Keis­kan kou­lu lak­kau­te­taan syk­syl­lä 2025. Oppi­las­mää­rä rat­kai­see­Tak­ku­ran­nan, Tirin­ky­län ja Yli­ky­län kou­lu­jen jatkon

Jukka Huotari (ps.) teki muutosesityksiä koulujen säilyttämisen puolesta, mutta ne hävisivät äänestyksissä. Kuva Oulun kaupungin videotallenteesta.Jukka Huotari (ps.) teki muutosesityksiä koulujen säilyttämisen puolesta. Kuva kaupungin tallenteesta.

Pit­kään vään­net­ty pää­tös Oulun kau­pun­gin pal­ve­lu­ver­kos­ta teh­tiin Oulun kau­pun­gin­val­tuus­tos­sa maa­nan­tai-ilta­na. Mara­ton­ko­kouk­sen sal­do­na oli nel­jän pie­nen kou­lun, Hau­ki­pu­taan Keis­kan, Kui­va­so­jan, Läm­sän­jär­ven ja San­gin­suun yksi­köi­den lakkauttaminen.

Kel­lon Tak­ku­ran­nan, Tirin­ky­län ja Yli­ky­län kou­lut saa­vat jat­kaa, mikä­li oppi­las­mää­rät niis­sä eivät las­ke tämän vuo­den syys­kuun opi­las­mää­rään näh­den 20 pro­sen­til­la. Kou­lu­ja uhkaa lauk­kaut­ta­mi­nen lähi­vuo­si­na, mikä­li oppi­las­mää­rä vähe­nee tätä enem­män. Oulun Pik­ka­ra­lan kou­lun säi­ly­mi­sen ehto­na on vähin­tään 20 oppilasta.

Val­tuus­to hyväk­syi kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen esi­tyk­set kou­lu­jen lak­kaut­ta­mi­sis­ta äänes­tys­ten jäl­keen sel­keäl­lä ään­ten enem­mis­töl­lä. Perus­suo­ma­lai­set teki­vät kaik­kiin koh­tiin muu­tos­esi­tyk­siä, mut­ta ne hävi­si­vät äänestyksissä.

Kou­lu­ver­kos­ta kes­kus­tel­tiin usei­ta tun­te­ja ja puheen­vuo­ro­ja käy­tet­tiin kym­me­niä. Kes­kus­te­lu kävi välil­lä kuu­ma­na­kin. Kou­lu­jen lak­kaut­ta­mi­sia perus­tel­tiin sääs­tö­syis­tä ja eten­kin oppi­las­mää­rien rajul­la las­kul­la lähi­vuo­si­na, jol­loin on jär­ke­vää sääs­tää sei­nis­tä ja sat­sa­ta ope­tuk­seen. Pää­tök­siä perus­tel­tiin myös eri puo­luei­den ryh­mis­sä syn­ty­nee­nä kompromissiratkaisuna.

Kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen puheen­joh­ta­ja Mir­ja Veh­ka­pe­rä vakuut­ti, että teh­dyis­tä pää­tök­sis­tä huo­li­mat­ta Oulu on edel­leen vah­va kou­lu­kau­pun­ki, jos­sa on jat­kos­sa­kin monen­ko­koi­sia 21–1500 oppi­laan kou­lu­ja. Suu­rin kou­lu­yk­sik­kö on Ritaharjussa.

Pien­ten kou­lu­jen säi­lyt­tä­mi­sen puo­les­ta puhut­tiin myös pon­nek­kaas­ti ja vedot­tiin pien­ten kou­lu­jen mer­ki­tyk­seen tur­val­li­si­na lähi­kou­lui­na. Kou­lut ovat myös yhtei­söl­li­siä kylien sydä­miä. Monet kou­lu­jen lak­kaut­ta­mi­sen puo­les­ta äänes­tä­neet val­tuu­te­tut myön­si­vät pien­ten kou­lu­jen mer­ki­tyk­sen ja tär­key­den. Kokous­ta oli seu­raa­mas­sa ylei­söä ja muka­na myös lap­si­per­hei­tä. Ver­kon väli­tyk­sel­lä seu­raa­jia oli noin sata. Pää­tök­set herät­ti­vät pet­ty­mys­tä ja kysy­myk­siä sii­tä, saa­vu­te­taan­ko todel­la sääs­tö­jä ja onko etusi­jal­la lap­sen etu.

Kii­vas­ta­kin kes­kus­te­lua val­tuu­tet­tu­jen kes­ken käy­tiin ver­tail­taes­sa iso­ja ja pie­niä kou­lu­ja oppi­mi­sym­pä­ris­töi­nä ja tur­val­li­suu­den kan­nal­ta. Eten­kin Mer­ja Rasin­kan­gas (ps.) oli huo­lis­saan iso­jen kou­lu­yk­si­köi­den ongelmista.

