Meri­pe­las­ta­jat toi­min­ta­val­miu­des­sa juhan­nuk­se­na

Maanlaajuiseen operaatio Meritähteen osallistuvan Kiviniemen Meripelastusyhdistyksen kaikki kolme alusta ovat toimintavalmiudessa juhannuksena torstai-iltapäivästä sunnuntai-iltaan saakka.

Kivi­nie­men Meri­pe­las­tusyh­dis­tys muis­tut­taa venei­li­jöi­tä tur­val­li­ses­ta vesil­lä liik­ku­mi­ses­ta.

Suo­men Meri­pe­las­tus­seu­ran vapaa­eh­tois­ten joka­vuo­ti­nen voi­ma­näy­te ope­raa­tio Meri­täh­ti alkaa jäl­leen juhan­nus­tors­tai­na kel­lo 16.00. Kivi­nie­men Meri­pe­las­tusyh­dis­tyk­sen kaik­ki kol­me yksik­köä ovat välit­tö­mäs­sä läh­tö­val­miu­des­sa koko juhan­nuk­sen ajan aina sun­nun­tai-iltaan saak­ka.

Kivi­nie­men meri­pe­las­ta­jat ovat tänä vuon­na kir­jan­neet yhteen­sä 68 teh­tä­vää, jois­ta kel­kal­la teh­ty­jä on ollut 44. Vesil­lä tapah­tu­vat teh­tä­vät ovat olleet las­kus­sa, vapaa­eh­tois­pe­las­ta­jat ker­to­vat. Kesän kausi on star­tan­nut hyvis­sä mer­keis­sä.

– Teh­tä­viä on ollut jon­kin ver­ran vähem­män kuin vii­me vuon­na, vaik­ka tou­ko­kuu oli­kin läm­min. Juhan­nus­vii­kol­le toi­vo­tam­me kai­kil­le malt­tia vesil­lä, Timo Läm­sä Kivi­nie­men Meri­pe­las­tusyh­dis­tyk­ses­tä vies­tit­tää.

Kivi­nie­men Meri­pe­las­tusyh­dis­tys yllä­pi­tää ensi­vas­te­val­miut­ta ja päi­vys­tää joka vuo­den­ai­ka­na ympä­ri­vuo­ro­kau­ti­ses­ti puo­len tun­nin val­miusa­jal­la. 24 jäse­nen häly­tys­ryh­mä har­joit­te­lee joka viik­ko ympä­ri vuo­den. Ylei­sin syy meri­pe­las­ta­jien häly­tyk­sel­le on avus­tus­teh­tä­vä tek­ni­seen vikaan.

– Jos jotain sat­tuu, kan­nat­taa mie­lum­min soit­taa “lii­an aikai­sin” kuin jät­tää se vii­me tin­kaan. Tilan­ne saat­taa eska­loi­tua todel­la pahak­si nopeas­ti, Timo Läm­sä sanoo.

Kesä on Kivi­nie­men vapaa­eh­tois­pe­las­ta­jien kii­rei­sin­tä aikaa. Vii­kon­lop­pu­par­tiot pitä­vät veneen jat­ku­vas­sa val­miu­des­sa per­jan­tais­ta sun­nun­tai­hin koko kesän ajan. Eri­tyi­sen hyvää tur­vaa vesil­lä liik­ku­jil­le antaa meri­pe­las­tusyh­dis­tyk­sen vuon­na 2014 val­mis­tu­nut nel­jän hen­gen mie­his­töä kul­jet­ta­va ensi­vas­teyk­sik­kö.

– Pv Op Oulu on todel­la teho­kas pelas­tus­ve­ne ja sen ensi­vas­te­val­mius ja varus­tus antaa hie­nos­ti tur­vaa veden vää­rel­lä aikaa viet­tä­vil­le ihmi­sil­le, Läm­sä muis­tut­taa.
Aiem­min kulu­va­na vuon­na Län­si-Suo­men Meri­var­tios­to pal­kit­si Kivi­nie­men Meri­pe­las­ta­jat val­ta­kun­nan aktii­vi­sim­pi­na toi­mi­joi­na. Val­ta­kun­nal­li­seen ope­raa­tio Meri­täh­teen osal­lis­tuu 62 pelas­tus­a­se­maa ja 130 alus­ta ympä­ri Suo­men meri- ja jär­via­lueil­la.