Kerä­tään vaat­tei­ta ja fris­bee­gol­fa­taan

Ran­ta­poh­jas­ta 5.11.1981

Erääl­lä pik­ku­po­jal­la puto­si ratas leik­ki­au­tos­ta. Poi­ka kiro­si kovas­ti, jol­loin äiti sanoi:

– Kuin­ka sinä nyt noin rumas­ti sanoit. Et kait sinä ole kuul­lut isän­kään kiroa­van tuol­la taval­la.

– En ole kuul­lut, mut­ta eihän sil­lä ole­kaan pudon­nut autos­ta koko ratas­ta pois, vas­ta­si poi­ka.

A.K. Hau­ki­pu­das

Ja sit­ten tähän päi­vään:

Pit­kä ura ympä­ris­tö­alal­la.

Iis­sä 80-luvul­ta läh­tien ympä­ris­tön­suo­je­lu­vi­ran­omai­sen teh­tä­viä hoi­ta­nut ympä­ris­tö­tar­kas­ta­ja Rai­mo Suo­me­la jäi eläk­keel­le 1.8. Vuo­des­ta 2006 alkaen Iin kun­nal­li­sen ympä­ris­tön­suo­je­lu­vi­ran­omai­sen pal­ve­lut on jär­jes­tä­nyt Pudas­jär­ven kau­pun­gin alai­suu­des­sa toi­mi­va Oulun­kaa­ren ympä­ris­tö­pal­ve­lut. Työ­nan­ta­ja jär­jes­ti läk­siäis­ti­lai­suu­den 25.9 Vil­la Kaup­pi­las­sa. Juh­las­sa yhteis­työn vai­hei­ta muis­te­li muun muas­sa ympä­ris­tö­lau­ta­kun­nan edus­ta­ja Eero Ala­raa­sak­ka.

Ympä­ris­tö­tar­kas­ta­ja Rai­mo Suo­me­lan (oik.) läk­siäi­sis­sä puhui ympö­ris­tö­lau­ta­kun­nan edus­ta­jan Eero Ala­raa­sak­ka

Oulun­kaa­ren ympä­ris­tö­pal­ve­lut tuot­ta­vat ympä­ris­tön­suo­je­lun viran­omais­pal­ve­lut Iin ja Uta­jär­ven kun­tiin sekä Pu­dasjärven kau­pun­kiin.

Bit­ti­po­lii­sit Kii­min­gis­tä mat­kal­la koh­ti finaa­lia.

Kii­min­gin Joki­ran­nan ja Kii­min­ki­joen kou­lun oppi­lais­ta koos­tu­va kol­mi­hen­ki­nen Bit­ti­po­lii­sit-jouk­kue kil­pai­lee Ylen Robo­mes­ta­rit 2020 kil­pai­lun semi­fi­naa­lis­sa. Jän­nit­tä­vä kisa­jak­so näh­dään TV2:ssa sun­nun­tai­na 4.10. Robo­mes­ta­reis­sa lap­set ja nuo­ret kisaa­vat moni­puo­lis­ten robo­tiik­ka- ja ohjel­moin­ti­haas­tei­den paris­sa.

Vaat­tei­ta asunn­ot­to­mil­le.

Hau­ki­pu­taan Län­si­tuu­len kou­lun Gut­sy go -ryh­mä tem­pai­si asunn­ot­to­mien hyväk­si. Vaat­tei­den kier­rä­tys­ta­pah­tu­ma jär­jes­tet­tiin eilen Hau­ki­pu­taan SEO:lla. Muka­na kam­pan­jas­sa on myös Hau­ki­pu­taan seu­ra­kun­ta. Lah­joi­tuk­se­na ote­taan vas­taan puh­tai­ta ja ehjiä nais­ten ja mies­ten vaat­tei­ta, jot­ka Kel­lon asu­kas­tu­pa toi­mit­taa edel­leen jaet­ta­vak­si asunn­ot­to­mil­le.

Asunn­ot­to­mien yötä vie­te­tään 17.10. YK:n köy­hien ja syr­jäy­ty­mi­sen vas­tai­se­na päi­vä­nä. Vuo­den tee­ma­na on Oma koti hur­jan kal­lis.

