Pää­tök­sen­te­koon Iin lii­ken­ne­va­lois­ta ei lii­ty mitään hämä­rä­pe­räis­tä

Olen seu­ran­nut val­tuu­tet­tu Pent­ti Joke­lan ja Aini Aution näke­myk­siä iiläi­ses­tä kun­ta­pää­tök­sen­teos­ta ja haluan joil­tain osin sel­ven­tää käy­tyä kes­kus­te­lua muun muas­sa lii­ken­ne­va­lois­ta. Ensim­mäi­ses­sä talous­ar­vio­ko­kouk­ses­sa, jos­sa lii­ken­ne­va­lo­han­ket­ta käsi­tel­tiin esit­te­li­jä ei ollut mie­les­tä­ni tar­peek­si huo­lel­la val­mis­tel­lut asi­aa. Lisäk­si osa val­tuu­te­tuis­ta loi eri­lai­sia “har­ha­ku­via” hank­keen nega­tii­vi­sis­ta vai­ku­tuk­sis­ta. Vaa­ti vuo­den ver­ran uudel­leen “jump­paus­ta”, että saa­tiin uuteen pää­tök­sen­te­koon kaik­ki tar­vit­ta­va oleel­li­nen…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus