Kau­pun­gin­joh­ta­ja ei esi­tä veron­ko­ro­tuk­sia – Perus­kor­jauk­sia ja inves­toin­te­ja tulos­sa myös Ran­ta­poh­jan alueelle

Kaupunginjohtaja Päivi Laajala esitteli talousarvionsa yhteydessä myös Oulun tulevaisuuden mahdollisuuksia. (Kuva: Teea Tunturi)

Oulun kau­pun­gin­joh­ta­ja Päi­vi Laa­ja­la jul­kis­ti tiis­tai­na talous­ar­vion vuo­del­le 2022. Hän luon­neh­ti Oulun talou­den tilan­net­ta vakaak­si, mut­ta näky­miä myös huolestuttavaksi.

– Kau­pun­gin talou­den tasa­pai­not­ta­mi­nen on tul­lut jää­däk­seen. Jou­dum­me hake­maan yhteis­työs­sä uuden hal­li­tuk­sen ja val­tuus­ton kans­sa uusia­kin tasa­pai­not­ta­mis­toi­mia, Laa­ja­la sanoi.

Hän esit­tää talous­ar­vios­saan kun­nal­lis­ve­ron säi­lyt­tä­mis­tä nykyi­sel­lään, eli 20,5 pro­sen­tis­sa. Samoin hän esit­tää kiin­teis­tö­ve­ro­pro­sent­tien pitä­mis­tä ennal­laan. Oulun kau­pun­gin vero­ra­hoi­tus kas­vaa vuon­na 2022 lähes 30 mil­joo­naa euroa vuo­den 2021 ennus­tee­seen ver­rat­tu­na. Syy­nä tähän on koro­na­pan­de­mian hel­lit­tä­mi­nen ja yhteis­kun­nan avautuminen.

Vuo­si­ka­te Oulus­sa on vuon­na 2022 talous­ar­vion mukaan noin 53 mil­joo­naa euroa. Esi­tys on 29 mil­joo­naa ali­jää­mäi­nen. Oulu ottaa lisää lai­naa inves­toin­tei­hin noin 88 mil­joo­naa, jon­ka jäl­keen koko­nais­vel­ka­mää­rä nousee 842 mil­joo­naan euroon.

Kou­lu­jen perus­kor­jauk­sia on usei­ta vuo­den 2022 talous­ar­vios­sa. Niis­tä Ran­ta­poh­jan alu­eel­le sijoit­tuu Ase­man kou­lun perus­kor­jaus. Ala­ky­län kou­lun kor­vausin­ves­toin­nil­le sekä Yli-Iin suur­alu­een pal­ve­luil­le on varat­tu rahaa jo vuo­del­le 2022. Ala­ky­län ja Yli-Iin inves­toin­neis­ta ei ole kui­ten­kaan vie­lä teh­ty eril­li­siä inves­toin­ti­pää­tök­siä. Tule­vai­suu­des­sa, vuon­na 2023, näkyy myös Kii­min­ki­joen kou­lun perus­kor­jaus. Tähän liit­tyy myös Kii­min­gin suur­alu­een perus­kou­lu­jen jatkoratkaisu.

Jatu­lin toi­min­ta­kes­kuk­sen perus­pa­ran­nus, jos­ta on jo teh­ty pää­tös, näkyy inves­toin­neis­sa vuo­del­le 2024. Yli­kii­min­gin kir­jas­to näkyy samoin vuo­del­le 2024, mut­ta sii­tä ei ole vie­lä teh­ty päätöstä.