Päät­tä­jäl­tä: Hau­ki­pu­taan­kin pal­ve­lut tur­va­taan kas­vul­la

Syk­sy on meil­le kun­ta­päät­tä­jil­le poik­keuk­sel­li­sen mie­len­kiin­tois­ta aikaa. Se on nimit­täin vuo­den­ai­ka, jol­loin käy­täm­me meil­le luo­tet­tua val­taa päät­tää koti­kau­pun­kim­me talou­des­ta. Talous­ar­vios­sa teem­me valin­to­ja sii­tä, mihin yhtei­set veroeu­rom­me käy­te­tään.

Oulun kau­pun­gin talous on ollut epä­ta­sa­pai­nos­sa jo vuo­si­kau­det. Kiris­ty­vä talous lait­taa miet­ti­mään iso­ja kysy­myk­siä. Miten sai­sim­me veroeu­ro­ja sääs­ty­mään – hei­ken­tä­mät­tä pal­ve­lui­den laa­tua? Miten sai­sim­me lisää veroeu­ro­ja – nos­ta­mat­ta kui­ten­kaan vero­pro­sent­te­ja? Miten kyke­nem­me kan­ta­maan kau­pun­gin vuo­sia kas­va­neen vel­ka­taa­kan – luo­pu­mat­ta elin­voi­maa vah­vis­ta­vis­ta inves­toin­neis­ta?

Sääs­tö­jä on löy­dyt­tä­vä, eikä mak­su­jen koro­tuk­sil­ta­kaan voi­da ehkä vält­tyä. Raken­teel­li­set uudis­tuk­set tule­vat värit­tä­mään syk­syn talous­kes­kus­te­lua. Kun­ta­ve­ron eli työn vero­tuk­sen kiris­tä­mi­sen on olta­va aivan vii­me­si­jai­nen kei­no lait­taa talous tasa­pai­noon. Ahke­ruu­des­ta ei ole syy­tä ran­kais­ta yhtään nykyis­tä enem­pää.

Nii­lo Hei­no­nen (kok.), kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu, yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­nan jäsen

Tiu­kas­ta talous­ti­lan­tees­ta huo­li­mat­ta mei­dän on kyet­tä­vä panos­ta­maan tule­vai­suu­teen eli kau­pun­gin kas­vuun. Sii­hen, että yhä useam­pi löy­täi­si­vät kodin Oulus­ta. Kau­pun­gin kas­va­va asu­kas­mää­rä nimit­täin mah­dol­lis­taa pal­ve­lu­jen tur­vaa­mi­sen.

Olen itse kas­va­nut ja käy­nyt kou­lu­ni Hau­ki­pu­taal­la. Tie­dän, että sil­lä on erin­omai­set edel­ly­tyk­set kas­vaa ja kehit­tyä. Erin­omai­set jul­ki­set pal­ve­lut, kuten oma uima­hal­li, hyvin­voin­ti­kes­kus, kir­jas­to, lois­ta­va lukio, perus­kou­lut ja päi­vä­ko­dit teke­vät Hau­ki­pu­taas­ta erit­täin hou­kut­te­le­van asui­na­lu­een. Toi­mi­vat lii­ken­neyh­tey­det, ulkoi­lu­rei­tit tai luon­non lähei­syys ovat vah­vo­ja veto­voi­ma­te­ki­jöi­tä.

Hau­ki­pu­taan, kuten koko kau­pun­gin, pal­ve­lut tur­va­taan, kun nii­tä on käyt­tä­mäs­sä riit­tä­vä mää­rä kun­ta­lai­sia. Mei­dän päät­tä­jien teh­tä­vä­nä on huo­leh­tia sii­tä, että kaa­voi­tuk­sel­la ja asun­to­tuo­tan­nol­la pidäm­me myös entis­ten kun­ta­kes­kus­ten kehi­tyk­ses­tä huol­ta. Näin ne voi­vat tar­jo­ta kodin yhä useam­mal­le per­heel­le – ja pal­ve­lui­ta meil­le kai­kil­le.

Nii­lo Hei­no­nen (kok.), kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu, yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­nan jäsen