Moot­to­ri­kel­kat ural­le, mön­ki­jöil­lä ajo kiel­let­ty Kiiminkijoella

Moottorikelkoilla ajo Kiiminkijokisuistossa sallitaan vain merkityllä uralla. Mönkijöillä ja autoilla ei Halkokariin asti yltävällä rajoitusalueella saa ajaa lainkaan. Yksi rajoituskylteistä on Siikasaaren rannassa.

Kii­min­ki­joen jääl­le joki­suis­toon on ilmes­ty­nyt vas­ti­kään kiel­to­kylt­te­jä, jois­sa ker­ro­taan maas­to­lii­ken­ne­ra­joi­tuk­ses­ta ja 60 kilo­met­rin tun­ti­no­peus­ra­joi­tuk­ses­ta moot­to­ri­kelk­kai­li­joil­le. Kylt­tien mukaan Poh­jois-Poh­jan­maan ympä­ris­tö­kes­kus kiel­tää moot­to­ri­käyt­töis­ten ajo­neu­vo­jen käy­tön Kii­min­ki­joel­la välil­lä Ala­ka­ri, Kur­tin­hau­ta ja Hal­ko­ka­ri lukuu­not­ta­mat­ta mer­ki­tyl­lä ural­la tapah­tu­vaa moottorikelkkailua.

Kyl­tit ovat herät­tä­neet ihmet­te­lyä, kun pää­tös on teh­ty 25 vuot­ta sit­ten 1996. Pää­tös syn­tyi Hau­ki­pu­taan kun­nan aika­na ja perus­tuu ympä­ris­tö­kes­kuk­seen saa­pu­nee­seen aloit­tee­seen, jos­sa nimel­lä mai­nit­se­ma­ton haki­ja pyy­tää kiel­toa kysei­sel­lä alu­eel­la. Pää­tös on voi­mas­sa tois­tai­sek­si, eli edel­leen. Tätä­ny­kyä vas­taa­vat rajoi­tuk­set kuu­lu­vat ELY:n alai­suu­teen, jon­ka sivuil­ta löy­ty­vän luet­te­lon mukaan Oulus­sa ei muil­la vas­taa­vaa rajoi­tus­ta ole.

Ilmei­ses­ti Kii­min­ki­joel­la liik­ku­vien ja sen var­rel­la asu­vien kes­kuu­des­sa on koet­tu häi­riöi­tä joel­la tapah­tu­vas­ta lii­ken­tees­tä, jol­le halu­taan sel­keäm­mät peli­sään­nöt. Nyt Oulun kau­pun­ki on aset­ta­nut alu­eel­le rajoituskyltit.

Hau­ki­pu­tan moot­to­ri­kelk­kai­li­jat merk­ka­si­vat joen kes­kel­lä ole­van uran. Kuva: Vesa Haapala

Hau­ki­pu­taan moot­to­ri­kelk­kai­li­jat mer­kit­si sun­nun­tai­na kelk­kau­ran joen kes­ki­vai­heil­le kir­kon­ky­läl­tä Hal­ko­ka­riin asti. Myös liit­ty­mä­rei­tit ran­noil­ta ural­le on mer­kit­ty. Pis­tot on urhei­lu­ken­tän ja kir­kon­ky­län ran­taan, Sika­saa­reen, San­ko­nie­meen ja Pap­pi­lan­lah­del­le. Punai­set merk­kaus­ti­kut saa­tiin kau­pun­gil­ta ja ker­ho merk­ka­si urat kym­me­nen kelk­ka­kun­nan voi­min. Hau­ki­pu­taan jako­kun­ta oli tuke­na reittitalkoissa.

Hau­ki­pu­taan jako­kun­nan puheen­joh­ta­ja Kari Kale­va tote­aa, että täl­le kevääl­le kelk­kai­lus­ta ole ollut sanot­ta­vam­paa häi­riö­tä. Latu­ja jääl­le vapaa­eh­toi­ses­ti teke­vät eivät toki tyk­kää sii­tä, että ladut pol­je­taan kel­koil­la. Suu­rin osa kelk­kai­li­jois­ta ajaa asial­li­ses­ti. Jot­kut nuo­ret eivät aina mal­ta pitää nopeuk­sia koh­tuul­li­si­na ja aiheut­ta­vat har­mia. Toi­vot­ta­vaa on, että van­hem­mat eväs­tä­vät mis­sä saa lail­li­ses­ti ajaa ja miten. Kel­koil­la ja mön­ki­jöil­lä ajo edel­lyt­tää aina maa­no­mis­ta­jan lupaa ajolle.

Kari Kale­van mukaan vii­me kevää­nä huol­ta herät­ti­vät ajo­neu­vot kuten put­ki­run­koi­set viri­te­tyt kul­ku­pe­lit, jot­ka ajoi­vat joen jääl­lä tosi lujaa. Ajo näkyi ja eri­tyi­ses­ti kuu­lui. Täl­lai­sil­la ajo­neu­voil­la ei jokia­lu­eel­le hänen mie­les­tään ole asiaa.

Hau­ki­pu­taan moot­to­ri­kelk­kai­li­joi­den puheen­joh­ta­ja Pert­ti Kla­si­la tote­aa, että ker­ho halu­aa pai­not­taa har­ras­ta­jil­le, että pysy­tään jääl­lä kuten maas­tos­sa­kin sal­li­tuil­la alueil­la ja uril­la ja muis­te­taan huo­mioi­da oma ja mui­den turvallisuus.

