Ran­ta­poh­jan tie­to­vi­sa 5.12.2021

Kysy­myk­set

 1. Mitä tal­vi­sia lii­kun­ta­vä­li­nei­tä oste­taan Suo­mes­sa kol­man­nes koko maa­il­man myyntimäärästä?
 2. Nimeä kak­si Viron pre­si­dent­tiä, joi­den suku­ni­mi on suo­men kie­len sana.
 3. Mit­kä ovat kol­me Austra­lian kansalliseläintä?
 4. Mikä oli Aape­lin kir­jan Siu­nat­tu hul­luus ja saman nimi­sen elo­ku­van vel­jes­ten Ana­nias, Vilip­pus ja Elme­ri sukunimi?
 5. Mon­ta­ko hen­ki­ri­kos­ta vuo­des­sa Suo­mes­sa teh­dään nykyi­sin? a) n. 50, b) n. 100, c) n. 150, d) n. 200
 6. Mikä pla­neet­ta kier­tää nopeim­min aurin­gon ympäri?
 7. Min­kä Euroo­pan maan inter­ne­tin maa­tun­nus on .hu?
 8. Mis­tä eri­koi­ses­ta mate­ri­aa­lis­ta Väi­nä­möi­nen värk­kä­si kan­te­leen Kalevalassa?
 9. Mikä tun­net­tu kau­pun­ki on tari­nan mukaan Romu­luk­sen ja Remuk­sen perustama?
 10. Mikä Suo­men 15:sta suu­rim­mas­ta kau­pun­gis­ta oli katu­tur­val­li­sin v. 2020? a) Espoo, b) Hämeen­lin­na, c) Kou­vo­la, d) Lappeenranta

Vas­tauk­set

 1. Pot­ku­kelk­ko­ja
 2. Len­nart Meri ja Tomas Hendrik Ilves
 3. Ken­gu­ru, emu, koala
 4. Rum­mu­kai­nen
 5. b) n. 100
 6. Mer­ku­rius
 7. Unka­rin
 8. Hau­en luista
 9. Roo­ma
 10. b) Hämeen­lin­na