Hyvä itse­näi­syys­päi­vää – Ran­ta­poh­jan alu­eel­la itse­näi­syyt­tä juh­lis­te­taan perin­tei­sin menoin

Suo­mi viet­tää tänään itse­näi­syys­päi­vää ja sitä juh­lis­te­taan myös Ran­ta­poh­jan alu­eel­la perin­tei­sin menoin. Jois­sain tapah­tu­mis­sa saa­te­taan pyy­tää esit­tä­mään koronapassi.

Itse­näi­syys­päi­vää juh­lis­te­taan Oulun seu­ra­kun­nis­sa usei­den tapah­tu­mien mer­keis­sä. Juh­la­ju­ma­lan­pal­ve­luk­set jär­jes­te­tään maa­nan­tai­na 6.12. kel­lo 10 Hau­ki­pu­taan, Kii­min­gin, Oulun­sa­lon, Oulu­joen, Yli­kii­min­gin ja Yli-Iin kir­kois­sa sekä Oulun tuo­mio­kir­kos­sa. Myös kun­nia­käyn­nit hau­doil­la kuu­lu­vat ohjel­maan useis­sa seurakunnissa.

Hau­ki­pu­taal­la jär­jes­te­tään itse­näi­syys­päi­vä­juh­la mes­sun jäl­keen seu­ra­kun­ta­kes­kuk­ses­sa. Juh­la­pu­hu­ja­na on Mir­ja Veh­ka­pe­rä ja musii­kis­ta vas­taa­vat Hau­ki­pu­taan Mies­kuo­ro, Made­to­ja-kvar­tet­ti ja bari­to­ni Rei­jo Ala­ta­lo. Juh­laan osal­lis­tu­jil­ta edel­ly­te­tään koronapassia.

Itse­näi­syys­päi­vän perin­tei­siin jo pit­kään kuu­lu­nut par­tio­lais­ten kun­nia­käyn­ti san­ka­ri­hau­doil­la toteu­tuu tänä­kin vuonna.

– Par­tio­lai­set sytyt­tä­vät kynt­ti­lät jokai­sel­le san­ka­ri­hau­dal­le Oulun ja Oulu­joen hau­taus­mail­la itse­näi­syys­päi­vän lisäk­si jou­lui­sin. Myös Hau­ki­pu­taal­la, Kii­min­gis­sä ja Oulun­sa­los­sa par­tio­lai­set vie­vät kynt­ti­lät hau­doil­le, ker­too nuo­ri­so­työ­noh­jaa­ja ja par­tio­työs­tä Oulun seu­ra­kun­tayh­ty­mäs­sä vas­taa­va San­na Park­ki­nen.

Park­ki­nen toi­voo kau­niin perin­teen jat­ku­van tulevaisuudessakin.

– Par­tio­lais­ten ihan­tee­na on kun­nioit­taa tois­ta ihmis­tä. Kat­soi­sin, että se ei ole vain toi­sen hyväk­sy­mis­tä, vaan se on myös edel­lis­ten suku­pol­vien työn kun­nioit­ta­mis­ta ja muistamista.

Useim­pia itse­näi­syys­päi­vän juh­la­ju­ma­lan­pal­ve­luk­sia voi seu­ra­ta myös vir­tu­aa­li­kir­kon kaut­ta osoit­tees­sa www.virtuaalikirkko.fi. Kaik­ki itse­näi­syys­päi­vä- ja jou­lu­ta­pah­tu­mat löy­ty­vät seu­ra­kun­tien jou­lusi­vuil­ta osoit­tees­ta www.oulunseurakunnat.fi/joulu.

Tapah­tu­mis­sa nou­da­te­taan voi­mas­sa ole­via koro­na­ra­joi­tuk­sia ja ‑ohjei­ta. Ylei­sö­ta­pah­tu­mis­sa, kuten Kau­neim­mis­sa jou­lu­lau­luis­sa ja kon­ser­teis­sa, on käy­tös­sä koro­na­pas­si. Juma­lan­pal­ve­luk­sis­sa sovel­le­taan sek­to­ri­mal­lia, jos­sa kirk­ko­ti­la jae­taan eril­li­siin sek­to­rei­hin, joi­den välil­le ei syn­ny kon­tak­tia ja joi­hin kul­je­taan pää­sään­töi­ses­ti oman sisään­käyn­nin kaut­ta. Mas­kin käyt­töä suo­si­tel­laan kaikille.

Itse­näi­syys­päi­vä Iissä
Itse­näi­syys­päi­vän viet­to alkaa Iis­sä ja Kui­va­nie­mel­lä kel­lo 10 juma­lan­pal­ve­luk­sil­la Iin ja Kui­va­nie­men kir­kois­sa. Juma­lan­pal­ve­lus­ten jäl­keen las­ke­taan sep­pe­leet san­ka­ri­hau­doil­le. Itse­näi­syys­päi­vän juh­la jär­jes­te­tään kel­lo 11.30 alkaen Iin seu­ra­kun­ta­ta­lol­la. Ohjel­mas­sa on juh­la­kah­vit, puhei­ta ja muun muas­sa Iin kan­sa­lais­opis­ton musiik­kie­si­tyk­siä. Juh­laan osal­lis­tu­jil­la tulee olla koro­na­to­dis­tus, joka tar­kis­te­taan ovel­la. Ii-ins­ti­tuu­tin jär­jes­tä­mää juh­laa voi kat­soa myös kotio­lois­sa, sil­lä se strii­ma­taan You­tu­been Iivisio-kanavalle.

Iin Mies­lau­la­jien perin­tei­nen itse­näi­syys- ja jou­lu­kon­sert­ti on Iin kir­kos­sa itse­näi­syys­päi­vä­nä kel­lo 17. Kuo­roa joh­taa Mark­ku Kos­ke­la. Kon­ser­tis­sa on käy­tös­sä koronapassi.

Itse­näi­syys­päi­vä Kii­min­gis­sä, Yli-Iis­sä ja Ylikiimingissä
Juh­la­ju­ma­lan­pal­ve­lus maa­nan­tai­na 6.12. klo 10 Kii­min­gin kir­kos­sa ja www.virtuaalikirkko.fi. Toi­mit­taa Pau­li Nie­me­lä, kant­to­ri­na Jark­ko Met­sän­hei­mo. Musiik­kia­vus­tus Poi­ka­kuo­ro Poh­jan­täh­det, joh­taa Anna-Mari Neva­la. Kun­nia­käyn­ti ja sep­pe­leen­las­ku san­ka­ri­hau­doil­la. Juh­la­kah­vit ja juh­la seurakuntakeskuksessa.

Juh­la­ju­ma­lan­pal­ve­lus maa­nan­tai­na 6.12. klo 10 Yli-Iin kir­kos­sa. Toi­mit­taa Mat­ti Jur­ve­lin, kant­to­ri­na Elias Nie­me­lä. Kun­nia­käyn­ti ja sep­pe­leen­las­ku san­ka­ri­hau­doil­la. Juh­la­kah­vit ja juh­la seurakuntatalolla.

Juh­la­ju­ma­lan­pal­ve­lus maa­nan­tai­na 6.12. klo 10 Yli­kii­min­gin kir­kos­sa. Toi­mit­taa Ola­vi Iso­kos­ki, kant­to­ri­na Tuo­mo Rah­ko. Kun­nia­käyn­ti ja sep­pe­leen­las­ku san­ka­ri­hau­doil­la. Juh­la­kah­vit ja juh­la seu­ra­kun­ta­ta­lol­la. Juh­la­pu­heen pitää Jen­ni Kin­nu­nen.