“Vai­keis­ta­kin pää­tök­sis­tä huo­li­mat­ta tär­kein­tä ovat ihmi­set ja palvelut”

60 vuotta tänään 22.6. täyttävä Kaarina Torro työskentelee mieluisalla alalla kirjastovirkailijana ja toimipisteenä on myös kotikylän Martinniemen kirjasto. Yhteisten asioiden hoitaminen kunnallisissa luottamustehtävissä on myös sydäntä lähellä. Mukana niissä hän on ollut jo yli kolme vuosikymmentä.60 vuotta tänään 22.6. täyttävä Kaarina Torro työskentelee mieluisalla alalla kirjastovirkailijana ja toimipisteenä on myös kotikylän Martinniemen kirjasto. Yhteisten asioiden hoitaminen kunnallisissa luottamustehtävissä on myös sydäntä lähellä. Mukana niissä hän on ollut jo yli kolme vuosikymmentä.

– Pää­tök­sen­te­ko oli­si­kin help­poa, jos voi­si teh­dä pää­tök­set yksin. Kun­nal­lis­ten luot­ta­mus­teh­tä­vien hoi­ta­mi­nen vaa­tii kui­ten­kin yhteis­työ­tä ja kom­pro­mis­sien teke­mis­tä, ja enem­mis­tön tah­don mukaan men­nään eteen­päin, tote­aa Oulun kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu Kaa­ri­na Tor­ro Martinniemestä.

– Itse koen tär­keäk­si, että teen kai­ken voi­ta­va­ni sen eteen, että pää­tös oli­si oikea, oman arvo­maa­il­ma­ni mukai­nen ja voin nuk­kua sen jäl­keen hyväl­lä omal­la­tun­nol­la, sanoo tänään 60 vuot­ta täyt­tä­vä Tor­ro. Hän on toi­mi­nut 31 vuot­ta aluk­si Hau­ki­pu­taan kun­nan ja nykyi­sin Oulun kau­pun­gin luot­ta­mus­teh­tä­vis­sä SDP:n edustajana.

Vii­mei­sin vai­kea pää­tet­tä­vä asia Oulus­sa oli kou­lu­verk­ko, jos­ta teh­tiin rat­kai­su maa­nan­tai­na muun muas­sa Keis­kan kou­lun osal­ta. Sel­väl­lä val­tuus­ton ään­ten enem­mis­töl­lä kou­lu lak­kau­te­taan syk­syl­lä 2025. Kaa­ri­na Tor­ro äänes­ti vas­toin kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen esi­tys­tä ja toi­sin kuin oman ryh­män­sä edus­ta­jat Keis­kan kou­lun jat­ku­mi­sen puolesta.

Tor­ron mie­les­tä oli­si ollut oikeu­den­mu­kais­ta, että myös Keis­kal­le oli­si annet­tu oppi­las­mää­rään perus­tu­va jat­kon mah­dol­li­suus, kuten muu­ta­mal­le muul­le­kin kou­lul­le. Alun­pe­rin­kin kou­lu­pää­tök­siä oltai­siin voi­tu lykä­tä vuo­teen 2027, kun näh­täi­siin oppi­las­mää­rien kehitys. 

– Mil­tä tämä pien­ten kou­lu­jen lak­kaut­ta­mi­nen näyt­tää Oulus­sa, joka omaa kult­tuu­ri­pää­kau­pun­gin ja Unice­fin lap­siys­tä­väl­li­sen kau­pun­gin sta­tuk­set? hän kysyy.

Sel­vi­tyk­sis­sä on todet­tu, että Hau­ki­pu­taal­la ei ole tar­peen vaa­ties­sa väis­tö­ti­lo­ja. Eikö juu­ri Keis­kaa voi­tai­si käyt­tää tar­peen vaa­ties­sa väistötilanakin?

– Tär­kein­tä päät­tä­jä­nä minul­le ovat ihmi­set ja pal­ve­lut, vaik­ka jos­kus saat­taa näyt­tää ihan muul­ta. Kau­pun­gin tär­kein teh­tä­vä on tuot­taa riit­tä­vät perus­pal­ve­lut asuk­kail­le niin, että ne ovat myös mah­dol­li­sim­man hyvin saa­vu­tet­ta­vis­sa. Kai­ken ei pidä olla kes­ki­tet­tyä eikä suurta.

Päät­tä­jil­tä edel­ly­te­tään ava­ra­kat­sei­suut­ta, laa­jan koko­nai­suu­den hal­lin­taa ja näke­mis­tä myös pitem­mäl­le tule­vaan. Sel­vää on, että vai­kei­ta­kin pää­tök­siä pitää pys­tyä tekemään.

– Kylä­po­li­ti­koin­ti tuo­mi­taan, mut­ta emme­kö me val­tuu­te­tut ole myös puo­lus­ta­mas­sa omien aluei­dem­me asuk­kai­ta ja aja­mas­sa äänes­tä­jil­lem­me lupaa­mia asioi­ta, poh­tii Torro. 

Ehdo­ton­ta puo­lue­ku­ria Tor­ro ei näe hyvä­nä asia­na. Omas­sa ryh­mäs­sä pääs­tään usein­mi­ten yhtei­seen näke­myk­seen, joka nojaa myös puo­lu­een arvomaailmaan.

