Haa­vees­ta tuli tot­ta: Tom­mi Nurk­ka­la perus­ti kalus­te- ja remonttipalveluyrityksen

Tommi Nurkkala ja Mea-tytär kotona Häyrysenniemessä.Tommi Nurkkala ja Mea-tytär kotona Häyrysenniemessä.

Tom­mi Nurk­ka­la Häy­ry­sen­nie­mes­tä on perus­ta­nut oman yri­tyk­sen, Kalus­te- & Remont­ti­pal­ve­lu Aar­re Oy:n. Hänel­lä oli ollut jo kau­an mie­les­sä ja haa­vee­na oman yri­tyk­sen perus­ta­mi­nen, jos­sa tar­joai­si kalus­tei­ta, nii­den asen­nuk­sia ja moni­puo­li­ses­ti eri­lai­sia kodin remonttitöitä.

Oman yri­tyk­sen perus­ta­mi­sel­le antoi vah­vis­tus­ta yrit­tä­jyy­den ammat­ti­tut­kin­non suo­rit­ta­mi­nen, jos­ta hän val­mis­tuu kevääl­lä. Yri­tyk­sen pal­ve­lui­den mark­ki­noin­ti on jo käyn­nis­sä. Kiin­nos­tus­ta ja tie­dus­te­lu­ja on jo tul­lut ja tilauksiakin.

– Tot­ta kai oman yri­tyk­sen perus­ta­mi­nen jän­nit­tää, mut­ta ala on tut­tu ja mie­lui­nen, joten uskal­sin tart­tua haas­tee­seen, Nurk­ka­la toteaa.

Hänel­lä on raken­nus- ja metal­lia­lal­ta parin­kym­me­nen vuo­den työ­ko­ke­mus, ja remont­te­ja hän on teh­nyt pal­jon. Lou­kat­tu­aan taan­noin jal­kan­sa, toi­pu­mi­sai­ka­na oli sau­maa miet­tiä syväl­li­ses­ti, mitä halu­aa jat­kos­sa työ­rin­ta­mal­la tehdä.

Tom­mi Nurk­ka­la kokee ole­van­sa omal­la alal­laan, sil­lä hän on pie­nes­tä pitäen tykän­nyt kai­ken­lai­sis­ta remont­ti­töis­tä, mis­sä näkee kät­ten­sä jäl­jen. Opas­ta­ja­na ja esi­merk­ki­nä on ollut pap­pa. Aar­re-nimi kul­kee myös suvun mies­ten nimis­sä, niin­pä se pää­tyi myös yri­tyk­sen nimek­si. Yrit­tä­jyys on myös per­he­pii­ris­sä tuttua.

Aar­re Oy:ssä Tom­mi Nurk­ka­la tar­jo­aa keittiö‑, sauna‑, kyl­py­huo­ne- ja mui­ta kodin suu­rem­pia tai pie­nem­piä remont­te­ja ja kun­nos­tus­töi­tä peri­aat­teel­la, että kaik­ki työ hoi­tuu alus­ta lop­puun. Esi­mer­kik­si keit­tiö­re­mon­teis­sa liik­keel­le voi­daan läh­teä suun­nit­te­lus­ta, ede­tä kalus­te­ti­lauk­seen, enti­sen pur­kuun ja uusien kalus­tei­den asentamiseen.

– Usein voi käy­dä myös niin, että kun jota­kin paik­kaa ale­taan remon­toi­da, niin samal­la huo­ma­taan, että jon­kin muun­kin koh­dan voi­si lait­taa samal­la kuntoon.

Myös sisä- ja ulko­maa­lauk­set, lis­toi­tuk­set, lat­tian­vaih­dot, ovien ja ikku­noi­den asen­nuk­set ja teras­sien raken­ta­mi­nen hoi­tu­vat. Asia­kas­kun­ta­na ovat pää­asias­sa koti­ta­lou­det, mut­ta tar­vit­taes­sa myös esi­mer­kik­si taloyhtiöt.

Nurk­ka­la uskoo voi­van­sa kil­pail­la isom­pien ket­ju­fir­mo­jen kans­sa sii­tä ase­tel­mas­ta, että monia väli­por­tai­ta ja teki­jöi­tä eri työ­vai­hei­siin ei tar­vi­ta, vaan kaik­ki hoi­tuu “saman katon alta”.

