Lau­lu-Lii­sat & ‑Las­sit kon­ser­toi hyvän mie­len hyväksi

Tämä viik­ko on kan­sal­li­nen Mie­len hyvin­voin­tia kult­tuu­ris­ta tapah­tu­ma ‑viik­ko (MHAW 2023), jon­ka jär­jes­tää MIELI Suo­men Mie­len­ter­veys ry.

MIELI Oulun seu­dun mie­len­ter­veys ry edis­tää mie­len­ter­veyt­tä tuke­mal­la ja kehit­tä­mäl­lä raken­ta­vaa ja ehkäi­se­vää mie­len­ter­veys­työ­tä ja perus­teh­tä­vä on toi­mia kai­kil­le avoi­me­na kan­sa­lais­jär­jes­tö­nä jakaen tie­to­tai­toa ja toteut­taa vapaa­eh­tois­toi­min­taa. Yksi sen vapaa­eh­tois­muo­dois­ta on musiikki.

Osa­na MHAW 2023 ‑tapah­tu­maa Oulus­sa jär­jes­te­tään Lau­lu-Lii­sat & ‑Las­sit lau­lu­ryh­män 10-vuo­tis­juh­la­kon­sert­ti kes­ki­viik­ko­na 24.5. kello18 Oulun Alek­sin­kul­mas­sa. Kon­sert­tiin on vapaa pääsy.

Lau­lu­ryh­mä on toi­mi­nut vuo­des­ta 2013 alkaen. Sen jäse­net ovat myös Oulun Krii­si­kes­kuk­sen vapaa­eh­toi­sia ja heil­lä vapaa­eh­tois­toi­min­ta tapah­tuu musii­kin muo­dos­sa. Ryh­mä on myös yksi Oulun kau­pun­gin ikäih­mis­ten kult­tuu­ri­kum­meis­ta. Ryh­män jäse­net ovat Hau­ki­pu­taal­ta, Oulus­ta ja Kempeleestä.

Lau­lu­ryh­mä har­joit­te­lee ahke­ras­ti vii­kot­tain ja esiin­ty­mi­siä on kuu­kausit­tain Oulun ja Oulun seu­dun eri hoi­va­pai­kois­sa, jois­sa iloa arkeen tuo­daan van­huk­sil­le, hei­dän omai­sil­leen kuin hoi­to­hen­ki­lö­kun­nal­le, musii­kin muo­dos­sa, lau­laen ja laulattaen.