– Jokai­sel­la val­tuu­te­tul­la on mie­les­tä­ni oikeus tuo­da oma näke­myk­sen­sä esil­le, vaik­ka vas­ta val­tuus­ton kokouksessa.

Ylei­ses­ti hän toi­voo, että Oulun päät­tä­jät näki­si­vät parem­min kau­pun­gin ydin­kes­kus­taa laa­jem­mal­le alu­eel­le. Hau­ki­pu­taal­la tosin pal­ve­lu­ta­so on var­sin hyvä, kun ver­ra­taan tilan­net­ta esi­mer­kik­si Yli-Iis­sä ja Ylikiimingissä.

– Unoh­ta­mat­ta minul­le niin tär­ke­ää koti­ky­lää­ni Mar­tin­nie­meä ja sen rikas­ta kylähistoriaa.

Oulun kau­pun­gin tule­vai­suu­den Tor­ro näkee hyvä­nä. Oulul­la on nos­tet­ta ja pal­jon mah­dol­li­suuk­sia, sil­lä monia elin­voi­maa paran­ta­via hank­kei­ta on nyt saa­tu jalal­le. Joi­den­kin hank­kei­den vii­väs­ty­mi­nen ei ole vain kau­pun­gin toi­mis­ta kiin­ni. Lisäk­si vali­tuk­set, joi­den teke­mi­seen on toki oikeus, voi­vat omal­ta osal­taan vii­väs­tyt­tää hankkeita.

– Toi­voi­sin Oulul­ta enem­män roh­keut­ta ja tah­toa nos­taa esil­le alu­eem­me vah­vuuk­sia ja ideoi­ta omis­ta läh­tö­koh­dis­tam­me, eikä mat­ki­mal­la ja ver­taa­mal­la mitä muu­al­la on teh­ty. Meil­lä tääl­lä on upea luon­to, vesis­tö­jä ja puh­das­ta ilmaa. Esi­mer­kik­si Koi­te­li ja Kie­rik­ki tar­jo­vat hie­no­ja mahdollisuuksia.

Tule­vai­suu­des­sa digi­taa­lis­ten ja liik­ku­vien pal­ve­lui­den kehit­tä­mi­nen on Oulus­sa­kin mer­kit­tä­väs­sä roo­lis­sa. Kir­jas­to­vir­kai­li­ja­na työs­ken­te­le­vä Tor­ro tote­aa, että kir­jas­to on ollut edel­lä­kä­vi­jä näi­den pal­ve­lui­den käyt­töö­no­tos­sa, vaik­ka alus­sa oli suu­ria epäi­ly­jä ja oma­toi­mi­kir­jas­ton käyt­töö­no­tos­sa ongel­mia­kin. Edel­leen myös jouk­ko­lii­ken­teen kehit­tä­mi­nen on tär­ke­ää ja sii­hen pitää löy­tyä resursseja.

Vii­mek­si hyvin­voin­ti­lau­ta­kun­nas­sa toi­mi­nut Tor­ro on aloit­ta­nut uute­na jäse­ne­nä Busi­nes­sOu­lu ‑lii­ke­lai­tok­sen joh­to­kun­nas­sa sote-pal­ve­lu­jen siir­ryt­tyä Poh­teel­le. Busi­nes­sOu­lun teh­tä­vä on edis­tää kau­pun­gin elin­voi­maa luo­mal­la menes­ty­mi­sen mah­dol­li­suuk­sia alu­eel­le, asuk­kail­le ja yrityksille. 

– Olen pereh­ty­mäs­sä innol­la uuteen. Suu­ri muu­tos tulee ole­maan esi­mer­kik­si TE-pal­ve­lui­den siir­ty­mi­nen kau­pun­gil­le ja BusinessOululle.

Luot­ta­mus­teh­tä­viin kuu­luu myös hyvin­voin­tia­lue Poh­tees­sa alue­val­tuus­ton vara­jä­se­nyys, toi­min­ta sen alu­eel­li­sen neu­vot­te­lu­kun­nan jäse­ne­nä sekä Oulun Osuus­pan­kin edustajisto.

Työn ja luot­ta­mus­teh­tä­vien vas­ta­pai­nok­si Kaa­ri­na Tor­ro “tera­poi­tuu” kodin kuk­ka­maal­la tou­hu­ten. Mie­luis­ta lepoa on myös, kun voi käper­tyä soh­val­le kis­san ja kir­jan kans­sa avio­mie­hen vie­rel­le. Per­hee­seen kuu­luu kak­si aikuis­ta lasta.

Syn­ty­mä­päi­vää vie­te­tään puo­li­son kans­sa reis­sun­pääl­lä koto-Suo­mes­sa. Sääs­tä riip­puen reis­suun läh­de­tään joko moot­to­ri­pyö­räl­lä tai autol­la. Myö­hem­min alka­val­la kesä­lo­mal­la luke­mis­ta odot­taa iso pino kir­jo­ja. Luku­har­ras­tus vapaa-ajal­la pal­ve­lee myös amma­til­li­ses­ti, jot­ta osaa ker­toa luku­vink­ke­jä asiak­kail­le. Ihmis­ten koh­taa­mi­set yli­pää­tään asia­kas­pal­ve­lu­työs­sä on mitä antoisinta.

– Luen kir­jal­li­suut­ta aivan lai­das­ta lai­taan ja var­sin­kin kesäl­lä dek­ka­rei­ta ja kevyem­pää “hömp­pää”, päi­vän­san­ka­ri paljastaa.