Koi­te­li kuu­luu kau­pun­gin kehi­tet­tä­viin retkeilykohteisiin

Koitelin rakenteiden korjaamiseen tultaneen käyttämään tulevina vuosina runsaasti rahaa. (Arkistokuva: Teea Tunturi)Koitelin rakenteiden korjaamiseen tultaneen käyttämään tulevina vuosina runsaasti rahaa. (Arkistokuva: Teea Tunturi)

Oulun yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­ta hyväk­syi ret­kei­ly­ra­ken­tei­den hoi­to- ja käyt­tö­suun­ni­tel­man vuo­sil­le 2023–2029 ohjeel­li­se­na nou­da­tet­ta­vak­si. Suun­ni­tel­maa toteu­te­taan vuo­si­na 2023–2029 vuo­sit­tais­ten työ­suun­ni­tel­mien ja talous­ar­vion puitteissa.Päivityksen taus­tal­ta löy­ty­vät vii­me vuo­sien kas­va­nut ret­kei­lyin­nos­tus sekä San­gin­joen raken­tei­den pois­tu­tu­mi­nen kau­pun­gin vastuulta.

Ret­kei­ly­koh­teet on jaet­tu suun­ni­tel­mas­sa kol­meen eri salk­kuun, jois­ta sal­kus­sa 1, johon kuu­lu­vat voi­mak­kaas­ti kehi­tet­tä­vät koh­teet, löy­tyy Kii­min­gin Koi­te­li. Samas­sa sal­kus­sa on myös Raja­hau­dan Leton­nie­mi. Näi­den kun­nos­ta­mi­seen ja kehit­tä­mi­seen pitäi­si suun­ni­tel­mien mukaan vara­ta noin 150 000 euroa.

Koi­te­lis­sa pit­kos­pui­ta ja nuo­tio­paik­ko­ja jou­du­taan kor­jaa­maan lähes vii­koit­tain. Pit­kos­puu­rei­tit ja nuo­tio­pai­kat tuli­si kun­nos­taa ker­ral­la kun­toon. Raken­tei­den lisäk­si alu­een ylei­sil­met­tä voi­tai­siin nos­tat­taa opas­tei­den, info­tau­lu­jen ja net­ti­si­vu­jen päi­vit­tä­mi­sel­lä. Koi­te­li sovel­tui­si myös esteet­tö­män mat­kai­lun koh­teek­si, mut­ta sitä var­ten tuli­si teet­tää esteettömyysselvitys.

Koi­te­lin hoi­don vas­tuun­ja­ko tuli­si myös miet­tiä uudes­taan ja jakaa se yhdel­le tai mak­si­mis­saan kah­del­le toi­mi­jal­le. Vaih­toeh­toi­nen toi­mi­ja voi­si olla esi­mer­kik­si ulkois­tet­tu mat­kai­lu- tai luon­to­pal­ve­lu­yri­tys, joka vas­tai­si siis­tey­des­tä, polt­to­puu­huol­los­ta ja reit­tien tur­val­li­suu­des­ta, mikä­li sel­lai­seen toi­min­nan pyö­rit­tä­mi­seen kiin­nos­tu­nut löy­tyi­si. Puu­huol­toa tuke­maan Koi­te­liin sopi­si polt­to­puu­au­to­maat­ti, mikä­li puut ovat pääs­seet lop­pu­maan. Koi­te­lin kun­nos­tuk­set ajoit­tu­vat suun­ni­tel­mas­sa vuo­sil­le 2023–2024.

Sal­kus­sa 2 Ran­ta­poh­jan alu­eel­ta on Innin­kos­ken tau­ko­paik­ka Yli­kii­min­gin Yli­vuo­tos­sa. Koh­teen raken­tei­ta ovat opas­tus­tau­lu, tau­ko­ka­tos, ros­ka-astia, pysä­köin­ti­paik­ka, kui­va­käy­mä­lä, lii­te­ri ja laa­vu, jon­ka yhtey­des­sä on nuo­tio­paik­ka. Ongel­mia Innin­kos­kel­la on ollut puun varas­ta­mi­sen kanssa.

Innin­kos­ken raken­tei­den yllä­pi­toa jat­ke­taan, mut­ta ros­ka­huol­toa ei jär­jes­te­tä. Puu­huol­toa jat­ke­taan varas­te­lus­ta huo­li­mat­ta, sil­lä esi­mer­kik­si melo­jien on vai­keam­paa tuo­da pai­kal­le pui­ta, vaik­ka koh­de sijait­see­kin park­ki­pai­kan läheisyydessä.

Yllä­pi­toa ja myös kor­jauk­sia on toteut­ta­nut Oulun 4H-yhdis­tyk­sen Yli­kii­min­gin pal­ve­lut ja yhteis­työ­tä on tar­koi­tus jatkaa.

Sal­kun 3 koh­teis­sa kau­pun­ki joko pur­kaa raken­teet tai siir­tää ne mah­dol­li­suuk­sien mukaan parem­paan paik­kaan. Koh­de voi­daan myös vuo­kra­ta jol­le­kin toi­sel­le tahol­le, jol­loin yllä­pi­to­vas­tuu pois­tuu Oulun kau­pun­gil­ta. Ran­ta­poh­jan alu­eel­ta täs­sä sal­kus­sa ovat Hau­ki­pu­taan Rivi­nok­ka ja Myl­ly­saa­ri, Kur­tin­hau­dan kult­tuu­ri­pol­ku sekä Reki­ky­län tau­ko­paik­ka Yli­kii­min­gin Vesalassa.

Rivi­no­kan osal­ta kau­pun­gin vuo­kra­so­pi­mus päät­tyy vuon­na 2024. Suun­ni­tel­mas­sa ehdo­te­taan, että maa­no­mis­ta­ja suun­nit­te­lee laa­vun alu­een yllä­pi­don ja uudis­tuk­set koko­nais­val­tai­ses­ti yhteis­työs­sä esi­mer­kik­si pai­kal­lis­ten yhdis­tyk­sien, Lii­kun­ta­vi­ras­ton ja Rivi­no­kan yksi­tyis­tien hoi­to­kun­nan kanssa.

Myl­ly­saa­ren koh­de sijait­see Hau­ki­pu­taan Ase­ma­ky­läs­sä Kii­min­ki­jo­ki­var­res­sa. Alue on kyläyh­dis­tyk­sen vuo­kraa­mal­la alu­eel­la. Oulun kau­pun­ki ei ole yllä­pi­to­vas­tuus­sa kohteesta.

Kur­tin­saa­ren kult­tuu­ri­po­lus­ta on teh­ty vuon­na 2020 vii­si­vuo­ti­sen kun­nos­sa­pi­to­so­pi­muk­sen rei­tin yllä­pi­dos­ta Mar­tin­nie­men kyläyh­dis­tyk­sen kans­sa. Sopi­mus voi­daan suun­ni­tel­man mukaan uusi sen päättyessä.

Reki­ky­län tau­ko­pai­kan yllä­pi­to­vas­tuu pyri­tään siir­tä­mään jol­le­kin muul­le tahol­le, ensi­si­jai­ses­ti alu­een kyläyhdistykselle.