Kes­kus­tel­laan kir­jas­ta yhdes­sä.

Luku­pii­ri aloit­taa jäl­leen 19.10. Hau­ki­pu­taan seu­ra­kun­ta­kes­kuk­ses­sa Poi­jus­sa kel­lo 17–19. Ensim­mäi­sel­lä ker­ral­la luku­lis­tal­la on Lin­da Ols­so­nin Autio Ran­ta. Luku­pii­ri kokoon­tuu maa­nan­tai­sin ker­ran kuu­kau­des­sa kes­kus­te­le­maan lue­tus­ta kir­jas­ta.

Fris­bee­gol­faa­maan kir­jas­ton kaut­ta.

Hau­ki­pu­taan, Kel­lon ja Kii­min­gin kir­jas­tois­ta voi lai­na­ta fris­bee­golf­kiek­ko­set­te­jä. Yhteen fris­bee­golf­kiek­ko­set­tiin kuu­luu kol­me kiek­koa ja lauk­ku. Setin lai­na-aika on kak­si viik­koa. Setit tulee palaut­taa samaan kir­jas­toon kuin mis­tä ne on lai­nat­tu. Kiek­ko­jen lai­naus on toteu­tet­tu yhteis­työs­sä Oulun Lii­kun­ta­pal­ve­lui­den kans­sa.

Hau­ki­pu­taan, Kel­lon ja Kii­min­gin kir­jas­tois­ta voi lai­na­ta fris­bee­golf­kiek­ko­set­te­jä.

Tukai­nen radios­sa.

Hau­ki­pu­taa­lais­ta psy­ko­lo­gi Jus­si Tukiais­ta kuul­laan lau­an­tai­aa­mu­na radios­sa. Kuusi kuvaa -ohjel­mas­sa lau­an­tai­na Yle Radio 1:ssä kel­lo 8.05 puhu­taan Egyp­tin-tun­ti­ja Tukai­sen elä­mäs­tä. Ohjel­ma on teh­ty Kiim­kin­ki­jo­ki­var­res­sa kos­ken pau­ha­tes­sa taus­tal­la.

Liik­keel­le lii­kun­ta­pas­sil­la.

Oulun kau­pun­ki tar­jo­aa oulu­lai­sil­le työt­tö­mil­le työn­ha­ki­joil­le lii­kun­ta­pas­sit, joil­la he voi­vat käy­dä mak­sut­ta uimas­sa, kun­to­sa­lil­la tai pelaa­mas­sa sul­ka­pal­loa kau­pun­gin lii­kun­ta­pai­kois­sa. Lii­kun­ta­pas­si on voi­mas­sa 19.10.–31.12.2020 ja se oikeut­taa yhteen mak­sut­to­maan käyn­ti­ker­taan kol­me­na arki­päi­vä­nä vii­kos­sa (ma–pe) kel­lo 15 asti. Pas­si käy Rak­si­lan, Raa­tin ja Vesi-Jatu­lin uima­hal­leis­sa sekä Rak­si­lan, Raa­tin, Lin­nan­maan, Oulun urhei­lu­ta­lon, Oulu­hal­lin, Jatu­lin lii­kun­ta­kes­kuk­sen, Oulun­sa­lon lii­kun­ta­kes­kuk­sen, Yli­kii­min­gin ja Yli-Iin Vorel­lin kun­to- ja lii­kun­ta­sa­leis­sa.

Lii­kun­ta­pas­sin voi hakea hen­ki­löl­li­syys­to­dis­tus­ta vas­taan maa­nan­tais­ta kes­ki­viik­koon 12.–14.10 kel­lo 9–16 Busi­ness­A­se­mal­ta osoit­tees­ta Hal­li­tus­ka­tu 36 B. Tors­tais­ta 15.10. alkaen lii­kun­ta­pas­sin voi nou­taa Poh­jois-Poh­jan­maan TE-toi­mis­ton Oulun asioin­ti­pai­kas­ta (Uusi­ka­tu 52, 1. ker­ros) arki­sin kel­lo 9–16. Pas­sin haki­jan tulee olla TE-toi­mis­toon rekis­te­röi­ty­nyt oulu­lai­nen työ­tön työn­ha­ki­ja.