Kesäl­lä uimakouluun

Lii­kun­ta­pal­ve­lui­den jär­jes­tä­miin las­ten uima­kou­lui­hin ja mui­hin vesi­lii­kun­ta­kurs­sei­hin ilmoit­tau­tu­mi­nen alkaa kes­ki­viik­ko­na 18. tou­ko­kuu­ta kel­lo 8.00. Kurs­sit pide­tään Oulun uima­hal­lis­sa Rak­si­las­sa sekä Raa­tin uimahallissa.

Tar­jol­la on vesi­leik­ki­kou­lu­ja 3–4‑vuotiaille uima­tai­dot­to­mil­le lap­sil­le ja alkeis­ui­ma­kou­lu­ja 4–6‑vuotiaille. Jat­ko­ui­ma­kou­lu­ja pide­tään 5–12-vuotiaille ikä­ryh­mit­täin ja tek­niik­ka­kurs­se­ja 7–8‑vuotiaille sekä 9–12-vuotiaille.

Uima­hyp­py­kou­lu­ja pide­tään 6–12-vuotiaille, vesi­pal­lo­kurs­se­ja 10–16-vuotiaille. Meren­nei­to­ui­ma­kou­lu­ja jär­jes­te­tään 7–15-vuotiaille ja niis­sä har­joi­tel­laan uin­tia oikean meren­nei­don tavoin. Meren­nei­don pyrs­tön saa lai­naan uima­hal­lil­ta tai voi tuo­da muka­naan myös oman.

Useam­man vuo­den tauon jäl­keen lii­kun­ta­pal­ve­lut jär­jes­tää vesi­pe­las­tus­kurs­sin 4.–6. luok­kai­sil­le. Kurs­si pide­tään Oulun uima­hal­lil­la Rak­si­las­sa 6.–10.6. klo 10–14.

Tänä kesä­nä jär­jes­te­tään uutuu­te­na myös eri­tyis­las­ten uima­kou­lu­ja, jot­ka on tar­koi­tet­tu ala­kou­lui­käi­sil­le eri­tyis­tä tukea tar­vit­se­vil­le lapsille.

Lisä­tie­toa ryh­mis­tä löy­tyy Oulun kau­pun­gin net­ti­si­vuil­ta. Ilmoit­tau­tu­mi­nen teh­dään säh­köi­ses­ti osoit­tees­sa www.kuntapalvelut.fi/oulu/.

Tutus­tu Ran­ta­poh­jan tilaus­tar­jouk­siin täs­tä.