­jau­tu­neet sisään, mut­ta teil­lä ei ole aktii­vis­ta tilausta.

Tee tilaus tai kir­jau­du sisään toi­sil­la käyttäjätunnuksilla