Sami Pik­kua­ho (kok.) sanoi, että kou­lu­verk­koa on pitä­nyt tar­kas­tel­la koko­nai­suu­te­na. Kos­kaan aiem­min val­tuu­te­tut eivät ole saa­neet mis­tään muus­ta yhtä pal­jon taus­ta­tie­to­ja, infor­maa­tio­ta ja yhtey­den­ot­to­ja kuin kouluasiasta.

Keis­kan kou­lun ope­tus­ti­lois­ta val­tuus­to päät­ti luo­pua äänin 52–10. Nel­jä äänes­ti tyh­jää ja pois­sa oli yksi val­tuu­tet­tu. Keis­kan kou­lun oppi­laat aloit­ta­vat syk­syl­lä 2025 kou­lun Hau­ki­pu­taan koulussa.

Juk­ka Huo­ta­ri (ps.) teki vas­tae­si­tyk­sen, että Keis­kan kou­lun toi­min­ta voi jat­kua, mikä­li oppi­las­mää­rä ei las­ke 25 pro­sen­til­la, mut­ta esi­tys hävi­si äänestyksessä.

Tak­ku­ran­nan kou­lun osal­ta val­tuus­to päät­ti, että kou­lu voi jat­kaa, mikä­li oppi­las­mää­rä ei las­ke 20 pro­sen­til­la syk­syn 2023 tilan­tee­seen ver­rat­tu­na. Mikä­li kou­lu lak­kau­te­taan, oppi­laat siir­ty­vät Kel­lon kou­luun, mikä­li mah­tu­vat sin­ne. Pää­tös syn­tyi äänin 55–10, yksi tyh­jää ja yksi pois­sa. Juk­ka Huo­ta­rin vas­tae­si­tys oli, että Tak­ku­ran­nan kou­lu voi jat­kaa, mikä­li oppi­las­mää­rä säi­lyy vähin­tään 60:ssa.

Tirin­ky­län ja Yli­ky­län kou­lu­jen osal­ta val­tuus­to hyväk­syi kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen esi­tyk­sen äänin 54–10, kak­si tyh­jää ja yksi pois­sa. Tirin­ky­län kou­lu­yk­sik­kö saa jat­kaa, jos oppi­las­mää­rä ei las­ke syys­kuun 2023 oppi­las­mää­rään näh­den 20 pro­sen­til­la. Kou­lu­yk­si­kön lak­kau­tues­sa oppi­laat siir­ty­vät Ala­ky­län kou­luun, mikä­li oppi­laat sin­ne mahtuvat.

Yli­ky­län kou­lu­yk­sik­kö voi nii­ni­kään jat­kaa, mikä­li oppis­la­mää­rä ei vähe­ne. Kou­lun lak­kau­tues­sa oppi­laat siir­tyi­si­vät Hut­tu­ky­län tai Kii­min­ki­joen kou­lui­hin, mikä­li niis­sä on tilaa. Juk­ka Huo­ta­rin vas­tae­si­tys oli, että Tirin­ky­län kou­lu voi jat­kaa, mikä­li kou­lun oppi­las­mää­rä on vähin­tään 60 ja Yli­ky­län kou­lun oppi­las­mää­rä vähin­tään 35.

Myös muut Oulun alu­een pie­niä kou­lu­ja kos­ke­vat pää­tök­set hyväk­syt­tiin äänes­tys­ten jäl­keen. Kou­lu­jen lak­kaut­ta­mi­sia vas­tus­ti­vat sel­keim­min perus­suo­ma­lais­ten val­tuu­te­tut. Kaik­kien puo­luei­den val­tuu­te­tut äänes­ti­vät lähes yhte­nä rin­ta­ma­na kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen esi­tyk­sen puo­les­ta. Kokoo­mus oli kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen esi­tys­ten taka­na Lyly Raja­laa lukuu­not­ta­mat­ta, joka ei kan­nat­ta­nut pien­ten kou­lu­jen lak­kaut­ta­mis­ta ja äänes­ti jokai­ses­sa koh­das­sa vas­tae­si­tyk­sen puo­les­ta. Juha Hän­ni­nen (kok.) äänes­ti San­gin­suun yksi­kön säi­lyt­tä­mi­sen puo­les­ta, mut­ta kan­nat­ti mui­den lakkauttamista.

Myös SDP:n val­tuu­te­tut kan­nat­ti­vat kou­lu­verk­koe­si­tys­tä Kaa­ri­na Tor­roa lukuu­not­ta­mat­ta, joka äänes­ti Keis­kan jat­ku­mi­sen puo­les­ta. Kes­kus­tan val­tuu­te­tuis­ta muun muas­sa Sir­pa Tik­ka­la äänes­ti San­gin­suun kou­lun puo­les­ta ja äänes­ti Keis­kan koh­dal­la tyhjää.

Sivis­tys- ja kult­tuu­ri­joh­ta­ja Mika Pent­ti­lä ker­toi, että pal­ve­lu­verk­ko­pää­tös­ten täy­tän­töön­pa­no edel­lyt­tää jat­kos­sa vie­lä tapaus­koh­tai­sen tar­kas­te­lun ja lautakuntakäsittelyn.