Kol­man­net koro­na­ro­ko­tuk­set Oulus­sa kai­kil­le yli 18-vuotiaille

Oulun kau­pun­ki on aloit­ta­nut kol­man­sien koro­na­ro­ko­tean­nos­ten anta­mi­sen kai­kil­le 18 vuot­ta täyt­tä­neil­le ja sitä van­hem­mil­le. Kol­mas roko­tean­nos voi­daan antaa, kun vähin­tään 5 kuu­kaut­ta on kulu­nut toi­ses­ta rokotuskerrasta.

Kol­mas roko­tean­nos voi­daan antaa vähin­tään 5 kuu­kau­den kulut­tua toi­sen annok­sen jäl­keen myös niil­le ryh­mil­le, joil­le on aiem­min suo­si­tel­tu kol­man­sia roko­tean­nok­sia 6 kuu­kau­den annos­vä­lil­lä. Näi­hin ryh­miin kuu­lu­vat muun muas­sa 60 vuot­ta täyt­tä­neet, lyhyel­lä annos­vä­lil­lä roko­te­tut, lää­ke­tie­teel­li­siin ris­ki­ryh­miin 1 ja 2 kuu­lu­vat hen­ki­löt, koro­na­po­ti­lai­ta hoi­ta­va ja muu­ta kii­reel­lis­tä hoi­toa anta­va sosi­aa­li- ja ter­vey­den­huol­lon hen­ki­lös­tö sekä ympä­ri­vuo­ro­kau­ti­sen hoi­van henkilöstö.

Voi­mak­kaas­ti immuu­ni­puut­tei­sil­le 12 vuot­ta täyt­tä­neil­le ja sitä van­hem­mil­le kol­mat­ta annos­ta suo­si­tel­laan aiem­paan tapaan 2 kuu­kaut­ta toi­sen annok­sen jälkeen.

Suo­si­tus kol­man­sis­ta annok­sis­ta kos­kee myös alle 30-vuo­tiai­ta mie­hiä, joil­le kol­man­te­na roko­tean­nok­se­na anne­taan THL:n ohjeis­tuk­sen mukai­ses­ti vain BioN­Tech-Pfize­rin Comirnaty-rokotetta.

Roko­tuk­sia ilman ajan­va­raus­ta useis­sa paikoissa

Hyvin­voin­ti­kes­kuk­set:

Hyvin­voin­ti­kes­kuk­sis­sa jaet­tiin lau­an­tai­na 4.12. klo 9–16 koro­na­ro­kot­tei­ta Hau­ki­pu­taal­la, Kii­min­gis­sä, Kaak­ku­ris­sa, Kon­tin­kan­kaal­la ja Tui­ras­sa ilman ajanvarausta.

Hau­ki­pu­taan suur­alu­een asu­ka­syh­dis­tys, Asu­kas­tu­pa, Joke­lan­tie 1 L 1:

Tiis­tai­na ja kes­ki­viik­ko­na 7.–8.12. klo 8.30–15.30.

Limin­gan­tul­lin roko­tus­pis­te, Nuot­ta­saa­ren­tie 5:

Avoin­na ma-ti klo 8.30–15.30, ke-to klo 10.30–17.30 ja pe klo 8.30–15.30.

Idea­park Oulu, B‑sisäänkäynti:

Pop-up ‑roko­tus­pis­te on avoin­na kes­ki­viik­koi­sin ja tors­tai­sin klo 14–18.

Jos olet voi­mak­kaas­ti immuu­ni­puut­tei­nen tai kuu­lut lää­ke­tie­teel­li­seen ris­ki­ryh­mään 1 tai 2, varaa roko­tusai­ka puhe­li­mit­se koro­na­ro­ko­tea­jan­va­rauk­ses­ta p. 08 558 41415 ma–to kel­lo 8–16, pe kel­lo 8–15.