Läpi­leik­kaus Kali­men­joen vedes­tä – pul­lot täyt­tyi­vät Kali­Ve­si-hank­keen näyt­teen­ot­to­päi­vä­nä

Vesinäytteistä tutkitaan veden pH-arvo, sähkönjohtavuus, happipitoisuus, väri, sameus sekä stabiilit isotoopit, jotka paljastavat onko virtauksen vesi pinta- vai pohjavettä.

Kali­men­joen vesi oli eri­tyi­sen tark­kai­lun koh­tee­na juhan­nus­vii­kon tiis­tai­na, jol­loin joen veden laa­tua tut­ki­va Kali­Ve­si-han­ke jär­jes­ti näyt­teen­ot­to­päi­vän yhdes­sä alu­een asuk­kai­den kans­sa. Päi­vän tar­koi­tuk­se­na oli ennen kaik­kea saa­da koko­nais­ku­va vesis­tön koko­nais­ti­las­ta yhden päi­vän ajan joen alku­läh­teil­tä suis­toon saak­ka. Asuk­kai­den osa vesi­näyt­tei­den otos­sa on tär­keä, koros­ta­vat hank­keen tut­ki­jat.

– Tut­ki­ja­po­ru­kal­la valu­ma-aluet­ta ei saa käy­tyä läpi yhden päi­vän aika­na. Samal­la ker­ral­la saa­daan tie­toa pää­väy­län sekä sivu-uomien veden laa­dus­ta. Tär­ke­ää on, että näyt­teet tule­vat yhdel­tä päi­väl­tä, näin näyt­teet ovat kes­ke­nään ver­tai­lu­kel­poi­sia, ker­too tek­nii­kan toh­to­ri ja vesien­suo­je­lun dosent­ti Han­nu Mart­ti­la Oulun yli­opis­tol­ta.

Oulun yli­opis­ton opis­ke­li­ja Joo­nas Määt­tä tekee Kali­Ve­si-hank­kees­sa opin­to­jen­sa diplo­mi­työ­tä. Näyt­teen­ot­to­päi­vä­nä Määt­tä huo­leh­ti näy­te­pul­lo­jen jaka­mi­ses­ta pai­kal­li­sil­le ja jal­kau­tui itse­kin hake­maan vesi­näyt­tei­tä Kali­men­joen ylä­juok­sul­ta. Näyt­tei­den otos­sa kes­ki­tyt­tiin juu­ri vir­taa­vaan veteen ja sen kul­jet­ta­miin ainek­siin.

– Vedes­tä tut­ki­taan pH-arvo, säh­kön­joh­ta­vuus, hap­pi­pi­toi­suus, väri, sameus sekä veden sta­bii­lit iso­too­pit, jot­ka ker­to­vat sen alku­pe­rän, eli onko joes­sa vir­taa­va vesi pin­ta- vai poh­ja­vet­tä, Määt­tä luet­te­lee vir­taus­ve­sis­tä tut­kit­ta­via omi­nai­suuk­sia.

Lue lisää juhan­nuk­sen Ran­ta­poh­jas­ta tors­tai­na 21. kesä­kuu­ta.