Kla­si­la ihmet­te­lee kui­ten­kin, että kysei­set rajoi­tus­kyl­tit Kii­min­ki­joel­le vedet­tiin nyt esil­le “pus­kis­ta” ilman, että asi­aa oli­si poh­dit­tu ensik­si yhdes­sä eri taho­jen kes­ken. Rajoi­tus on sii­nä mie­les­sä van­hen­tu­nut, että sen mukaan nykyi­sin suo­si­tuil­la mön­ki­jöil­lä ajo on kysei­sel­lä alu­eel­la nyt kiel­let­ty koko­naan, mikä on has­sua, jos mön­ki­jäl­lä saa ajaa tiel­lä­kin. Löy­tyi­si­kö tähän vie­lä yksis­sä­tuu­min rat­kai­su, poh­tii Klasila.

Samoil­la lin­joil­la on myös Kari Kaleva.

– Mie­les­tä­ni mön­ki­jät mah­tui­si­vat hyvin vaik­ka­pa mer­ki­tyl­le rei­til­le kelk­kau­ran vie­reen. ELYn lupa ajol­le pitää tie­ten­kin olla. Lupaa voi­si hyvin päi­vit­tää sil­tä osin. Asu­ka­syh­dis­tys ja muut yhdis­tyk­set voi­si­vat olla aloitteentekijänä.

Aikoi­naan Hau­ki­pu­taan kun­ta merk­ka­si joel­le kelk­kau­raa, mut­ta myö­hem­min sitä ei ilmei­ses­ti kat­sot­tu tar­peel­li­sek­si. Hau­ki­pu­taan moot­to­ri­kelk­kai­li­jat on mer­kan­nut meri­reit­tiä Hau­ki­pu­taal­ta Kemiin saak­ka aina­kin kym­me­ne­nä tal­ve­na. Kat­kok­sia on tul­lut vaih­te­le­vien jää­olo­jen ja tal­koo­lais­ten­kin puut­teen vuoksi.

Pert­ti Kla­si­la toi­voo, että kelk­ka­har­ras­ta­jat liit­tyi­si­vät jäse­nik­si Hau­ki­pu­taan moot­to­ri­kelk­kai­li­joi­hin tuke­maan kelk­kau­rien ylläpitoa.Virallisia reit­te­jä Hau­ki­pu­taal­la ei ole, mut­ta ker­ho tekee omal­la tamp­pa­ril­la ajou­ria sal­lit­tui­hin paik­koi­hin maas­toon. Nyt vas­ti­kään on vedet­ty uraa Hau­ki­pu­taal­ta Iihin saak­ka pai­kal­lis­ten osuuk­sien lisäk­si. Ker­hol­la on lisäk­si “Juu­rik­ka­kan­kaan kasi­no”, kota ja nuo­tio­paik­ka Onkamolla.

– Nyt on syy­tä muis­taa, että ylem­pä­nä Kii­min­ki­joes­sa on heik­ko­jäi­siä kos­kia ja vir­ta­paik­ko­ja, joten varo­vai­suut­ta tar­vi­taan siel­lä liik­ku­mi­seen kai­kil­ta, sanoo Klasila.

Hän uskoo, että sopu ja peli­sään­nöt aja­mi­seen ja muu­hun liik­ku­mi­seen löy­ty­vät yhteis­pe­lil­lä, jos­sa huo­mioi­daan ja ymmär­re­tään myös toi­sia. Myös Kari Kale­va sanoo, että jako­kun­ta halu­aa omal­ta osal­taan olla muka­na kehit­tä­mäs­sä alu­een virkistysolosuhteita.

Mai­nit­ta­koon, että Ämmön­nok­kaa vas­ta­pää­tä ole­va Iso-Mie­hi­kän saa­ri on met­sä­hal­li­tuk­sen omai­suut­ta. Saa­res­sa kel­koil­la ja mön­ki­jöil­lä aja­mi­nen on kiel­let­tyä. Met­sä­hal­li­tus on kehit­tä­mäs­sä yhteis­työ­tä pai­kal­lis­ten toi­mi­joi­den kuten Sii­ka­pu­taan asu­ka­syh­dis­tyk­sen kans­sa saa­ren suo­si­tun laa­vu­pai­kan yllä­pi­don ja huol­lon suhteen.

Kuka rajoi­tuk­sia maas­tos­sa val­voo? Lii­ken­neyk­si­kön joh­ta­ja, komi­sa­rio Pasi Ris­sa­nen Oulun polii­sis­ta ker­too, että moot­to­ri­käyt­töis­ten ajo­neu­vo­jen käyt­tä­mis­tä maas­tos­sa val­vo­vat polii­si, tul­li­lai­tos ja raja­var­tio­lai­tos. Met­sä­hal­li­tus val­voo hal­lin­nas­saan ole­vil­la alueil­la. Maas­to­lii­ken­ne­rik­ko­muk­ses­ta voi seu­ra­ta sakkoja.

ELY voi hait­to­jen ehkäi­se­mi­sek­si teh­dä alu­eel­li­sia rajoi­tuk­sia ja kiel­to­ja maa-alu­eel­la tai jää­peit­tei­sel­lä vesialueella.

Kart­taan on mer­kit­ty kelk­kau­ran paik­ka ja liit­ty­mä­pis­tot  rantaan.