Keis­kan kou­lu lak­kau­te­taan. Tak­ku­ran­nan, Tirin­ky­län ja Yli­ky­län kou­lu­jen oppi­las­mää­rät rat­kai­se­vat kou­lu­jen jatkon

Jukka Huotari (ps.) teki kouluja koskevia muutosesityksiä, mutta ne hävisivät äänestyksissä.

Oulun kau­pun­gin­val­tuus­to päät­ti myö­hään maa­nan­tai-ilta­na, että Keis­kan kou­lun ope­tus­ti­lois­ta luo­vu­taan ja Keis­kan kou­lun oppi­laat aloit­ta­vat syk­syl­lä 2025 kou­lun Hau­ki­pu­taan kou­lus­sa. Pää­tös syn­tyi äänin 52–10. Nel­jä val­tuu­tet­tua äänes­ti tyh­jää ja pois­sa oli yksi valtuutettu.

Pää­tök­sek­si tuli näin kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen esi­tys Hau­ki­pu­taan pal­ve­lu­ver­kos­ta. Kokouk­ses­sa Juk­ka Huo­ta­ri (ps.) teki vas­tae­si­tyk­sen, että Keis­kan kou­lun toi­min­ta voi jat­kua, mikä­li oppi­las­mää­rä ei las­ke 25 pro­sen­til­la sii­tä, mitä se on  syys­kuus­sa 2023.

Tak­ku­ran­nan kou­lun osal­ta pää­tök­sek­si tuli, että kou­lun toi­min­ta voi jat­kua, jos oppi­las­mää­rä ei las­ke 20 pro­sen­til­la syk­syn 2023 tilan­tee­seen ver­rat­tu­na. Kou­lun lak­kau­tues­sa oppi­laat siir­ty­vät Kel­lon kou­luun, mikä­li mah­tu­vat sinne.

Pää­tök­sek­si tuli kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen esi­tys äänin 55–10, yksi tyh­jää ja yksi pois­sa. Juk­ka Huo­ta­rin vas­tae­si­tys hävi­si äänes­tyk­ses­sä. Sen mukaan Tak­ku­ran­nan kou­lul­le sal­lit­tai­siin jat­ko, mikä­li oppi­las­mää­rä säi­lyi­si kou­lul­la vähin­tään 60:ssa.

Tirin­ky­län ja Yli­ky­län kou­lu­jen osal­ta pää­tök­sek­si tuli kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen esi­tys äänin 54–10, kak­si tyh­jää ja yksi pois­sa. Tirin­ky­län kou­lu­yk­sik­kö jat­kaa, jos oppi­las­mää­rä ei las­ke syys­kuun 2023 oppi­las­mää­räs­tä 20 pro­sent­tia.  Kou­lu­yk­si­kön lak­kau­tues­sa oppi­laaat siir­ty­vät Ala­ky­län kou­luun, mikä­li oppi­laat sin­ne mahtuvat.

Yli­ky­län kou­lu­yk­sik­kö voi nii­ni­kään jat­kaa, mikä­li oppis­la­mää­rä ei vähe­ne ensi syk­syn tilan­tees­ta 20 pro­sen­til­la. Mikä­li kou­lu­yk­sik­kö lak­kaa, oppi­laat siir­ty­vät Hut­tu­ky­län tai Kii­min­ki­joen kou­lui­hin, mikä­li niis­sä on tilaa. Tirin­ky­län ja Yli­ky­län kou­lu­yk­si­köis­tä luo­vut­tai­siin oppi­las­mää­rän las­kies­sa vuon­na 2027.

Juk­ka Huo­ta­rin vas­tae­si­tys oli, että Tirin­ky­län kou­lu voi jat­kaa, mikä­li kou­lun oppi­las­mää­rä on vähin­tään 60 ja Yli­ky­län kou­lun oppi­las­mää­rä vähin­tään 35.

Myös muut Oulun alu­een pie­niä kou­lu­ja kos­ke­vat pää­tök­set hyväk­syt­tiin äänes­tys­ten jäl­keen kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen esi­tys­ten mukaan. Rat­kai­su­ja perus­tel­tiin oppi­las­mää­rien vähe­ne­mi­sel­lä ja Oulun alu­een koko kou­lu­ver­kon tarkastelulla.

Pal­ve­lu­verk­ko­ja kos­ke­vas­sa kes­kus­te­lus­sa käy­tet­tiin neli­sen­kym­men­tä puheen­vuo­roa. Val­tuus­ton kokous alkoi kel­lo 17 ja ensim­mäi­nen kou­lu­pää­tös syn­tyi vähän ennen ennen kel­lo 22:ta. Pie­nen kou­lu­jen koh­ta­los­ta käy­tiin kii­vas­ta­kin kes­kus­te­lua puo­les­ta ja vas­taan. Val­tuus­ton kokouk­sen alus­sa oli asia­lis­tal­la ennen pal­ve­lu­verk­koa nel­jä muu­ta asiaa.

Ennen kokous­ta val­tuus­to sai pien­ten kou­lu­jen säi­ly­mis­tä puo­lus­ta­van adres­sin, jos­sa on yli 2500 alle­kir­joi­tus­ta. Ylei­sö­leh­te­reil­lä oli kuun­te­le­mas­sa pää­tök­sen­te­koa myös per­hei­tä ja lap­sia. Ver­kon väli­tyk­sel­lä kokous­ta seu­ra­si noin sata katsojaa.