Kii­ras­tors­tai­na nel­jä­tois­ta mes­sua samaan aikaan

Oulun seu­ra­kun­nat jär­jes­tä­vät kii­ras­tors­tai-ilta­na 28. maa­lis­kuu­ta yhteen­sä 14 mes­sua, jot­ka käyn­nis­ty­vät kaik­ki samal­la kel­lon­lyö­mäl­lä. Kel­lo 19 mes­sut käyn­nis­ty­vät Pyhän Andre­aan, Kar­ja­sil­lan, Kas­tel­lin, Oulun­sa­lon, Oulu­joen, Tui­ran, Pyhän Tuo­maan, Yli-Iin, Yli­kii­min­gin, Kii­min­gin ja Hau­ki­pu­taan kir­kos­sa sekä Maik­ku­lan kap­pe­lis­sa, Pate­nie­men seu­ra­kun­ta­ko­ti Ank­ku­ris­sa ja Oulun tuo­mio­kir­kos­sa. Oulun tuo­mio­kir­kos­sa saar­nan pitää piis­pa Juk­ka Kes­ki­ta­lo.

Kii­ras­tors­tai­na mes­su­ja on run­saas­ti päi­vän kris­til­li­sen mer­ki­tyk­sen vuok­si. Kii­ras­tors­tain ilta­mes­su poik­ke­aa mones­ta muus­ta mes­sus­ta sen eri­lai­sen päät­ty­mis­ta­van vuok­si. Oulun tuo­mio­kir­kos­sa mes­sun toi­mit­ta­va Matias Les­ki­nen kuvai­lee tilai­suut­ta vai­kut­ta­vak­si, sil­lä kai­kis­ta kirk­ko­vuo­den mes­suis­ta se sisäl­tää eni­ten symboliikkaa.

– Mes­sun lopus­sa alt­ta­ril­ta vie­dään koris­teet pois ja alt­ta­ri pei­te­tään mus­tal­la lii­nal­la. Kaik­ki kirk­ko­teks­tii­lit vaih­de­taan mus­tiin ja vii­mei­nen vir­si lau­le­taan ilman säes­tys­tä, ker­too Leskinen.

Pää­siäis­vii­kol­la eli hil­jai­sel­la vii­kol­la Oulun kir­kois­sa on har­tauk­sia ja juma­lan­pal­ve­luk­sia jokai­se­na ilta­na. Ne ja muut pää­siäi­sen ajan tilai­suu­det löy­ty­vät Oulun seu­ra­kun­tayh­ty­män verk­ko­si­vuil­ta. Myös usei­ta kii­ras­tors­tain mes­su­ja voi seu­ra­ta ver­kon kautta.