Mik­si Rakastaa?

“Rak­kaus On Vain Ajan Käsi­te” — Rus­ty Cage. Mik­si Rak­kaut­ta on vai­kea mää­rit­tää yksin? Mis­tä tie­tää, jos Rakas­taa aidos­ti? Mik­si nyky­päi­vä­nä on niin vai­kea löy­tää oike­aa Rak­kaut­ta? Mis­tä tie­tää, jos toi­nen Rakas­taa takai­sin?  Nämä ovat kysy­myk­siä, jot­ka tule­vat mie­lee­ni heti, kun mie­tin Rakkautta.

Minul­le Rak­kaus on erit­täin tär­keä asia, jota ilman ei voi elää. Jos Rak­kaus puut­tuu elä­mäs­tä, voi sil­loin elä­mä tun­tua tyh­jäl­tä ja mität­tö­mäl­tä. Rak­kaut­ta voi olla myös erit­täin vai­ke­aa löy­tää. Sen tie­tyn hen­ki­lön löy­tä­mi­nen voi tun­tua koval­ta ja haas­ta­val­ta, mut­ta heti kun sen löy­tää, tun­ne on voit­ta­ma­ton. Se on kuin lail­li­nen ja suo­si­tel­ta­va huu­me. Rak­kau­den tun­ne on paras tun­ne iki­nä. Rak­kau­teen kuu­luu niin mon­ta eri­lais­ta teki­jää. Ja kun sen tie­tyn hen­ki­lön saa, hänes­tä on vai­kea pääs­tää irti. Se on pelot­ta­va tun­ne antaa toi­sen, jota Rakas­taa, men­nä pois.

“Tulee Ikä­vä Ennen Kuin Toi­nen Edes Läh­tee, Mut­ta Sil­ti Tie­tää, Että Toi­nen Palaa Vie­lä Takai­sin” — Minä.   Jokai­nen ihmi­nen on tun­te­nut, tai tulee tun­te­maan vie­lä Rak­kaut­ta joko fyy­si­ses­sä tai sit­ten hen­ki­ses­sä muo­dos­sa. Sii­tä het­kes­tä kun avaat ensim­mäi­sen ker­ran sil­mät vau­va­na, sinua Rakas­te­taan yli kai­ken. Jos­kus ihmi­set eivät myön­nä sitä, mut­ta Rak­kaus on heil­le tär­ke­ää, olet­pa sinä sit­ten mur­haa­ja tai lää­kä­ri, Rak­kaus on sinul­le tärkeää.

“Too Much Love Will Kill You” — Queen. Rak­kau­den hyväk­sy­mi­nen ja vas­taa­not­ta­mi­nen on myös tär­ke­ää, mut­ta aina pitää olla var­ma, että Rakas­tat tois­ta takai­sin yhtä pal­jon. Toi­ses­ta voi tun­tua pahal­ta, jos et Rakas­ta hän­tä takai­sin tar­peek­si, ja kenen­kään ei siis pitäi­si Rakas­taa syyt­tä. Jos sinä Rakas­tat jota­ku­ta, sinun täy­tyy var­mis­taa, että he Rakas­ta­vat sinua takai­sin tar­peek­si ja yhtä pal­jon. Lii­ka Rak­kaus voi olla myös hai­tak­si, sil­lä jos joku suo­raan sano­tus­ti Juma­loi sinua, se on jo lii­kaa. Rak­kau­del­le on raja, jota ei saa ylit­tää. Jos Rak­kau­den rajan ylit­tää, sii­tä voi seu­ra­ta pak­ko­miel­tei­syyt­tä ja ahdistuneisuutta.

“Rak­kaus On Rak­kaut­ta, Antaa Kaik­kien Kuk­kien Kukkia.”

Eelis Tihi­nen 9C, Haukipudas