Kalus­te­myyn­nis­sä ja ‑toi­mi­tuk­sis­sa Nurk­ka­la luot­taa omaan pit­kään koke­muk­seen­sa poh­jau­tuen lapin­lah­te­lai­seen kalus­te­val­mis­ta­jaan Mel­la­no Oy:hyn, joka val­mis­taa ja toi­mit­taa koti­mai­sia laa­duk­kai­ta kiintokalusteita.

Vaik­ka raken­nusa­lal­la ei täl­lä het­kel­lä mene ylei­sen talous­ti­lan­teen takia kovin hyvin ja var­sin­kin uudis­ra­ken­ta­mi­ses­sa on taan­tu­maa, remont­ti­puo­lel­la työ­teh­tä­viä Nurk­ka­la uskoo riit­tä­vän, sil­lä kun­nos­ta­mis­ta kodeis­sa aina tarvitaan.

– Esi­mer­kik­si keit­tiö­re­mon­teis­sa ei ole aina tar­peen uusia kalus­tei­ta run­koa myö­ten, vaan ovien ja taso­jen uusi­mi­nen voi riit­tää ja sil­lä saa myös edul­li­sem­min uut­ta ilmet­tä, Nurk­ka­la vinkkaa.

Kalus­teis­sa nykyi­sin värien käyt­tö on lisän­nyt suo­sio­taan niin, että val­koi­sen sijas­ta vali­taan roh­keam­min eri väre­jä. Puu­pin­nat ja puu­jäl­ji­tel­mät ovat nyt myös kaut­taal­taan sisus­ta­mi­ses­sa suo­sit­tu­ja vaih­toeh­to­ja. Keit­tiön pin­noil­la puu­pin­tai­set lami­naa­tit ovat käyt­töä kes­tä­viä ja help­po pitää puhtaana.

Aar­re Oy:n tuki­koh­ta­na Tom­mi Nurk­ka­la pitää aina­kin alkuun kotia Häy­ry­sen­nie­mes­sä, mis­sä hän on kun­nos­ta­nut per­heel­leen uuden kodin van­hem­mas­ta oma­ko­ti­ta­los­ta. Sisus­tuk­ses­ta löy­tyy keit­tiös­tä tum­man sini­har­maa­ta väri­tys­tä ja puu­pin­to­ja kauttaaltaan.

Yri­tyk­sen perus­ta­mi­seen liit­ty­vät toi­met sujui­vat yllät­tä­vän­kin jou­he­vas­ti. Sii­hen antoi hyvin tie­to­ja ja val­miuk­sia Suo­men Yrit­tä­jä­opis­ton opin­not, jois­sa käy­dään käy­dään läpi eri vai­hei­ta perus­ta­mi­ses­ta mark­ki­noin­tiin ja esi­mer­kik­si hinnoitteluun.

Yri­tyk­sen verk­ko­si­vut (www.aarreoy.com) Nurk­ka­la teki myös itse. Hän on yllät­ty­nyt sii­tä, kuin­ka sitä­kin kaut­ta pal­ve­lu on jo löy­det­ty. Yri­tyk­sen kir­jan­pi­don hän päät­ti antaa suo­siol­la teh­tä­väk­si alan ammat­ti­lai­sel­le, ulko­puo­li­sel­le kirjanpitäjälle.

Nurk­ka­la työs­ken­te­lee yri­tyk­ses­sään aina­kin aluk­si yksin, mut­ta tar­vit­taes­sa on mah­dol­lis­ta pal­ka­ta apu­voi­mia alan ammat­ti­lai­sis­ta tar­peen mukaan ja ehkä omia työn­te­ki­jöi­tä myö­hem­min. Tavoit­tee­na ei ole kui­ten­kaan kas­vat­taa toi­min­taa lii­an suu­rek­si. Asiak­kai­ta hän pal­ve­lee pää­asias­sa Poh­jois-Poh­jan­maan ja Lapin alu­eel­la, mut­ta tar­vit­taes­sa laajemminkin.

– Ihmi­sil­lä on esi­mer­kik­si pal­jon kesä­mök­ke­jä ja sijoi­tusa­sun­to­ja, jot­ka kai­paa­vat kalus­tei­ta, huol­to­töi­tä tai remont­te­ja, ja mök­kien omis­ta­jat saat­ta­vat asua vaik­ka toi­sel­la puo­len Suo­mea, eivät­kä sen takia vält­tä­mät­tä itse pys­ty remont­te­ja tai huol­to­töi­tä toteut­ta­maan. Näis­sä­kin tapauk­sis­sa yri­tyk­sem­me voi auttaa.

TUTUSTU RANTAPOHJAN TILAUSTARJOUKSIIN TÄSTÄ.