Kir­jas­to­jen pika-asioin­ti alkaa maa­nan­tai­na Hau­ki­pu­taal­la ja Kii­min­gis­sä

Oulun pää­kir­jas­tos­sa sekä Hau­ki­pu­taan, Kii­min­gin ja Oulun­sa­lon kir­jas­tois­sa ote­taan maa­nan­tais­ta 11.5. alkaen käyt­töön pika-asioin­ti itse­pal­ve­lu­na. Pika-asioin­nil­la tar­koi­te­taan vain varaus­ten nou­ta­mis­ta ja palau­tus­ten jät­tä­mis­tä. Kir­jas­to­jen asia­kas­ti­lo­ja raja­taan eikä kir­jas­toi­hin voi jää­dä oles­ke­le­maan ja esi­mer­kik­si etsi­mään kir­jo­ja ja muu­ta aineis­toa hyl­lyis­tä, luke­maan leh­tiä tai käyt­tä­mään lukusa­lia.

Kir­jat ja muun halua­man­sa aineis­ton saa lai­naan teke­mäl­lä varauk­sen. Varauk­sia voi teh­dä ja omien lai­no­jen ja varaus­ten tie­dot voi tar­kis­taa OUTI-verk­ko­kir­jas­tos­sa osoit­tees­sa outi.finna.fi. Verk­ko­kir­jas­ton käyt­töön tar­vi­taan OUTI-kir­jas­to­kort­ti ja PIN-koo­di.

11.–15.5. voi pää­kir­jas­tos­sa asioi­da ma–pe klo 11–17, Hau­ki­pu­taan, Kii­min­gin ja Oulun­sa­lon kir­jas­tois­sa ma–pe klo 13–17. Tule­vat aukio­loa­jat ilmoi­te­taan myö­hem­min.

Muis­sa lähi­kir­jas­tois­sa pika-asioin­ti aloi­te­taan 18.5. alkaen mah­dol­li­suuk­sien mukaan.

Lai­no­jen erä­päi­vät on siir­ret­ty ja ne ovat aikai­sin­taan 8.6. Varaus­ten vii­mei­set nou­to­päi­vät ovat aikai­sin­taan 1.6. Myö­häs­ty­mis- ja palau­tus­ke­ho­tus­mak­su­ja ei syn­ny kiin­nio­lon aika­na.

Kir­jas­ton kes­ki­tet­ty asia­kas­pal­ve­lu neu­voo nume­ros­sa 08 558 47337 ja säh­kö­pos­tit­se osoit­tees­sa info.kirjasto@ouka.fi.