Hau­pan nai­set pet­ty­nei­tä 1–1 lukemiin

HauPa varmisti yhdellä pisteellä sarjapaikan naisten kakkosessa myös seuraavalle kaudelle. (Kuva: Eveliina Koivisto)HauPa varmisti yhdellä pisteellä sarjapaikan naisten kakkosessa myös seuraavalle kaudelle. (Kuva: Eveliina Koivisto)

Hau­pan nai­set mat­ka­si­vat lau­an­tai­na 9.9. Pie­tar­saa­reen Esse IK:n vie­raak­si lähes hel­le­lu­ke­mis­sa ainoa­na tavoit­tee­naan 3 pis­tet­tä. Ensim­mäi­sel­lä puo­lia­jal­la pal­lo pomp­pi, eikä Hau­pa saa­nut omaa peli­ään rul­laa­maan. Hau­pal­la oli kii­re maa­li­pai­koil­le, jon­ka seu­rauk­se­na rat­kai­se­vat syö­töt ja vii­meis­te­ly ontui­vat. Esse IK pela­si fyy­sis­tä peliä, eikä pääs­tä­nyt Hau­paa hel­pol­la yhdes­sä­kään tilan­tees­sa. Esse IK sai kovas­ta työs­tään pal­kin­non vii­meis­tel­les­sään ensim­mäi­sen puo­lia­jan kah­des­ta pai­kas­taan yhden maa­lin. Maa­li syn­tyi kul­man jäl­ki­ti­lan­tees­ta, kun peliä oli pelat­tu 31 minuut­tia. Jen­ny Le-Öst­man lau­koi pal­lon tar­kas­ti etua­la­kul­maan. Ensim­mäi­sen puo­lia­jan lop­pu pelat­tiin suu­rim­mak­si osak­si Esse IK:n puo­lis­kol­la, mut­ta luke­mat pysyi­vät 1–0:ssa.

Hau­pan huo­lel­li­suus lisään­tyi toi­sel­le puo­lia­jal­le, jon­ka seu­rauk­se­na pelin­hal­lin­ta siir­tyi vah­vas­ti vie­rail­le. Hau­pa raken­si hal­li­tus­ti usei­ta maa­li­paik­ko­ja, mut­ta Esse IK:n maa­li­vah­ti Emi­lia Söder­man pelas­ti jouk­ku­een­sa use­aan ottee­seen. Vih­doin ajas­sa 54′ Sara Hal­ta­mo hel­pot­ti vie­rai­den tus­kaa lau­ko­mal­la pai­na­van lau­kauk­sen vasem­paan ala­kul­maan. Maa­lin­kin jäl­keen Hau­pa onnis­tui raken­ta­maan lukui­sia maa­li­paik­ko­ja, ja hal­lit­si peliä, mut­ta se ei tulos­tau­lul­la näky­nyt. Koko pelin ajan koti­jouk­kue heit­ti pit­kää pal­loa Hau­pan puo­lus­tus­lin­jaan tai lin­jan taak­se saa­den muu­ta­man hyvän­kin maa­li­pai­kan aikaan. Hau­pa haki ken­täl­le tuo­rei­ta jal­ko­ja teh­den kaik­ki kol­me vaih­to­aan 68–78 peli­mi­nuu­tin välillä.

Nur­mi­kent­tä, läm­min ilma ja vaih­to­pe­laa­jien vähyys teki­vät pelis­tä Hau­pal­le ras­kaan, mikä alkoi näkyä pelin vii­mei­sel­lä nel­jän­nek­sel­lä. Pelin jäl­keen ken­täl­tä pois­tui pet­ty­nyt ja väsy­nyt vie­ras­jouk­kue, joka ei voi­nut olla tyy­ty­väi­nen yhteen pis­tee­seen­sä. Yhdel­lä pis­teel­lä Hau­pa kui­ten­kin var­mis­ti sar­ja­pai­kan nais­ten kak­ko­ses­sa myös seu­raa­val­le kaudelle.

Seu­raa­va otte­lu pela­taan Län­si­tuu­les­sa lau­an­tai­na 16.9. klo 14, kun RoPS Rova­nie­mel­tä mat­kaa Hau­pan vie­raak­si. RoPS on sar­ja­tau­lu­kos­sa kol­man­te­na 23 pis­teel­lä. Hau­pal­la pis­tei­tä on kasas­sa 13, ja sijoi­tus on kuu­des. Ter­ve­tu­loa kannustamaan!